27 පාඩම, සහජීවනය පිළිබඳ බෞද්ධ ආකල්ප (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

27 පාඩම, සහජීවනය පිළිබඳ බෞද්ධ ආකල්ප (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 • සාමයෙන්, සමගියෙන්, සහයෝගයෙන්, එකට ජීවත් වීම සහජීවනය නම් වේ.

 • ජාතිය, කුලය වැනි ඛෙදීම් බැහැර කොට සමානාත්මතා ආකල්පය වර්ධනය කර ගත යුතු බව බෞද්ධ මතයයි.
  චත්තාරො වණ්ණා සමසමා - චතුර් වර්ණයන් සර්වසම වේ යන උපදේශයෙන් එය වඩාත් පැහැදිලි වේ.

  සටහන:-

  චතුර් වර්ණ,
  1. බ්‍රාහ්මණ
  2. ක්ෂත්‍රීය
  3. වෛශ්‍ය
  4. ක්ෂුද්‍ර

 • තමා උපමාවට ගෙන අනුන්ට හිංසා පීඩා කිරීමෙන් වැළැකීමේ ක්‍රමය අත්තූපනායික ධර්ම පර්යාය නමින් ඉදිරිපත් කොට ඇත.

 • පන්සිල් සුරැකීම හා අන්‍යෝන්‍ය යුතුකම් ඉටු කිරීම සහජීවනයෙන් පිරි සමාජයක් ගොඩනැංවීමේ අඩිතාලම වන්නේය.

 • අන්‍ය මත ඉවසීමට පුරුදු වීම සහ අවවාද අනුශාසනා පිළිගැනීමට පුරුදු වීම සහජීවනය සඳහා මහෝපකාරී වේ.

 • අදහස් වල නොගැලපීම් හා ආගමික පිළිගැනීම් සහජීවනයට බාදාවක් කර නොගත යුතු බව බුදුරදුන් ක්‍රියාවෙන්ම පෙන්වා දී ඇත.

  අභ්‍යාස:-

  ශ්‍රේණි විභාගය 2014

  1. සහජීවනය සඳහා ඉවහල් වන කරුණු 2 ක් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (ල.5)

  ආදර්ශ ප්‍රශ්න

  1. සහජීවනයෙන් යුතු සමාජයක් ගොඩනැංවීම සඳහා පුද්ගලයා තුල වර්ධනය කරගත යුතු ගුණධර්ම මොනවාදැයි පැහැදිලි කරන්න. (ල. 10)