24 පාඩම, සත්වයා පිළිබඳ බෞද්ධ විග්‍රහය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

24 පාඩම, සත්වයා පිළිබඳ බෞද්ධ විග්‍රහය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 • සර්වබලධාරී දෙවි කෙනෙකු විසින් සත්වයා මවන ලදැයි ඇතම් ආගම් වල ඉගැන්වූවද, බුදුදහම එම මතය ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

 • උපකරණ කොටස් රාශියක් එකතු වීමෙන් මෝටර් රථය නිර්මිත මෙන් පංචස්කන්ධයේ එකතු වීමෙන් මිනිසා ඇතුලූ සත්වයා නිර්මිතය.

 • ස්කන්ධ වචනයෙහි අර්ථය රාශිය - සමූහය යන්නයි.

 • පංචස්කන්ධයේ සෑම ස්කන්ධයක්ම තනි තනිව නොව විවිධාකාර වූ කොටස් සමූහයකින් සැදුම්ලත්ය.

 • පංචස්කන්ධය පහත පරිදි වේ.

  1. රූපස්කන්ධය - 28ක් වන රූප කොටස් සමූහයයි.

  2. වේදනාස්කන්ධය - සුඛ වේදනා, දුක්ඛ වේදනා ආදි ආකාර රැසකින් යෙදෙන වේදනා චෛතසිකය යි.

  3. සංඥාස්කන්ධය - රූප සංඥා, ශබ්ද සංඥා ආදී ආකාර රැසකින් යෙදෙන සංඥා චෛතසිකය යි.

  4. සංස්කාරස්කන්ධය - වේදනා, සංඥා චෛතසික 2 හැර ඉතිරි චෛතසික 50 යි.

  5. විඥ්ඥාණස්කන්ධය - චක්ඛු විඤ්ඤාණ, සෝත විඤ්ඤාණ ආදී ආකාර රැසකින් යෙදෙන සිතයි.

 • ඉහත පංචස්කන්ධයම නාම රූප වශයෙන්ද ඛෙදා දැක්වේ.

  නාම

  වේදනා ස්කන්ධය
  සංඥා ස්කන්ධය
  සංස්කාර ස්කන්ධය
  විඤ්ඤාණ ස්කන්ධය

  රූප

  රූප ස්කන්ධය


   
 • පංචස්කන්ධයේ අස්ථීර බව බුදුරදුන් විසින් මෙසේ උපමාවකින් පැහැදිලි කොට ඇත.

  රූපය පෙණ පිඬක් වැනිය.

  වේදනාව දිය බුබුලක් වැනිය.

  සංඥ්ඥාව මිරිඟුවක් වැනිය.

  සංඛාරය කෙසෙල් කඳක් වැනිය.

  විඤ්ඤාණය මායාවක් වැනිය.

 • අස්ථීර වූ අනාත්ම වූ ස්කන්ධයන්ගෙන් සැදුම් ලත් මිනිසාද අස්ථීරය, අනාත්මය.

 • ඡන්දරාගය හෙවත් උපාදානය මහින් වෙන වෙනම පවතින පංචස්කන්ධය එකට එකතු කර සත්වයා නිර්මාණය කරයි.

  සටහන:-
  උපාදාන පිළිබඳ වැඩිදුර විග්‍රහයක් සඳහා 10 ශ්‍රේණිය (පැරණි නිර්දේශය) 20 පාඩම "පටිච්ච සමුප්පාදය" තණ්හාව ප්‍රත්‍යයෙන් උපාදානය වන ආකාරය සහ ඊට අදාල ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන බලන්න.

 • ඡන්දරාගය දුරු කිරීමෙන් සත්වයා යලි යලිත් උපදිමින් දුකට භාජනය වීම නවතාලිය හැකිය.

 • පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට නාම ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස්ය.

  අභ්‍යාස:-

  ආදර්ශ ප්‍රශ්න

  1. සත්වයා තුල ආත්ම නමින් ගත හැකි ස්ථීර නොවෙනස් යමක් නැති බව පංචස්කන්ධ විග්‍රහය ඇසුරින් පැහැදිලි කරන්න. (ල:10)