9 පාඩම, බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳ සමකාලීන ඇගයීම් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

9 පාඩම, බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳ සමකාලීන ඇගයීම් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 

 • බුදුරදුන් නව අරහාදී ගුණ වලින් යුක්ත නිසා, පිරිසිදු නිවැරදි මාර්ගයක් දේශනා කරන නිසා... ආදී හේතු නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රුව දැකීමට ලැබීම පවා වාසනාවක් සේ සැලකූ බව සාලෙය්‍යක සූත්‍රයේ සඳහන් වේ.

  සටහන:-
  පෙලෙහි - ත්‍රිපිටකයෙහි

 • සෝණදණ්ඩ වැනි බුද්ධ කාලීන බමුණු පඬිවරු බුදුරදුන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය දැක්වීමට ඉදිරපත් කළ ගුණ සමුදායක් සෝණදණ්ඩ සූත්‍රයේ හා චංකී සූත්‍රයේ සඳහන් වේ.
  1. විශාල ධනයක් අතහැර පැවිදි වූ අයෙකු වීම.
  2. මනා රූ සපුවකින් යුත් අයෙකු වීම.
  3. උසස් ශීලයකින් යුත් අයෙකු වීම.
  4. කාමාශා දුරු කළ අයෙකු වීම.
  5. ලක්ෂ ගණන් දෙවි දේවතාවුන් උන් වහන්සේගේ සරණ යෑම.
  6. අරහං ආදී ගුණ වලින් යුත් අයෙකු වීම.
  7. මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් යුත් අයෙකු වීම.

  පිලෝතික පරිබ්‍රාජකයා බුදුරදුන්ගේ ප්‍රඥා මහිමය අගය කළ අන්දම චුල්ලහත්ථීපදෝපම සූත්‍රයේ දැක්වේ.

 • බුදුරදුන්ගේ ආචාරශීලී ගති පැවතුම් කෙරෙහි අජාසත් රජු ප්‍රසාදයට පත් වූ අන්දම සාමඤ්ඤඵල සූත්‍රයෙහි සඳහන් වෙයි.

 • බුදුරදුන්ගේ ගුණ 8 ක් ශක්‍රදේවේන්ද්‍රයා විසින් වර්ණනා කල අන්දම මහා ගෝවින්ද සූත්‍රයේ දැක්වේ.
  1. ලෝකානුකම්පික වීම
  2. යථාවදී තථාකාරී වීම
  3. යථාකාරී තථාවාදී වීම වැනි ගුණ ඒ අතර වේ.

 • චූල සච්චක සූත්‍රයේ සඳහන් වන පරිදි සමකාලීන බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා බුදුරදුන් වර්ණනා කරමින් කල ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
  1. කෙලෙස් පරිනිර්වාණයට පත් බුදුරදුන් අන්‍යන්ටද එ් සඳහා දහම් දෙසති.
  2. උන්වහන්සේ ඉන්ද්‍රිය දමනයෙන් යුක්තව ශ්‍රාවකයන් තුල ඉන්ද්‍රිය දමනය ඇති කරවනු පිණිස දහම් දෙසති.
  3. සසර තරණය කළ බුදුරදුන් අන්‍යන් එතෙර කරවීම පිණිස දහම් දෙසති.