පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම - 7-වසර ගණිතය

පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම

                                  

(අ) පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක් අතර වූ ගණිත කර්ම

1. එකතු කිරීම,ගුණ කිරීම,අඩු කිරීම සහ බෙදීම යන ගණිත කර්ම සදහා පිළිවෙළින් +,*,-, සහ / යන සංකේත යොදා ගනී.

2. පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක් එකතු කිරීම සහ ගුණ කිරීම ද, එක් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් තවත් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් අඩු කිරීම ද, එක් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් තවත් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදීම ද සිදූ වේ.

(ආ)පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක් අතර එක් ගණිත කර්මයක් යෙදීම පහත පරිදි වේ.

12 + 6 = 18

12 – 6 = 6

12 * 6 =72

12 / 6 = 2

(ඇ)සංඛ්‍යාත්මක ප්‍රකාශනයක ගණිත කර්ම යෙදී ඇති පිළිවෙළ.

20 + 8 * 2 යන ප්‍රකාශනය සලකමු.

ඉහත ප්‍රකාශනය පූර්ණ සංඛ්‍යා තුනකින් ද ගණිත කර්ම දෙකකින් ද සමන්විත සංඛ්‍යාත්මක ප්‍රකාශනයකි.

සහ + යන ගණිත කර්ම අනූපිළිවෙළිනි.

20 / 5 – 2 යන ප්‍රකාශනය සලකමු.

ඉහත ප්‍රකාශනය පූර්ණ සංඛ්‍යා තුනකින් ද ගණිත කර්ම දෙකකින් ද සමන්විත සංඛ්‍යාත්මක ප්‍රකාශනයකි.

/ සහ - යන ගණිත කර්ම අනුපිළිවෙළින් වේ.

(ඈ)සංඛ්‍යාත්මක ප්‍රකාශනය සුළු කිරීම

එකතු කිරීම පමණක් ඇති ප්‍රකාශන සූළු කිරීම

8 + 14 + 4 යන ප්‍රකාශනය ආකාර දෙකකට සූළු කළ හැකිය.

8 සහ 14 පළමු ව එකතු කර එම පිළිතුර ට 4 එකතු කිරීමෙන් 24 ලැබේ.

 4  සහ 14 පළමු ව එකතු කර එම පිළිතුරට 8 එකතු කිරීමෙන් 24 ලැබේ.

ගුණ කිරීම පමණක් ඇති ප්‍රකාශන සූළු කිරීම

2 * 7 * 5 යන ප්‍රකාශනය ආකාර දෙකකට සූළු කළ හැකි ය.

පළමු  ව 2 සහ 7 ගුණ කර ලැබෙන පිළිතුර 5 ගුණ කිරීමෙන් 70 ලැබේ.

පළමු ව 5 සහ 7 යන ගුන කර ලැබෙන පිළිතුර  2  ගුණ   කිරීමෙන්  70 ලැබේ.

*මේ අනූව සංඛ්‍යාත්මක ප්‍රකාශනය එකතු කිරීම පමණක් හෝ ගුණ කිරීම පමණක් හෝ ගණිත කර්ම ලෙස ඇති විට සූළු කරන පටිපාටිය කුමක් වූවත් එකම පිළිතුර ලැබේ.

(ඉ)සංඛ්‍යාත්මක ප්‍රකාශන සුළු කිරීම තවදුරටත්

20 + 4 * 6 යන ප්‍රකාශනය ආකාර දෙකකට සුළු කරමු.

පළමු ක්‍රමය

20 + 4 * 6 = 144

20 සහ 4 එකතු කර දෙවනුව 6 ගුණ කිරීමෙන් 144 ලැබේ.

දෙවන ක්‍රමය

4 * 6 + 20 = 44

4 සහ 6 ගුණ කර දෙවනුව 20 එකතු කිරීමෙන් 44 ලැබේ.

 ඉහත ක්‍රම දෙකට සුළු කිරීමෙන් පිළිතුරැ දෙකක් ලැබේ.

මෙවැනි සංඛ්‍යාත්මක ප්‍රකාශනයක් සුළු කිරීමේ දී භාවිතා කරන සම්මතය පහත පරිදි වේ.

1. පළමු ව බෙදීම ( / ) සහ ගුණ  කිරීම ( * ) පමණක් ඇති කොටස් වමත් පස සිට දකුණත් පසට සුළු කිරීම.

2. ඉන් පසු එකතු ( + ) කිරීම සහ අඩු කිරීම ( - ) පමණක් ඇති කොටස් වමත් පස සිට දකුණත් පසට සුළු කරන්න.

මේ අනුව,

1. අඩු කිරීම ( - ) සහ එකතු කිරීම ( + ) හෝ බෙදීම ( / ) සහ ගුණ කිරීම ( * ) හෝ යන ගණිත කර්ම පමණක් යෙදී ඇති ගණිත සුළු කිරීමේ දී වමත් පස සිට දකුණත් පසට එම ගණිත කර්ම යෙදී ඇති අනුපිළිවෙළට සිදු කරනු ලැබේ.

2. අඩු කිරීම ( - ) හෝ බෙදීම ( / ) හෝ එක් ගණිත කර්මයක් පමණක් යෙදී ඇති ප්‍රකාශනවල, ඒවා සිදු කළ යුතු පටිපාටිය වන්නේ වමත් පස සිට දකුණත් පසට වේ.

+ , - , * , / , සහ () ඇතුළත් පූර්ණ සංඛ්‍යා  සහිත ප්‍රකාශන ය පහත පරිදි වේ.

1. පලමු ව වරහන් තුළ කොටස  සුළු කිරීම ද,

2. දෙවනු ව බෙදීම් සහ ගුණ කිරීම් වමත් පස සිට දකුණත් පසට සුළු කිරීම ද,

3. ඉන් පසු එකතු කිරීම් හා අඩු කිරීම් වමත් පස සිට දකුණත් පසට සුළු කිරීම ද කළ යුතු ය.