6.5 - ශබ්දය නිපදවීම සඳහා උපකරණ නිර්මාණය කිරීම

ශබ්ද නිපදවීම සඳහා උපකරණ නිර්මාණය කරමු.

ක්‍රියාකාරකම 6.7

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :- බීම බෝතල් මූඩි කීපයක්, ශක්තිමත් කම්බියක්

ක්‍රමය :

 • බීම බෝතල් මූඩි මිටියකින් තලා පෙත්තක් ආකාරයට සකස් කර ගන්න.
 • ඒවායේ මැද සිදුරු විද ගන්න. එම සිදුරු තුළින් කම්බිය ඇතුළු කර දෙකෙළවර ගැට ගසා සොලවන්න.

ක්‍රියාකාරකම 6.8

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :- තරමක් විශාල ටින් එකක්, ශක්තිමත් කම්බියක්, නයිලෝන් නූලක්, යකඩ කූරක්

ක්‍රමය :

 

 • ටින් එකෙහි පතුලේ සිදුරක් විද ගන්න.
 • එය තුළින් කම්බියක් ඇතුළු කර රූපයේ දැක්වෙන පරිදි යකඩ කූර එල්ලා ගන්න.
 • යකඩ කූරේ කෙළවරට නයිලෝන් නූල ගැටගසා එමගින් ටකය සොලවා බලන්න

ක්‍රියාකාරකම 6.9

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :- කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක් , සිහින් රබර් පටි හයක් , පැන්සල් දෙකක්, කාඩ්බෝඩ් කැබැල්ලක්

ක්‍රමය :

 • කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියේ වෘත්තාකාර කොටසක් කපා ඉවත් කරන්න.
 • ඉන්පසු රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට සරල ගිටාරයක් නිර්මාණය කර වාදනය කරන්න.

ක්‍රියාකාරකම 6.10

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :- සිහින් කම්බි, කුඩා ටින් එකක්, ඇණ කීපයක්, තුනී ලෑලී කෑල්ලක්

ක්‍රමය :

 • ලෑල්ලේ කෙළවර සහ ටින් එක තුළ ඇණ හය බැගින් ගසා ගන්න. (එක කෙළින් පිහිටන පරිදි) එම ඇණ අතර කම්බි තදින් ඇද, ගැට ගසා ගන්න.
 • ටින් වීනාව වාදනය කිරීමට පුහුණු වන්න.

ඉහත ඔබ නිර්මාණය කළ ගිටාරයෙහි ශබ්දය නිපදවෙන ආකාරයට ශබ්දය නිපදවෙන භාණ්ඩ කීපයක් 6.13 රූපයේ දැක්වේ.

ක්‍රියාකාරකම 6.11

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :- යට කෙළවර වසා ඇති පෑන් බට හයක්, ඇලවුම් පටි, කාඩ්බෝඩ් තීරුවක්

ක්‍රමය :

 

 • රූපයේ දැක්වෙන පරිදි පෑන් බට කපා සකස් කරගන්න. (11.5 cm, 10.2 cm, 8.9 cm, 7.6 cm, 5.3 cm, 4 cm)
 • ඉන් පසු රූපයේ දැක්වෙන පරිදි නළාව නිර්මාණය කරගන්න.
 • නළවල කොණකට පිඹීම මඟින් නාද කරන්න. එක් එක් බටයෙන් ඇති වන නාද භාවිත කරමින් මිහිරි රිද්මයක් ඇති කළ හැකි දැ යි බලන්න.
 • මෙහි දී නළාවෙහි හඬ නිපදවන්නේ කෙසේ දැ යි සොයා බලන්න.

පැවරුම 6.4

ගොක්කොළ නළාවක් සාදා ගෙන එය තාලයට වැයීමට උත්සාහ කරන්න.

නළාවක ශබ්දය නිපදවෙන ආකාරයට ශබ්දය නිපදවෙන භාණ්ඩ කීපයක් 6.15 රූපයේ දැක්වේ.

ක්‍රියාකාරකම 6.12

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :- කට පළල් ටින් එකක්, බැලූන් පටලයක්, රබර් පටියක්

ක්‍රමය :

 • රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ටින් එකෙහි කටට බැලූන් පටලයක් ඇද සවි කර බෙරයක් නිර්මාණය කර ගන්න.
 • එය තාලයට වාදනය කරන්න.

බෙරයක ආකාරයට ශබ්දය නිපදවෙන භාණ්ඩ කීපයක් 6.17 රූපයේ දැක්වේ.

ක්‍රියාකාරකම 6.13

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :- එක සමාන වීදුරු හයක්, හැන්දක්, ජලය

ක්‍රමය :

 • එක සමාන වීදුරු හයක් ගෙන රූපයේ දැක්වෙන පරිදි වෙනස් ජල පරිමා එකතු කරන්න.
 • එක් පසෙක සිට අනෙක් පසෙට අනුපිළිවෙළින් වීදුරුවල දාරයට හැන්දකින් තට්ටු කරන්න.
 • රිද්මයානුකුල ව හඬ නැගෙන සේ තාලයට වාදනය කිරීමට පුහුණු වන්න.

ක්‍රියාකාරකම 6.14

සයිලෆෝනයක් සකස් කර ගනිමු.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :- 1.5 ජප පමණ විෂ්කම්භය ඇති ලෝහ නළ කැබලි, තුනී ලෑලි, මැලියම්, සෙලෝටේප්, කතුරක්

ක්‍රමය :

 • ලෝහ නළ කැබලි රූපයේ දැක්වෙන පරිදි අලවා ගන්න. (17 cm, 15 cm, 13 cm, 11 cm, 9 cm, 7 cm)
 • ඉන් පසුව 5 ජප පළල 20 ජප දිග තුනීලෑලී කැබලි දෙකක් මත ලෝහ නළ කැබලි රූපයේ දැක්වෙන පරිදි අලවා ගන්න.
 • තරමක් මහත කෝටු කැබලි දෙකක් ගෙන ලෝහ නළවලට තට්ටු කරමින් තාලයට වාදනය කරන්න.

පැවරුම 6.5

 • 2.5 cm පමණ පළල තුනී ලෑලි පටි ගෙන 6.14 ක්‍රියාකාරකමෙහි සඳහන් දිග ප්‍රමාණවලට
  කපා ගන්න. (ලෑලි පටි හයක් පමණ)
 • රූපයේ දැක්වෙන පරිදි තුනී ලෑලි කැබලි දෙක මත රෙදි පටි තබා කපා ගත් ලෑලි පටි
  ඇණවලින් සවි කර ගන්න.
 • පසුව කෝටු කැබලි දෙකක් මගින් තාලයට වාදනය කරන්න.

පැවරුම 6.6

 • ශබ්දය නිපදවීම සඳහා ඔබට හැකි පමණ උපකරණ නිර්මාණය
  කරගන්න.
 • පන්තියේ යහළුවන් නිර්මාණය කළ උපකරණ ද සමඟ විද්‍යා
  සමිතියේ දී සමූහ වාදනයක් ඉදිරිපත් කරන්න.

 

අධික ශබ්ද ශ්‍රවණය කිරීම අපට මහත් හිරිහැරයකි. එවැනි ශබ්ද ඇසීම නිසා කනට හානි පැමිණිය හැකි ය.

අන් අයට බාධා නොවන පරිදි ගුවන්විදුලි යන්ත්‍ර, රූපවාහිනී, ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර සහ වෙනත් ශබ්දය උපදවන උපකරණ පරිහරණය කිරීමට අප පුරුදු පුහුණු විය යුතු ය.

අමතර දැනුමට
කන් ආරක්ෂක පැලඳුම් භාවිත කිරීමෙන් අධික ශබ්දවලින් කන්වලට සිදු වන හානි වළක්වා ගත හැකි ය.