නාම පද - 10-වසර සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

නාම පද

නාම පද

නාම පදයක් සෑදෙන්නේ ශබ්ද ප‍්‍රකෘතියකට ප‍්‍රත්‍ය එක් කිරීමෙනි.

උදා:-    ශබ්ද ප‍්‍රකෘතිය     +          ප‍්‍රත්‍යය   =          නාම පදය

 1. මිනිස් +          ආ         =          මිනිසා
 2. දරු +          ආ         =          දරුවා
 3. ගස් +          අ          =          ගස
 4. කුරුලු +          ඕ         =          කුරුල්ලෝ
 5. වඳුරු +          ආ         =          වඳුරා

 

ළමයා මිනිසාගේ පියා යැයි ඇතමෙක් සිතති.

 1. ළමා + ආ - ළමයා
 2. ඇතැම් + එක් -           ඇතැමෙක්

 

පහත සඳහන් නාම පදයන්හි ප‍්‍රකෘති දක්වන්න.

 1. දරුවා -
 2. සෝරු -
 3. මේසය -
 4. ගංඟාව -
 5. වැද්දෙක් -
 6. ඌරන් -
 7. මුවා -
 8. ගොවියා -
 9. සිසුන් -
 10. ගැහැණිය -

මෙසේ සෑදෙන නාම පද ප‍්‍රධාන වර්ග දෙකකි. එනම්,

 1. කේවල නාම
 2. සර්ව නාම

කේවල නාම නැවත වර්ග පහක් යටතේ දැක්විය හැකි ය.

 1. ජාති නාම
 2. ද්‍රව්‍ය නාම

III.           ගුණ නාම

 1. ක‍්‍රියා නාම
 2. සංඥා නාම
 3. ජාති නාම

ජාති නාම යනු, වර්ගය හෝ ජාතිය හඳුන්වන නාම පදයයි.

උදා:-    ඇත්, මිනිස්, බමුණු, ලණු

 1. ද්‍රව්‍ය නාම

ද්‍රව්‍ය නාම යනු, ”කිසියම් හැඩයකට නොපමුණු වන ලද ද්‍රව්‍ය සමූහයක් හඳුන්වන නාම පදයයි.”

උදා:-    දිය, වැලි, ලී, මඩ

III. ගුණ නාම

ගුණ නාම යනු කිසියම් ගුණ විශේෂයක් හඟවන නාම පදයයි.

උදා:-    තරුණ, මහලු, සිසිල්, මිහිරි, රතු

 1. ක‍්‍රියා නාම

ක‍්‍රියා නාම යනු ක‍්‍රියා ස්වභාවය දක්වන නාම පදයි.

උදා:-    නැටුම්, ගැයුම්, කෑම්, බීම්, කියමන්, ලියමන්

 1. සංඥා නාම

සංඥා නාම යනු යම් කිසි තැනක් හෝ පුද්ගලයකු හඳුනාගැනීම සඳහා යොදන නාම පදයි.

උදා:-    ලංකාව, අනුරපුරය, දුටුගැමුණු, අජන්ත, ලලන්ත

 

පහත සඳහන් නාම පද කුමන නාම වර්ගයකට අයත් දැයි සඳහන් කරන්න.

 1. පොලොන්නරුව -
 2. පැන්සල -
 3. කුරුලූ -
 4. කැහැටු -
 5. හොල්මන් -
 6. පොත් -
 7. ලීලා -
 8. කලූ -
 9. පෙට්ටි -
 10. බමුණු -

මේ නාම පද ස්වරාන්ත, හලාන්ත වශයෙන්   වර්ග දෙකකි.

ස්වරාන්ත          :-          කුරුලු, ළමා, බමුණු, අශ්ව, දරු

හලාන්ත                        :-          මිනිස්, මල්, ගස්, ඇත්

ප‍්‍රාණවාචී හා අප‍්‍රාණවාචී වශයෙන් ද සිංහලයේ නාම පද කොටස් දෙකකි.

ප‍්‍රාණවාචී           :-          ළමයා, මිනිසා, කුරුල්ලා

අප‍්‍රාණවාචී         :-          ගස, සුළඟ, පුටුව, මේසය

පුරුෂ ලිංග,  ස්ත‍්‍රී ලිංග, නපුංසක ආදී වශයෙන් සිංහලයේ ලිංග කොටස් තුනකි

පුරුෂ ලිංග         :-          කුරුල්ලා, බමුණ, ඌරා

ස්ත‍්‍රී ලිංග         :-          කිරිල්ලි, බැමිණි, ඊරි

නපුංසක                        :-          පෑන, පෙට්ටිය, කුඩය, ගස

 

සර්ව නාම පද

ප‍්‍රාණවාචී, අප‍්‍රාණවාචී යනු  සියලු නාම සඳහා යෙදිය හැකි  සාධාරණ නාම විශේෂයකි. මේවා ප‍්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනකට  බෙදේ. ඒවා නම්,

 1. උත්තම පුරුෂ සර්ව නාම පද
 2. මධ්‍යම පුරුෂ සර්ව නාම පද

III. ප‍්‍රථම පුරුෂ සර්ව නාම පද

 

 1. උත්තම පුරුෂ සර්ව නාම පද

මෙහි ලිංග භේදයක් නැත. ඇත්තේ සංඛ්‍යා භේදයක් පමණි. උත්තම පුරුෂ  ඒක වචනය මම යන්නයි. බහු වචන සර්ව නාම පදය අපි යන්නයි.

 

 1. මධ්‍යම පුරුෂ සර්ව නාම පද

මෙහි ලිංග භේදයක් ඇත. ස්ත‍්‍රී ලිංග, ඒක වචන පදය  තී  යන්නයි. බහු වචන පදය  තෙපි, තොපි  යන්නයි. පුරුෂ ලිංග ඒක වචන පදය  තෝ  යන්නයි. බහු වචන පදය  තෙපි, තොපි  යන්නයි.

 

III. ප‍්‍රථම පුරුෂ සර්ව නාම පද

ප‍්‍රථම පුරුෂ සර්ව නාම පද කොටස් තුනකට බෙදේ. මෙහි   ලිංග භේදයන් ඇත. එනම්,  ස්ත‍්‍රී ලිංග,  පුරුෂ ලිංග, නපුංසක ලිංග ආදී වශයෙනි. මෙහි ස්ත‍්‍රී ලිංග ඒක වචන පදය     යන්නයි.

බහු වචන පද ,  ඔහු, ඔවුහු  යන්නයි. පුරුෂ ලිංග ඒක වචන පද   හේ  , හෙතෙම  යන්නයි. බහු වචන පද ඔහු ඔවුහු යන්නයි.

නපුංසක ලිංග ඒක වචන  එය ,  මෙය  යන්නයි.

බහු වචන පද  ඒවා, මේවා  යන්නයි.

 

කර්තෘ

මාලා   ජයසේකර

විශේෂ ශාස්ත‍්‍රවේදී - සිංහල (ගෞරව) උපාධිය

ශාස්ත‍්‍රපති - සිංහල (ගෞරව) උපාධිය

සිංහල භාෂා උපදේශක - රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව

ත‍්‍රිභාෂා ශබ්දකෝෂ කර්තෘ - රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව

දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තක- රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව

සහතිකලත් භාෂා පරිවර්තක- රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව

071 8175021