6.3 - ශබ්දවල විවිධත්වය

අවට පරිසරයේ දී අපට අසන්නට ලැඛෙන සමහර ශබ්ද ස්වාභාවික ව ම ඇතිවන ශබ්ද වේ. එවැනි ශබ්ද කීපයක් පහත දැක්වේ.

  • සුළඟේ ශබ්දය
  • කුරුලූ නාද 
  •  දිය ඇල්ලක ශබ්දය
  • බල්ලන්ගේ බිරුම් හඬ

විවිධ භාණ්ඩ මගින් හෝ උපකරණ මගින් මිනිසා විසින් කෘත්‍රිම ව ඇති කරනු ලබන ශබ්ද ද ඇත. එවැනි ශබ්ද කීපයක් පහත දැක්වේ.

  • මෝටර් රථ හඬ
  • ගුවන් යානයක හඬ
  • පාසල් සීනු හඬ
  • ගිටාරයකින් නැගෙන හඬ