1 - බුදු සිරිතට යමු අභියෝග ජය ගනිමු

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.