පිල්ලම් භාවිතය - 3-වසර සිංහල

පිල්ලම් භාවිතය

සිංහල භාෂාවේ ඇති පිල්ලම්

ඇලපිල්ල සහිත වචන

 1. තාරාවා
 2. යාචකයා
 3. පාලකයා
 4. වාදකයා
 5. නලාව
 6. ආහාර
 7. වාසනාව
 8. කාරණාව
 9. පාසල
 10. කාලය

ගයනු කිත්ත සහිත වචන

 1. ඖෂද
 2. පෞද්ගලික
 3. ලෞකික
 4. යෞවන
 5. සෞඛ්‍ය
 6. කෞතුකාගාරය
 7. ගෞරවය
 8. නෞකාව
 9. රෞද්‍ර
 10. ගෞතම

හල් කිරිිම සහිත වචන

 1. දේශය
 2. ලේකම්
 3. කේතුව
 4. වර්ණ
 5. කේජු
 6. සත්තු
 7. රත්මල්
 8. පක්ෂියා
 9. පන්තිය
 10. දණ්ඩ

ඉස්පිල්ල සහිත වචන

 1. කියත
 2. ලිහිණි
 3. කිරිබත්
 4. විහාරය
 5. මිරිදිය
 6. නිවිති
 7. ගිරය
 8. ලිපිය
 9. දිවියා
 10. දණහිස

දීර්ඝ ඉස්පිල්ල සහිත වචන

 1. මීකිරි
 2. මී වදය
 3. මී මැස්සා
 4. මීදුම
 5. මී මින්නා
 6. නීතිය
 7. දීසිය
 8. සීතල
 9. සීගිරිය
 10. මීයා

පාපිල්ල සහිත වචන

 1. කරඩුව
 2. සුළං
 3. මුහුණ
 4. නුවණ
 5. දුඹුරු
 6. සුදු
 7. ලුණු
 8. මුහුද
 9. කුස්සිය
 10. කුඹුරු

යංශය සහිත වචන

 1. ද්‍රව්‍ය
 2. ශාක්‍ය
 3. කාව්‍ය
 4. ත්‍යාගය
 5. ගද්‍ය
 6. කාශ්‍යප
 7. ව්‍යාකරන
 8. ව්‍යාධිය
 9. වාක්‍ය
 10. නීත්‍යානුකූල

 කොම්බුව සහිත වචන

 1. කෙවිට
 2. ගෙඩිය
 3. කොළය 
 4. දොදොල්
 5. දේශය
 6. බෙරය
 7. දෙවහන
 8. නෙළුම්
 9. ලෙල්ල
 10. මොනරා

කොම්බුව සහ ඇලපිල්ල සහිත වචන

 1. කොස්
 2. පොදු
 3. දොඹ
 4. කොළය
 5. දොදොල්
 6. පතෝල
 7. පොල්
 8. කෝදුරුවා
 9. බෝට්ටුව
 10. ගෝනිය

කොම්බුව සහ ගයනුකිත්ත සහිත වචන

 1. පෞද්ගලික
 2. ලෞකික
 3. යෞවන
 4. සෞඛ්‍ය
 5. කෞතුකාගාරය
 6. ගෞරවය
 7. නෞකාව
 8. රෞද්‍ර
 9. ගෞතම
 10. බෞද්ධ

 

මහප්‍රාණ අක්ෂර සහිත වචන

 1. දුක්ඛිත
 2. ඛේදනී
 3. ඛන්ජ
 4. සංඛ්‍යා
 5. මුඛය
 6. ශාඛාව
 7. ඛාදනය
 8. ලේඛනය
 9. සුනඛයා
 10. සෞඛ්‍යය

 

 • ඡා
 1. තුච්ඡ
 2. ඡායාව
 3. ඡන්දය
 4. ඡායාරූපය
 5. සාකච්චා
 6. ලාංඡනය
 7. ඡේදනය
 8. විචිකිච්ඡාව
 9. ඡේදය
 10. එකච්ඡාව

 

 1. පාඨකයා
 2. කුෂ්ඨ
 3. කඨින
 4. පාඨය
 5. පීඨය
 6. අෂ්ඨක
 7. කොට්ඨාස
 8. ධර්මිෂ්ඨ
 9. පාඨශාලාව
 10. විශිෂ්ඨ

 

 1. රථය
 2. අනාථ
 3. ප්‍රථම
 4. සාර්ථක
 5. ග්‍රන්ථය
 6. අර්ථය
 7. ප්‍රථමාධාර
 8. කථනය
 9. ප්‍රාර්ථනය
 10. ස්ථාවර

 

 • ළු
 1. කළු
 2. උළු
 3. මාළුවා
 4. කදුළු
 5. කැකුළු
 6. කකුළුවා
 7. නෙළුම්
 8. වලාකුළු
 9. කුළුණු
 10. එළවළු

 

 1. දීර්ඝ
 2. ‍ඝෝෂාව
 3. ඝනකය
 4. මේඝ
 5. ඝාතනය
 6. අනර්ඝ
 7. ඝණ්ඨාරය
 8. ලඝුලේඛ
 9. සංඝයා
 10. සංඝවාසයේ

 

 1. ධනය
 2. ධජය
 3. ධර්ම
 4. ධරණි
 5. ආයුධ
 6. ප්‍රබෝධ
 7. ධර්මිෂ්ඨ
 8. ධනේෂ්වර
 9. සංවර්ධනය
 10. අන්ධකාරය

 

 1. භය
 2. භටයා
 3. අභය
 4. නිර්භය
 5. ආරම්භය
 6. භාෂාව
 7. භාජනය
 8. විභාගය
 9. භික්ෂුව
 10. භූමිය

 

 1. ඣම්පන
 2. ගිජ්ඣකූට
 3. ඣල්ලිකා
 4. සජ්ඣායනා
 5. මජ්ඣිම
 6. බොජ්ඣට