22 පාඩම, කර්ම සංකල්පය හා සදාචාර සංවර්ධනය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

22 පාඩම, කර්ම සංකල්පය හා සදාචාර සංවර්ධනය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 • බුද්ධ කාලීන ඇතැම් ආගමිකයෝ පින් පවු කියා දෙයක් නැතැයි කියා ප්‍රතික්ෂේප කළහ.

 • කුසල අකුසලයන්හි විශේෂ විපාක නොමැතිනම් අකුසලයන්ගෙන් වැළකීමට ලැජ්ජාව(හිරි) හා භය(ඔත්තප්ප) ඇති කර ගත් යුතු නොවේ.

 • හිරි, ඔතප් නොමැති සමාජයක සදාචාර සංවර්ධනයට ඉඩක් නැත.

 • හිරි, ඔතප් නැති සමාජයක් තිරිසන් තත්වයට වැටෙන බව බුදුරදුන් වදාළහ.

 • හිරි, ඔතප් දෙක ලෝක පාලක ධර්ම වශයෙන් බුදු දහමේ දැක්වෙන්නේ එහෙයිනි.

 • කර්මය පිළිබඳ බෞද්ධ ඉගැන්වීම සදාචාරාත්මකව සංවර්ධිත පන්සිල් සුරකින සමාජයක් ගොඩනැගීමට උපකාරී වේ.

 • පන්සිල් සුරැකීම හා සදාචාරාත්මක සමාජයක් අතර සමීප සබඳතාවක් පවතී.

  සටහන:- පංචශීල ප්‍රතිපත්තිය සදාචාරවත් සමාජයක් ගොඩනැංවීමට උපකාරී වන අන්දම හොඳින් මතකයේ තබාගත යුතු බව පවසන්න. මෙය නිතර අසන පැනයකි.

 • දුෂ්චරිතයෙන් වැළකීම පමණක් නොව යම් යම් ලක්ෂණ ඇතිකර ගැනීමද සදාචාරවත් සමාජයක ලක්ෂණයකි.
  උදා:-
  1. පරිත්‍යාගය.
  2. පරෝපකාරය.
  3. ගුරු දෙගුරුන්ට සැළකීම.
  4. වයසින් නුවණින් වැඩිහිටියන්ට ගරු කිරීම.

 • බෞද්ධ කර්ම සංකල්පයට අනුව තමා විසින් සිදු කරන කර්මයන්ගේ විපාක තවා වෙතම පැවරෙන හෙයින් දුක් විපාක ලබාදෙන දුසිරිත් සමාජයෙන් ඈත්වී යයි.

 • බෞද්ධ කර්ම සංකල්පයට අනුව දුසිරිතෙහි යෙදුනු තැනැත්තාට පවා පසුව සුචරිතවත් විය හැකි හෙයින් සදාචාර සංවර්ධනයට ඉඩ සැලසේ.

  අභ්‍යාස:-

  ශ්‍රේණි විභාගය 2015
  1. "කර්ම ඵල විශ්වාසය" පුද්ගලයා දුසිරිතෙන් ඉවත් කරවීමට උපකාර කර ගත හැකි ආකාරය පැහැදිලි කරන්න. (ල.5)

  ආදර්ශ ප්‍රශ්න
  1. පංචශීල ප්‍රතිපත්තිය සදාචාරාත්මක සමාජයක් ගොඩනැගීමෙහිලා උපකාරී වන අන්දම සාකච්ඡා කරන්න. (ල.10)