7-වසර - විද්‍යාව - 07 වසර විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය 01
කේත අංකය : 28


anil sampath විසින් 2017-01-19 දින විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

07 වසර විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය 01


ප්‍රශ්න ගණන : 10 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 5 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 10
ප්‍රශ්න ගණන : 10
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 5
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 10

ශාක විවිධත්වය පාඩමට අදාළ පළමු වන බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය


ප්‍රශ්න අංක 01

අපුෂ්ප ශාකයක් වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 02

ප්‍රරෝහ පද්ධතියට අයත් නොවන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 03

මුදුන් මූල පද්ධතියක් ඇත්තේ

ප්‍රශ්න අංක 04

තන්තු මූල පද්ධතියට අයත් වන ශාකය

ප්‍රශ්න අංක 05

වර්ධක ප්‍රජනනය සිදු නොකරන මුල් වර්ගය වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 06

පහත යුගල අතරින් වැරදි වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 07

සංචිත මුලක් නොවන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 08

ජාලාභ වින්‍යාසය  නොදරන ශාක පත්‍රය  වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 09

සංයුක්ත පත්‍රයක් නොවන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 10

ජායංගයට අයත් වන්නේ