11.1.1 ගැටලුවක් විශ්ලේෂණය - පුණරීක්ෂණ - 11-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

11.1.1 ගැටලුවක් විශ්ලේෂණය - පුණරීක්ෂණ

ගැටලුවක් විශ්ලේෂණය කිරීම


 

පළමුව මෙහි දී හමුවන විෂේශ වචන හඳුනා ගනිමු.

ආදාන (Input) - ගැටලුවක් විසදීම සඳහා යොදා ගන්නා අමුද්‍රව්‍ය ආදාන ලෙස හැඳින්වේ.

ප්‍රතිදාන (Output) - ගැටලුවක් විසදීමෙන් ලබාගන්නා ප්‍රතිඵලය ප්‍රතිදානය ලෙස හැඳින්වේ. 

ක්‍රියාවලිය (Process) - ගැටලුව විසදීමේ දී  ආදානය , ප්‍රතිදානය බවට පත්කිරීම ක්‍රියාවලිය නම් වේ.

උදාහරණ - පැළයක් සිටුවීම 

ආදාන - පැළයක්, පොලිතීන් කවරයක්, පස්, කතුරක්

 ක්‍රියාවලිය -

පොලිතීන් කවරයේ පහළ කොටසේ (පතුලට අගලක් පමන උසින්) කතුර භාවිතයෙන් සිදුරක් විධ ගැනීම

කවරයේ මුලු නවා ගැනීම

කවරයේ 3/4 ක් පමණ පස් වලින් පුරවා ගැනීම

පැළය ඉන්දවීම 

නැවතත් පස් දැමීම

ප්‍රතිදානය - කවරයේ සිටුවන ලද පැළය 

 • ගැටලුවක් විශ්ලේෂණය කිරීමේ දී පලමුව එම ගැටලුවට අදාළ ආදාන, ක්‍රියාවලිය සහ ප්‍රතිදාන හඳුනා ගත යුතුය.

 

විකල්ප විසදුම් - ගැටලුවක් සඳහා විසදුම් එකකට වඩා පවතීනම් එවැනි විසඳුම් විකල්ප විසඳුම් ලෙස හැඳින්වේ.

උදාහරණ - නිවසට පැමිණීමට ඇති මාර්ග.

 

ගැටලු විසදීම සඳහා ඇල්ගොරිතම (Algorithm) භාවිතය

ගැටලුවක් විසදීම සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන පියවර දැක්වීමේ ක්‍රමය අල්ගොරිතමයක් ලෙස හැදින්වේ.

ඇල්ගොරිතම ගොඩනැගීමේ දී පියවර ඉලක්කම් යොදා ගනිමින් දක්වයි.

උදාහරණ - 

 1. පැළයක්, පොලිතීන් කවරයක්, පස්, කතුරක් සපයා ගැනීම.
 2. පොලිතීන් කවරයේ පහළ කොටසේ (පතුලට අගලක් පමන උසින්) කතුරක් භාවිතයෙන් සිදුරක් විධ ගැනීම.
 3. කවරයේ මුලු නවා ගැනීම
 4. කවරයේ 3/4 ක් පමණ පස් වලින් පුරවා ගැනීම.
 5. පැළය ඉන්දවීම 
 6. නැවතත් පස් දැමීම
 7. කවරයේ සිටුවන ලද පැළය 

 

 

 

ඇල්ගොරිතම සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පාලන ව්‍යූහ භාවිතය 

ඇල්ගොරිතම සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ පාලන ව්‍යූහ 03 කි.

 • අනුක්‍රමය (sequence)
 • වරණය (Selection)
 • පුණර්කරණය (Iteration)

අනුක්‍රමය (Sequence)

අල්ගොරිතමයක පියවර කිහිපයක් හෝ සියල්ල ආරම්භක පියවරේ සිට අවසාන පියවර දක්වා අනුපිළිවෙළින් ක්‍රියාත්මක කිරීම අනුක්‍රමය ලෙස හඳුන්වනු ලබයි.

මෙහිදී එක් පියවරක් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව ඊළඟ පියවරට යෑම සිදුවේ.

පරිගණකයේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU) අනුක්‍රමිකව පරිගණක වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

උදාහරණ : 1 සිට 11 වසර දක්වා අධ්‍යාපනය ලැබීම.

වරණය (Selection)

ඇල්ගොරිතමයක ඇතුළත් කොන්දේසියක් තෘප්ත වීම හෝ නොවීම මත ක්‍රියාත්මක කලයුතු පියවර කුමක්ද යන්න තීරණය කිරීමේ ක්‍රමය වරණය ලෙස හඳුන්වනු ලබයි.

යම් කොන්දේසියක් සත්‍ය වීම නොවීම මත එකිනෙකට වෙනස් මාර්ගයන් දෙකක ගමන් කිරීම වරණය සහිත ඇල්ගොරිත්මයක ලක්ෂණ වේ.

මෙය තෝරාගැනීම් එකක් පමණක් එති විට හා කිහිපයක් ඇතිවිට වශයෙන් වෙන් වෙන් ව දැක්විය හැකිය.

උදාහරණ : යම්කිසි ලකුණු ප්‍රමාණයකට අනුව සමත් අසමත් බව තීරණය කිරීම.

පුනර්කරණය (Iteration)

ඇල්ගොරිතමයක ඇතුළත් පියවර හෝ පියවර කිහිපයක් යම් කොන්දේසියක් තෘප්ත වන තෙක් නැවත නැවත සිදුවීම පුනර්කරණය ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. මෙය ලූපය (Loop) ලෙස ද හදුන්වයි. 

මෙහිදී පියවර කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කර , යම් කොන්දේසියක් තෘප්ත වීම හෝ නොවීම මත නැවත නැවත එම පියවර හෝ පියවර කිහිපය ක්‍රියාත්මක වීම සිදුවේ.

පුනර්කරණය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනකි.

 • While
 • Repeat
 • For

උදාහරණ : පොත් පාර්සලයක ඇති පොත් ඉවර වන තෙක් එලියට ගැනීම.

 

ඇල්ගොරිතම ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන මෙවලම්

ඇල්ගොරිතම ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන මෙවලම් 02 කි.

 • ගැලීම් සටහන් (Flow Chart)
 • ව්‍යාජ කේත (Pseudo Code)

 

ගැලීම් සටහන් (Flow Chart) 

රූපමය ආකාරයෙන් ඇල්ගොරොත්ම පියවරෙන් පියවර දැක්වීමේ ක්‍රමය ගැලීම් සටහන් ලෙස හඳුන්වනු ලබයි.

ගැලීම් සටහන් මගින් යම් ගැටලුවකට අදාල කාර්‍ය ප්‍රවාහය හෝ කාර්‍යාවලිය පියවර ලෙස විවිධ හැඩතල හා ඊතල යොදා ගනිමින් පෙන්නුම් කරනු ලබයි.

ගැලීම් සටහන් යොදා ගැනීම මගින්, ගැටලුව මෙන්ම ගැටලුවට අදාළ විසදීමේ පියවර පහසුවෙන් තේරුම් ගත හැකිවේ.

පරි