13 පාඩම, ධර්ම කථීකත්වයෙන් අගතැන් ලත් ධම්මධින්නා රහත් තෙරණිය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

13 පාඩම, ධර්ම කථීකත්වයෙන් අගතැන් ලත් ධම්මධින්නා රහත් තෙරණිය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 • ධම්මධින්නා තෙරණිය පිළිබඳව වැදගත් කරුණු,
  ගිහිකල සැමියා - විසාඛ සිටුවරයා
  අග තනතුර - ධර්ම කථීක භික්ෂුණීන් අතර අග තනතුර

  සටහන:-
  සිව්පිළිසිඹියා සහිතව රහත් වීම.
  සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේගේ දේශනා,
  1. අර්ථ
  2. ධර්ම
  3. නිරුක්ති
  4. පටිබාන
  යන සිවුපිළිසිඹියාපත් ඥාණයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වේ.

  සිවුපිළිසිඹියාපත් මහරහත් භාවය යනු, බුදුරදුන් විසින් වදාළ ධර්මයෙහි එම වචන සෑදී ඇති ශබ්දය ඛෙදා බලා එ් දහම් වචන තුල ගැබ්වී පවතින අර්ථය බුදුරදුන් දෙසූ අයුරින්ම එ් පරමාර්ථය මතුවන ලෙසටම මනාව විග්‍රහ කිරීමේ හැකියාව සහිතව රහත් බව ලැබීමයි. ඥාණ විමුක්ත රහතන් වහන්සේලාට එම හැකියාව නැත.

 • ධම්මධින්නා තෙරෙණියගේ චරිතයෙන් ගත හැකි ආදර්ශ,
  1. ධම්මධින්නා තෙරණිය කාන්තාවක වීම රහත් වීම සඳහා බාධාවක් කරගත්තේ නැත.
  2. තමාගෙන් යම් වරදක් සිදුවී ඇත්නම්, එය අනතිමානීව විමසා දැනගත යුතුය.
  3. තමා ලබාගත් යහපත් දෙයක් වේ නම් එය ඥාතීන් හා ඛෙදාහදා ගත යුතුය.
  4. ඥාතීත්වය කෙසේ වූවත් ගරු කළ යුතු අයෙක් වේ නම් ගරු කළ යුතුය.

  සටහන:-
  1. ඉහත උදාහරණ උපුටා ගත් අවස්ථා චරිත කතාව ඇසුරින් මතක තබා ගත යුතුය.
  2. පියුමතුරා බුදුරදුන් යනු පදුමුත්තර බුදුරදුන්ය.