ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 02 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම - 3-වසර සිංහල

ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 02 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම

ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 01 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම පාඩමට අදාල පිලිතුරු අවශ්‍ය නම් පමණක් මෙහි ඊලග පාඩම් මාලාවේදී ලබා දීමට කටයුතු කරමි අද දෙවන අනුමාන ප්‍රශ්න කිහිපයකට පිළිතුරු සපයමු.

(81) ශ්‍රී ලංකාවේ අග නගරය ලියන්න?

(82) ශ්‍රී ලංකාවට ආසන්නම රට කුමක්ද?

(83) ශ්‍රී ලංකාවට ආසන්නම සාගරය කුමක්ද?

(84) ශ්‍රී ලංකාවේ අග දිගම ගඟ කුමක්ද?

(85) කොළකැද සැදීමට ගන්නා කොළ වර්ගයක් ලියන්න?

(86) අපේ රටේ ජාතික සත්වයා ලියන්න?

(87) අපට ලෙඩ බෝ කරන සතෙක් ලියන්න?

(88) ඔ්‍යෂද පැළෑටි දෙකක නම් ලියන්න?

(89) අඳුරට කැමති සතෙක් ලියන්න?

(90) මස් පමණක් කන සතෙක් ලියන්න?

(91) සවසට පිපෙන මල් වර්ගයක් නම ලියන්න?

(92) අපේ ජාතික පක්ෂියා කවුද?

(93) ජාතික කොඩියේ කහ පාට තීරුවෙන් පෙන්වන්නේ කුමක්ද?

(94) හිරු එළියෙන් අපට ලැබෙන විටමින් වර්ගය කුමක්ද?

(95) ජාතික ගියේ නිර්මාතෘ වරයා කවුද?

(96) හිරමණය කාගේ උපකරණයක්ද?

(97) අපේ ජාතික උත්සවයක් ලියන්න?

(98) පාද හයක් ඇති සතෙක් ලියන්න?

(99) පත්‍ර රාශියක් ඇති ශාකයක් ලියන්න?

(100) සුරතලයට ඇති කරන සතෙකුගේ නමක් ලියන්න?

(101)  මාළුවා හුස්ම ගන්නේ කුමකින්ද?

(102) ඇස් ලෙඩ බෝ කරන සතා කවුද?

(103) අපට නිදහස් ලැබුණු අවුරුද්ද හා මාසය හා දිනය ලියන්න?

(104) ජලයෙන් අපට ඇති ප්‍රයෝජනයක් ලියන්න?

(105) බෞද්ධ ආගමිකයන්ගේ උත්සව දෙකක ලියන්න?

(105) හින්දු ආගමේ ආගමික ග්‍රන්ථය කුමක්ද?

(106) අපට පැණි ලබා දෙන සතා කවුද?

(107) අමුවෙන් ආහාරයට ගත හැකි පළාවර්ගයක් ලියන්න?

(108) තම කරමලෙන් හුස්ම ගන්නා සතා කවුද?

(109) කාලගුණය වෙනස්වීම් හදුනා ගන්නා සතුන් දෙදෙනෙක් ලියන්න?

(110) භගවත් ගීතාව කවර ආගමක ආගමික ග්‍රන්ථයක්ද?

(111) පාරේ වාහන ගමන් කරන්නේ කුමන පැත්තෙන්ද?


(112) කාන්තාරයේ බඩු ගෙන යාමට උදව් කරනසතා කවුද?


(113) යතු කැටය භාවිතා කරන්නේ කුමන කර්මන්තයකද?


(114) වාඩාත් වේගයෙන් දිවිය හැකි සතා කවුද?


(115) ආරක්ෂාව සදහා කටුව තුලට යන සතෙක් ලියන්න?


(116) සාමයේ සංකේතය ලෙස සැලකෙන පක්ෂියා කවුද?


(117) මහා ශිව රාත්‍රී උත්සවය පවත්වන ආගමිකයින් කවුද?


(118) මහාමාරිය රෝගය බෝ කරන සතාකවුද?


(119) අපට ජලය ලැබෙන ස්වභාවික ක්‍රමයක් ලියන්න?


(120) කුළුබඩු වර්ගයක නම් ලියන්න?

(121) ආහාරයට ගන්නා මල් වර්ගයක නම ලියන්න


(123) ගස් බෙන වල කුඩු සාදන සතෙක් ලියන්න?


(124) දඩු සිටුවා පැළ ලබා ගන්නා බෝගයක් ලියන්න?


(125) අත් පෝරුව භාවිතා කරන කර්මාන්තය ලියන්න

 

සමාන පද ලියන්න

01 සද

02 කුරුල්ලා

03 ගස

04 වර්ෂාව

05 ගෙය


06අහස

07 හිරු


08 පොත

09 කුබුර
10 ස්ත්‍රිය

11 ඇස
12 ලෝකය

13 කැළව
14 රජ

15 වර්ෂය

 

බහු වචනයට හරවන්න

01 නගරය

02 තාරකාව

03වදුරා

04 වැටුප

05 කාන්තාරය-


ගලපන්න

01 අල්ලයි/මළු/ධිවරයා

02 එළදෙන/කයි/තණකොළ

03 ශ්‍රී ලංකාව/දුපතකි/ කුඩා

04සතෙකි/කුහුබුවා/ කඩිසර

05 අහිංසක /සතෙකි/හාවා

06 අයියා/කරයි/පාඩම්

07 සරුංගලය/පාවෙයි/අහසේ

08 හොද /නැත/උඩගුවිම

09වටකුරුය/පොළොව / දොඩමක්සේ

10 කපටි/ සතෙකි/නරියා/ඉතා

 

සුදුසු තනි පදය ලියන්න

01 අපේ වත්තේ ගිනිකිකිළි

02 ගමක කැමති රස කැමති

03 කාගේත් මල්ලි

04 තනි ආණ්ඩ ගෙය

05 අලියා නොයන දල්ල


විරාම ලකුණු යොදන්න

01 කුරුල්ලා අහසේ පියාබයි

02 මල්ලි අකුරු ලියයි

03 මයිනා අඹ කැවද

04 අම්මා මල් කැඩුවද

05 තාත්තා වැඩට ගියාද

 

සුදුසු පරිදි හිස්තැන් පුරවන්න

01 තාත්තා වැඩට .............................................

02 නංගි සෙල්ලම් ............................................

03 හාවා උදුපියලිය ........................................

04 බල්ලා සදට.................................................

05 ඇතා පෙරහැරේ .........................................

06 රැට ................................. පායයි

07 බල්ලා ................................ කයි

08 ගඟ ............................... ගලයි

09 තාත්තා ................................... සිටුවයි

10 අම්මා ................................... සෝදයි

11බල්ලා .......................... කයි

12 නංගි ............................... ගයයි

13 ගොනා ................................. අදියි

14 ගායකයා ................................ ගයයි

15 අපී ................................. යමු

16 අයියා ............................... යයි

17 මම ............................ කියවමි

18 නංගි ................................... සාදයි

19 අම්මා ...................................... උයයි

20 උදයට ............................................ පිපෙයි

 

එක අකුරක් පමණක් යොදන්න

01 ක......වර                                       16 දහ..........යා

02 විහි.......                                        17.........රණම

03 බ... පැටියා                                    18........පමාව

04 යහ.......වා                                    19 ප......ර

05 .......රියා කැලයට දිව්වේය                20.......තිහාසය

06 .......දයක් ඇසුණි                            21 අ.......රුද්ද

07 ........වට                                       22න........දේ

08 .....ත්ත                                         23 ව......ලා

09 ......රිල්ලි                                       24 .......වසිම

10 .....සෙල්                                        25 .........ගුර

11 .....මඩු                                          26 ......ගුරු

12 යක්....ල                                        27 .......යගලා

13 ......ටයා                                         28 .......තන

14 .....තලය                                       29 ප.....තිය

15 ......රලා                                        30 .....වරඑළිය

 

නන්දන ජයලත්
2023 02 04 18:56:01