7-වසර - විද්‍යාව - 7 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව - පළමු වාර විභාගය - 2018 (Online Test 1)
කේත අංකය : 54


STEAM Fact විසින් 2018-03-06 දින විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

7 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව - පළමු වාර විභාගය - 2018 (Online Test 1)


ප්‍රශ්න ගණන : 20 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 20 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40
ප්‍රශ්න ගණන : 20
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 20
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40

Code No: SCFA 017

කාලය : පැය 1 යි

සමත් වීමට ගත යුතු මුළු ලකුණු : 35%

නිවැරදි පිළිතුර ඉදිරියෙන් ඇති කොටුව (check box) තුළ ක්ලික් කරන්න, එවිට එම කොටුව තුළ "හරි" ලකුණක් දිස්වනු ඇති.

විභාගය අවසානයේදී ඔබ ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව හා නිවැරදි පිළිතුරු තිරය මත දිස්වනු ඇත.

විභාගය නියමිත කාල වේලාවට අවසන් නොකලහොත් පරිගණකය විසින් විභාගය ස්වයංක්‍රීයව අවසන් කරනු ඇත.

All the Best !

powered by myschool.lk

 
--- All rights reserved EdueLanka 2018 --

ප්‍රශ්න අංක 01

ශාක මුල් සතු ප්‍රධානතම කාර්යයක් නොවන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 02

මුදුන් මූල පද්ධතියක් දැකගත නොහැකි ශාකය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 03

මේ අතරින් අපුෂ්ප ශාකයක් වන්නේ කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 04

ආධාරක ශාකයට හෝ උපස්තරයට තදින් සවි වීමට ශාකයකට උදව් වන මුල් වර්ගය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 05

මේ අතරින් වායව මුල් දැකිය හැකි ශාකය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 06

ශාක පත්‍රයක A,B,C කොටස නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ,

ප්‍රශ්න අංක 07

පරාගනයෙන් පසු ඵලයක් බවට පත් වන්නේ පුෂ්පය සතු,

ප්‍රශ්න අංක 08

මේ අතරින් සරල පත්‍ර සහිත ශාකයක් නොවන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 09

පිරිමැදීමේ දී ඝෘණ ආරෝපිත තත්ත්වයට පත්වන ද්‍රව්‍ය යුගලය වන්නේ?

ප්‍රශ්න අංක 10

ධාරිත්‍රකයක ගබඩා කල හැකි ආරෝපණ ප්‍රමාණය මනින්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 11

සරල කෝෂයෙහි + අග්‍රය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 12

පිරිමැදීමේ දී යම් ද්‍රව්‍යයක් ස්තිථි විද්‍යුත් (-) තත්ත්වයට ආරෝපණය වූයේ නම්,

ප්‍රශ්න අංක 13

ස්තිථි විද්‍යුත් ආරෝපණ හඳුනා ගැනීමට භාවිතා වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 14

ජලයෙන් පිටතට ගත් මාළුවෙකු මිය යන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 15

ජලය අයත් වන්නේ කවර කාණ්ඩයටද?

ප්‍රශ්න අංක 16

සබන් / ෂැම්පු / අළු අයත් වන්නේ කවර කාණ්ඩයටද?

ප්‍රශ්න අංක 17

පිනොප්තලින් දර්ශකය දොඩම් යුෂ සමග මිශ්‍ර කල විට වර්ණය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 18

රතු ලිට්මස් වල වර්ණය නිල් පැහැයට හැරවිය හැක්කේ පහත සඳහන් කවර ද්‍රව්‍යයටද?

ප්‍රශ්න අංක 19

අම්ල පමණක් අඩංගු කාණ්ඩය තෝරන්න,

ප්‍රශ්න අංක 20

වැරදි පිළිතුර තෝරන්න.