සිංහල අක්‍ෂර මාලාව - 2 - 7-වසර සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

සිංහල අක්‍ෂර මාලාව - 2

 

 

 සිංහල අක්‍ෂර වර්ගීකරණය


සියලුම අක්‍ෂර උත්පත්ති ස්ථාන අනුව වර්ග කළ හැක . උත්පත්ති ස්ථාන අනුව ව්‍යඤ්ජනත් ස්වරත් වර්ග කළ හැක.

  

 1.  කණ්ඨජ - දිවේ මුල උගුර දෙසට ළං වීමෙන් උපදී .
 2. තාලුජ - දිවේ මැද තල්ල දෙසට සමීප වීමෙන් උපදී .
 3. මූර්ධජ - දිවේ අග මුදුන වෙත සමීප වීමෙන් උපදී .
 4. දන්තජ - දිවේ අග උඩු දත් වැටියේ ස්පර්ශ වී උපදී . 
 5. ඕෂ්ඨජ - යටිතොල හා උඩුතොල ආධාරයෙන් උපදී .

  තවද (ව) හා (ෆ) අක්‍ෂර දන්ත ඕෂ්ඨජ ලෙස සලකනු ලැබේ .

        * ඞ , ඤ , ණ , න , ම යන අක්‍ෂර උච්චාරණයට නාසය උපකාරී වන නිසා නාසික්‍ය අක්‍ෂර ලෙස නම්  කෙරේ .

        * ඟ , ඦ , ඬ , ඳ , ඹ යන අක්‍ෂර උච්චාරණයට අර්ධ වශයෙන් නාසය යොදා ගන්නා නිසා අර්ධානුනාසික්‍ය ලෙස හැඳින්වේ . 

  සිංහල අක්‍ෂර මාලාව ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකි.

 

 1.  ස්වර
 2. ව්‍යඤ්ජන

   ස්වර 

  මෙහිදී ස්වර ලෙස හදුන්වන්නේ වෙනත් ශබ්දයක උපකාරය නොමැතිව තනිව උචිචාරණය කළ හැකි 

  අක්‍ෂරයි . ස්වර 18 ක් සිංහල අක්‍ෂර මාලාවේ දක්නට ලැබේ .

   

  අ ආ ඇ ඈ ඉ ඊ උ ඌ ඍ ඎ ඏ ඏෟ එ ඒ ඓ ඔ ඕ ඖ

   

  මේ අතරින් (ඏ) හා (ඏෟ) යන ස්වර නුතනයේ භාවිතයේ දක්නට නොලැබේ .

  • මෙම ස්වර ද දෙවර්ගයකි.

             අ . කෙටි ස්වර -       අ ඇ ඉ උ ඍ ඏ එ ඔ 

             ආ . දීර්ඝ ස්වර -       ආ ඈ ඊ ඌ ඎ ඏෟ ඒ ඕ

   

             ඇ . සංයුක්ත ස්වර - ඓ ඖ (ස්වර දෙකක් එකට එකතු වී නිර්මාණය වු පද​.)

  සිංහල හෝඩියේ තවත් විශේෂත්වයක් වන්නේ (ඇ) හා (ඈ) යන අක්‍ෂරයි . එසේ (ඇ) හා (ඈ) යන ශබ්ද සදහා වෙනම ම අක්‍ෂර ඇත්තේ සිංහල හා වංග යන භාෂා වල පමණි .

  ව්‍යඤ්ජන අක්‍ෂර වර්ගිකරණය​.


  වර්ග අක්ෂර -

  වර්ගාක්‍ෂර 25 ක් සිංහල හෝඩියේ දක්නට ලැබේ . ඒවා ක වර්ගය , ච වර්ගය , ට වර්ගය , ත වර්ගය , ප වර්ගය ලෙස වර්ග 5 කි .

   

 

 තවද මේ වර්ගාක්ෂර පහත ලෙස වර්ග කළ හැක .

 

  මහාප්රාණ - ඛ ඡ ඨ ථ ඵ ඝ ඣ ඪ ධ භ

 අල්පප්රාණ - ක ච ට ත ප ග ජ ඩ ද බ

 වර්ගාන්ත - අනුනාසික්‍ය / නසික්‍ය අක්ෂර -  ඞ ඤ ණ න ම

 

සඤ්ඤක අක්‍ෂර සෑදෙන්නේ වර්ගාන්ත හා අල්පප්‍රාණ අක්‍ෂර සංයෝජනය වීමෙනි .

අල්පප්‍රාණ අක්‍ෂර + වර්ගාන්ත -
         ග + ඞ                     = ඟ
         ජ + ඤ                    = ඦ
         ඩ + ණ                    = ඬ
         ද + න                      = ඳ
         බ + ම                      = ඹ

 

අල්පප්‍රාණ සහ මහප්ප්‍රාණ අක්‍ෂර​:

අල්පප්‍රාණ අක්‍ෂර :

සිංහල වර්ණ මාලාවේ අඩු හුස්මකින් උච්චාරණය කරනු ලබන්නේ අල්පප්‍රාණ අක්‍ෂරයි.   අල්පප්‍රාණ අක්‍ෂර 10 කි.

                   

               ක   ග   ච   ජ   ට   ඩ   ත   ද   ප   බ

 

මහප්ප්‍රාණ අක්‍ෂර​ :

සිංහල වර්ණ මාලාවේ වැඩි හුස්මකින්, වැඩි මහන්සියකින් උච්චාරණය කරනු ලබන්නේ මහප්ප්‍රාණ අක්‍ෂරයි. මහප්ප්‍රාණ අක්‍ෂර 10 කි.

              ඛ    ඝ    ඡ    ඣ   ඨ    ඪ    ථ     ධ     ඵ     භ