6.4 - සංගීතය හා ඝෝෂා

රිද්මයකට අනුව ගැයෙන හෝ වැයෙන ශබ්ද සංගීතය (music) ලෙස හැඳින්විය හැකි ය. ඒ සඳහා නිදසුන් කීපයක් පහත දැක්වේ.
වයලීන් වාදනය, බටනලා වාදනය
රිද්මයානුකූල නොවන අවිධිමත් ශබ්ද ඝෝෂා (noises) ලෙස හැඳින්විය හැකි ය. නගරයේ වීදියක ගමන් කරන රථ වාහන ශබ්දය, කර්මාන්ත ශාලාවක යන්ත්‍ර සූත්‍රවලින් නැගෙන ශබ්දය, වෙළෙඳපොළක වෙළෙඳුන්ගේ කෑගසන ශබ්දය එවැනි ශබ්ද කිහිපයකි.
සංගීත නාද වුව ද ශබ්දය අධික වූ අවස්ථාවල දී පීඩාකාරී විය හැකි ය.

පැවරුම 6.3

  • නාගරික පරිසරයක දී ඔබට ඇසිය හැකි ඝෝෂාකාරී ශබ්ද ලැයිස්තුවක්
    සකස් කරන්න.
  • ඔබ හඳුනා ගත් ශබ්ද ඇති කරන ශබ්ද ප්‍රභවය ද ඒවා ඉදිරියෙන්
    ලියන්න.