1.3 - සපුෂ්ප ශාක කොටස්වල විවිධත්වය

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.