1.1 - සපුෂ්ප ශාකවල රූපීය ලක්ෂණ

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.