37 පාඩම, නිවසක පින්කම් හා බැඳුනු වත් පිළිවෙත්(ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

37 පාඩම, නිවසක පින්කම් හා බැඳුනු වත් පිළිවෙත්(ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

        දානමය පින්කමක්

 • මියගිය අයට පින් පැමිණවීමට, විවාහ මංගල උත්සව, ගෙට ගෙවැදීමේ උත්සව, උපන්දින උත්සව ආදී විවිධ හේතූන් මත දානමය පින්කම් පවත්වනු ලැබේ.

 • දානමය පින්කමක් පවත්වනු ලබන පිළිවෙල පහත පරිදි වේ.

  1. ගෘහ මූලිකයා විසින් දැහැත් වට්ටියක් පිරිනමා ස්වාමීන් වහන්සේට දනට ආරාධනා කිරීම.

  2. ධාතු කරඬුව ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය පා ධෝවනය කොට පනවන ලද අසුන් වල වැඩ හිඳුවීම.

  3. භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් විසින් ගිහි පිරිස පන්සිල්හි පිහිටුවා අනුශාසනාවක් කොට සාංඝික කිරීමේ වාක්‍ය කියවා දානය සඟ සතු කොට පූජා කිරීම.

  සටහන:-

  සාංඝික කිරීමේ වක්‍ය,
  "ඉමං භික්ඛං භික්ඛු සංඝස්ස දේම" යන වාක්‍ය හෝ "ඉමං භික්ඛං සපරික්ඛාරං ඉමස්මි නිසින්නස්ස භික්ඛු සංඝස්ස දේම" යන වාක්‍ය කීමෙන් සඟ සතු වීම සිදු වේ.

  4. ස්වාමීන් වහන්සේ දන් වළඳා අවසන පිරිකර පූජා කිරීමෙන් අනතුරුව භුත්තානුමෝදනා ධර්ම දේශනය පවත්වයි.

  5. දෙවියන්ට, මියගිය්න ඥාතීන්ට, සහභාගී වූ පිරිසට පින් අනුමෝදන් කිරීමෙන් පසු පින්කම අවසන් කරයි.

  ධර්ම දේශනාමය පින්කමක්

 • පවුලේ අයෙක් මියගොස් සත් දිනක්, තෙමසක් පිරීම නිමිත්තෙන් සවස ධර්ම දේශනයක් කරවා පසුදින සංඝගත දක්ෂිණාවක් (දානමය පින්කමක්) පැවැත්වීම සිරිතය.

 • ධර්ම දේශනාමය පින්කමක් පවත්වනු ලබන පිළිවෙල සැකෙවින් මෙසේය.

  1. ගෘහ මූලිකයා විසින් දැහැත් වට්ටියක් පිරිනමා ස්වාමීන් වහන්සේට ධර්ම දේශනාවට ආරධනා කිරීම.

  2. උඩුවියන් බැඳ, කලාල අතුරා ධර්මාසනය පිළියෙල කරනු ලැබේ.

  3. පා ධෝවනය කොට ධර්ම දේශකයානන් වහන්සේ වැඩම කරවා දැහැත් ගිලන්පස පිළිගන්වනු ලැබේ.

  4. ධර්ම දේශන්යෙන් අනතුරුව අවසන් වශයෙන් පිරිකර පිළිගන්වනු ලැබේ.

  පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාවක්

 • අපල උපද්‍රව දුරු වීමටත්, නව නිවසකට ගෙවැදීමේදීත් පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාවක් පවත්වා ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආදිර්වාද ලබාගනු ලැබේ.

 • පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාවක් පවත්වනු ලබන පිළිවෙල පහත පරිදි වේ.

  1. ගෘහ මූලිකයා විසින් ස්වාමීන් වහන්සේට දැහැත් වට්ටියක් පිළිගන්වා පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනයට ආරාධනා කිරීම.

  2. හතරැස් හෝ අටපට්ටම් හැඩැති පිරිත් මණ්ඩපය ගොක් සැරසිලි ආදියෙන් අලංකාර කොට උඩුවියන් බැඳ ජාලාකාරව නූල් ඇද ඒ මත බුලත්, නා දලූ, පුවක් මල් ආදී මංගල ශාක එල්ලනු ලැබේ.

  3. පිරිත ආරම්භයට පෙර ලදපස්මල් මණ්ඩපය තුල විසුරුවා පිළිවෙලින්
  i. ධාතු කරඬුව
  ii. පිරුවාණා පොත් වහන්සේ
  iii. පිරිත් හුය (පිරිත් නූල්) හා
  iv. සංඝ රත්නය
  මණ්ඩපය තුලට වැඩම කරවනු ලැබේ.

  සටහන:-

  ලදපස්මල්,
  1.අබ
  2. විලඳ
  3. සමන් කැකුළු
  4. සුනු සහල්
  5. ඊ තණ

  4. ගෘහ මූලිකයා දැහැත් වට්ටියක් පිළිගන්වා පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනය ඇරඹීමට භික්ෂූන් වහන්සේට ආරාධනා කරනු ලැබේ.

  5. ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ගිහි පිරිස පන්සිල්හි පිහිටුවා බුද්ධ පූජා පවත්වා අනුශාසනාවක් කොට පිරිත අරඹයි.

  6. මහ පිරිත් දේශනයට ආරධිත සියලූම භික්ෂූන් වහන්සේලාද, යුග පිරිත් දේශනයට භික්ෂූන් වහන්සේ දෙනම බැගින්ද, හමාර පිරිත් දේශනයට අවමය භික්ෂූන් වහන්සේ හය නමක්ද සහභාගී වේ.

  7. පසුදින සංඝගත දක්ෂිණාවකින් අනතුරුව සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනය අවසන් කරනු ලැබේ.