සා.පෙළ සිංහල විචාර - 10-වසර සිංහල සාහිත්‍යය සංග්‍රහය

සා.පෙළ සිංහල විචාර

01.සතරකන්මණ්ත්‍රණය

 

1.පන්සිය පනස් ජාතක පොත රචනා කලේකුමන කාලයේද?

.................................................................................................................................................................

2.මෙයට අනුග්‍රහය දැක්වූයේ කවුද ?

..................................................................................................................................................................

3.ජාතකපොත ඇසුරින් ලියවූග්‍රන්ථ 3ක්ලියන්න.

..................................................................................................................................................................

4.ජාතක පොත ඇසුරින් රචිත ගීකාව්‍ය 3ක්ලියන්න.

.................................................................................................................................................................

5.ජාතක පොත ඇසුරින් රචිත කාව්‍ය ග්‍රන්ථ 5ක්ලියන්න.

..................................................................................................................................................................

6.ජාතක පොතේ ජාතක කතාකීයක් තිබේද ?

..................................................................................................................................................................

7.උම්මග්ගජාතකය රචනා කිරීමේ අරමුණු කුමක්ද ?

..................................................................................................................................................................

 

                                        02.ගුත්තික වෙණ නද

 

1.ගුත්තිලය රචනා කලේකවුද ?

................................................................................................................................................................

2.මොහුගේ ගමකුමක්ද?

..............................................................................................................................................................

3.මෙහි පද්‍යකීයක් තිබේද ?

..................................................................................................................................................................

4.මෙය රචනා කිරීමට ආරාධනා කලේකවුද ?

..................................................................................................................................................................

5.මෙමකාව්‍ය රචනාකිරීමට හේතු වූකතාවලියන්න.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6.පහත පදවල අරුත් පැහැදිලි කරන්න.

                                           03.හානාහීයපානාඅඬහැරෙන්දැනේ

 

1.අනුරාධපුරයේ ලියවුණු නිකායට්ඨකථාව කුමක්ද ?

..................................................................................................................................................................

2.සිංහල ජනකවිවලලක්ෂණ 5ක්ලියන්න.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.පහත පදවල අරුත් පැහැදිලි කරන්න.

 

04.බැද්දේගම

 

1.Village in the jungle කෘතිය රචනා කලේ කවුද ?

..................................................................................................................................................................

2.මොහු ඉපදුනේ කොහෙද ?කවදාද ?

..................................................................................................................................................................

3.විවාහවූයේ කවුරුන් සමඟද?

..................................................................................................................................................................

4.බැද්දේගම නමින් සිංහලටපරිවර්තනය කලේකවුද ?

..................................................................................................................................................................

5.පහත වගුව පුරවන්න.

 

 

6.පහත වචනවලඅරුත් පැහැදිලි කරන්න.

 

 

05.මුනිසිරිපාසිඹිමින්නේ

 

1.s.මහින්ද හිමිඉපදුනේ කොහේද ?කවදාද ?

..................................................................................................................................................................

2.මොහු පැවිදිවූයේකොහෙද ?

..................................................................................................................................................................

3.පහත වගුව පුරවන්න.

 

 

 

4.ජාතික තොටිල්ල රචනාකිරීමේ දීපසුබිම් වූකතාවකුමක්ද ?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5.පහත පදවල අරුත් පැහැදිලි කරන්න.

 

 

06.ගංගාවේසංගීතය

1.මෙමපැදිපෙලරචනා කලේ කවුද ?

................................................................................................................................................................

2.මොහු හැඳින්වූ වෙනත් නමකුමක්ද ?

.................................................................................................................................................................

3.මොහු සම්බන්ධ වූ පුවත්පත් මොනවාද ?

................................................................................................................................................................

4.කොළඹ කවිපරපුරනියෝජනය කරන කවීන් 3ක්නම් කරන්න .

.................................................................................................................................................................

5.මොහු රචනාකල කෘති 5ක්ලියන්න.

..................................................................................................................................................................

6.පහත පදවල අරුත් පැහැදිලි කරන්න.

 

07.ලෙනඅතහැර යාම

 

1.මෙය නිෂ්පාදනය කලේකවුද ?

.................................................................................................................................................................

2.මෙය ප්‍රථමවරට ප්‍රදර්ශනය කලේකවදාද?

...............................................................................................................................................................

3.මොහු ඉපදුනේ කවදාද ?කොහෙද ?

...............................................................................................................................................................

4.මොහුගේ පියා හා මවකවුද ?

..............................................................                      ............................................................................

5.මොහු රචනා කලකෘති 2කුමක්ද ?

..................................................................................................................................................................

6.මොහු රචනාකල නාට්‍යකෘති 4ක් ලියන්න.

.................................................................................................................................................................

7.මොහු රචනා කල සාහිත්‍ය විචාර කෘතිය කුමක්ද ?

...............................................................................................................................................................

8.මොහු රචනා කල චරිතාපදානය කුමක්ද ?

..................................................................................................................................................................

 කතෘ...සදීප දිල්ශාන් 

Chamath Sanjana
2022 05 21 21:42:51