40 පාඩම, පොහෝ දින වත් පිළිවෙත් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

40 පාඩම, පොහෝ දින වත් පිළිවෙත් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 • පුර පසළොස්වක පොහොය දිනයේ යෙදිය යුතු වැදගත්ම ආගමික කාර්යය නම් අෂ්ඨාංග උපෝසථ ශීලය සමාදන් වීමයි.

 • පෙහෙවස් සමාදන් වීමට අදාළ වත් පිළිවෙත් පහත පරිදි වේ.

  1. පිරිසිඳු වී, සිල් ඇඳුමිස් සැරසී හිමිදිරියේම පන්සල වෙත යා යුතුය.

  2. අදාල වාක්‍ය කියවා සිල් ඉල්ලීමෙන් පසු ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පිරිස අෂ්ඨාංග උපෝසථ සීලයේ පිහිටුවනු ලැබේ.

  සටහන:-

  සිල් ඉල්ලීමේ වාක්‍ය,
   
  ඕකාස අහං භන්තේ, තිසරණේන සද්ධිං අට්ඨංග උපාදාය උපෝසත සීලං ධම්මං යාචාමී අනුග්ගහං කත්වා සීලං දේතේමේ භන්තේ.

  3. සන්ධ්‍යාවේ පංචශීලයේ පිහිටීමෙන් අටසිල් පවාරණය කරණු ලැබේ.

 • පංචශීලයෙහි අඩංගු නොවෙන විශේෂ ශික්ෂාපද 4 ක් අෂ්ඨාංග ශීලයෙහි සඳහන් වෙයි. ඒවානම්,

  1. අබ්‍රහ්ම චර්යාවෙන් වෙන්වීමේ ශික්ෂාපදය.

  2. විකාල භෝජනයෙන් වෙන්වීමේ ශික්ෂාපදය.

  3. නැටුම්, ගැයුම්, වැයුම්, විහිළු දැකීම වලින්, මල් ගඳ විලවුන් දැරීමෙන් හා ගත සැර්සීමෙන් වෙන්වීමේ ශික්ෂාපදය.

  4. උස් ආසන හා මහා ආසන භාවිතයෙන් වැළකීමේ ශික්ෂාපදය.

 • අබ්‍රහ්මචර්යාවෙන් වෙන්වීම යනු සිය විවාහක බිරිඳ/සැමියා සමග හෝ අන් කාන්තාවක/පුරුෂයෙකු සමග හෝ රාගික සිතින් කටයුතු කිරීමෙන් වැළකීමයි.

  සටහන:-
  කාමය වරදවා හැසිරීමෙන් වැළකීම හා අබ්‍රර්හ්මචර්යාවෙන් වැළකීම අතර වෙනස හැකි අයුරින් දරුවාට පහදන්න.

 • විකාල භෝජනයෙන් වෙන්වීම යනු හිරු අවරට ගිය පසු (මධ්‍යහ්න 12 න් පසු) ආහාර ගැනීමෙන් වැළකීමයි.

 • මෙම විශේෂ ශික්ෂා පද වලින් අපේක්ෂා කරනුයේ පංචේන්ද්‍රියන්ට වහල් වී ඉඳුරන් පිනවීම සඳහා කරණු ලබන හැසිරීම් වලින් වැළකී සිටීමය.

  සටහන:-

  1. ඉහත එක් එක් විශේෂ ශික්ෂා පදයකින් කුමන ඉන්ද්‍රිය පින්වීම වැළැක්වේදැයි දරුවා සමග සාකච්ඡා කරන්න.
  2. අෂ්ඨාංග උපෝසථ ශීලයෙහි අඩංගු සිල් පද 8 පිළිවෙලට කටපාඩම් කරවන්න.

  1) පානාතිපාතා වේරමණි සික්ඛාපදං සමාදියාමි.
  2) අදින්නාදානා වේරමණි සික්ඛාපදං සමාදියාමි.
  3) අබ්‍රහ්මචරියා වේරමණි සික්ඛාපදං සමාදියාමි.
  4) මුසාවාදා වේරමණි සික්ඛාපදං සමාදියාමි.
  5) සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා වේරමණි සික්ඛාපදං සමාදියාමි.
  6) විකාලභෝජනා වේරමණි සික්ඛාපදං සමාදියාමි.
  7) නච්ච ගීත වාදිත විසූක දස්සන මාලා ඝන්ධ විලේපන ධාරණ මණ්ඩන විභූසදට්ඨානා වේරමණි සික්ඛාපදං සමාදියාමි.
  8) උච්ඡාසයන මහාසයනා වේරමණි සික්ඛාපදං සමාදියාමි.
   

 • සාමූහිකව ආහාර ගන්නේනම් ආහාර වැළඳීම එක්වර ආරම්භ කිරීම හා සියලූදෙනා ආහාර වළඳා අවසන් වන තුරු අසුන් වලින් නොනැගිටීම සිරිතකි.

 • ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරමින් ආහාර වැළඳීම හෙවත් "මෙම ආහාරය හුදෙක් දිවි පවත්වාගැනීම සඳහාම පමණි" යන්න මෙනෙහි කරමින් ආහාර වැළඳීමද සිරිතකි.

 • පෙහෙවස් රැකීමේ සමහර පිළිවෙත් මානය දුරු වී සමානාත්මතාව ඇතිවීමටද හේතු වේ.
  උදා:-

  1.ධන පංතිය කුලය ආදිය නොසලකා සැමගේ සිල් ඇඳුම එක සමාන වීම.

  2. රජවරු, සිටුවරු, මෙන්ම කුලහීනයෝ, සේවකයෝද සිල් සමාදන් වූ විට බිම පැදුරු වල වාඩිවීම.

  අභ්‍යාස:-

  ආදර්ශ ප්‍රශ්න

  1. අෂ්ඨාංග උපෝසථ සීලයෙහි අඩංගු සිල් පද 8 පිළිවෙලින් සිංහල තේරුමද සහිතව ලියන්න.
  2. ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, යන ඉඳුරන් පිනවීම වැළැක්වෙන්නේ අෂ්ඨාංග සීලයේ කුමන සිල් පද වලින් දැයි වෙන් කොට දක්වන්න. (ල.10)