38 පාඩම, දවස ගෙවන හැටි (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

38 පාඩම, දවස ගෙවන හැටි (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 • බෞද්ධ නිවසක දින චර්යාව පාඩමින් අපේ දිවියට ගත හැකි දේ,

  1. අළුයමින් පිබිදී පන්සිල් සමාදන් වී දවස ඇරඹීම යහපත් පුරුද්දකි.

  2. හැකි සෑම විටම දෙමාපියන්ට උපකාර කිරීමටත් වැඩිහිටියන්ට සත්කාර සංග්‍රහ කිරීමටත් පුරුදු විය යුතුය.

  3. ඉඩ ලැඛෙන සෑම විටකදීම ගේ දොර හා මිදුල පිරිසිදුව පිළිවෙලකට අලංකාරව පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු කල යුතුය.

  4. උදේ සවස බුදුන් වැඳීම බොදු දරුවෙකුගේ සිරිතකි.

  5. නිවසින් පිටතට යන සෑම විටකදීම දේමාපියන් හා වැඩිහිටියන් දෙපා නැමැද ආශිර්වාද ගැනීමට පුරුදු විය යුතුය.

  6. අසරණ වූවන්ට හැකි අයුරින් පිහිට වීමෙන් පරලොවදී කුසල් මෙන්ම මෙලොවදී මානසික සතුටක් ලැබිය හැක.

  7. නින්දට පෙර දෙමාපියන් නැමද ආශිර්වාද ගැනීම යහපත් පුරුද්දකි.