6.2 - ශබ්ද ඇසීම

අපට ශබ්ද ඇසෙන්නේ කෙසේ දැ යි සොයා බලමු.

ක්‍රියාකාරකම 6.6

  • කන් දෙක හොඳින් වසාගෙන සිටින ලෙස මිතුරාට පවසා, රබානක් වාදනය කරමින් මිතුරාට එහි හඬ පැහැදිලි ව ඇසේ දැ යි විමසන්න.
  • වරින් වර කන් දෙකෙන් අත් දෙක ඉවතට ගෙන හඬ ඇසෙන ආකාරයේ වෙනසක් වේ දැ යි විමසන්න.

කන් දෙක තදින් වසා සිටින විට රබානේ හඬ පැහැදිලි ව නොඇසේ. රබානෙහි හඬ අපට ඇසෙන්නේ එය වාදනය කිරීමේ දී ඇතිවන ශබ්දය කන වෙත ගමන් කළ විට ය. ශබ්දය කන වෙත යොමු කිරීම සඳහා කන් පෙති
උදව් වේ. කන ශබ්දය සඳහා සංවේදී වන ඉන්ද්‍රියයි.

අමතර දැනුමට

කන තුළට බාහිර ද්‍රව්‍ය ඇතූළු කිරීම, විවිධ ද්‍රව්‍යවලින් කන කැසීම ආදී ක්‍රියාවන් නිසා කනට හානි සිදුවිය
හැකිය. කනට හානි සිදුවුවහොත් ඇසීම දුර්වල වේ.

පැවරුම 6.2

  • විවිධ සතුන්ගේ කන් පෙතිවල හැඩය හොඳින් නිරීක්ෂණය කර කන් පෙතිවල විවිධත්වය හඳුනා ගන්න. හඳුනා ගත් කන් පෙතිවල හැඩ
    අඳින්න.
  • ශබ්ද ඇසීමේ දී විවිධ සතුන්ගේ කන්පෙතිවල ස්වභාවය කෙසේ වෙනස් වේ දැ යි නිරීක්ෂණය කර වාර්තා කරන්න.