1.4 - ඒකබීජපත්‍රී හා ද්විබීජපත්‍රී ශාක

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.