බ්‍රිතාන්‍යයන් යටතේ ශ්‍රි ලංකටවේ දේශපාලන වෙනස්වීම්ලිපි