උසස්පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

අත්තිවාරම් වර්ගීකරණය

අත්තිවාරම් වර්ගීකරණය

 අත්තිවාරම් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදයි.

  • හැඩය අනුව
  • ගැඹුර අනුවහැඩය අනුව
        1. පටි තීරු අත්තිවාරම්
        2. කොට්ට අත්තිවාරම්
        3. පහුරු අත්තිවාරම්
        4. ටැඹ අත්තිවාරම්

 


athi             

          

01. පටි තීරු අත්තිවාරම්

පටි තීරු අත්තිවාරම් වර්ග හතරකි.
      *සරල පටි තීරු අත්තිවාරම්
        ඉසිලුම් ධාරිතාව ඉහළ බිමක මෙම අත්තිවාරම් භාවිතා කරයි. මෙහිදී බිත්ති මගින් සම්ප්‍රේෂණය වන භාරය පහලින්  දෙගුනයක් පළලින් වැඩි සන්තතික පටිය හරහා පොලොවට සම්ප්‍රේශණය කරයි.

       *පටු පටි අත්තිවාරම්
         ඉසිලුම් ධාරිතාවය වැඩි තද යටි පසක් සහිත බිමකදි පතුලට යොදන සංතතික පටියෙහි පළල අඩු කර ඝණකම වැඩි කර ඉදි කරනු ලබයි.

 

mms

     
02. කොට්ට අත්තවාරම්

        රාමු සහිත ඉදිකිරීම්වලදී ගොඩනැගිල්ලේ භාරයන් පොළොවට සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සිදුවන්නේ කුළුණු ඔස්සේය. මෙහිදී එම භරය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කරන පසට දරා ගත හැකි වන ලෙස බෙදා හැරීමට අවශ්‍ය වන පරිදි කොට්ටය ප්‍රමාණය තීරණය කළ යුතුය. විශාල භාරයකට  ඔරොත්තු දීම සඳහා මේවා වැරගැන්වූ සිමෙන්ති කොන්ක්‍රීට් භාවිතයෙන් ඉදි කරනු ලබයි. ඉතා විශාල      ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම සඳහා මෙම අත්තිවාරම් යොදා ගැනීමේ දී මෙසේ නිර්මාණය කරන කොට්ට සහිත කුළුණු වැරගැන්වු සිමෙන්ති කොන්ක්‍රීට් බාල්ක මගින් සම්බන්ධ කර භාරයන් ගේ            අසාමාන්‍ය පතිත වීම් පාලනය කර ස්ථාවර අත්තිවාරමක් සාදා ගනු  ලැබේ. බොහෝ විට මෙම අත්තිවාරම් විශේෂය උස් ගොඩනැඟීම සඳහා භාවිතා කෙරේ.c
03. පහුරු අත්තිවාරම්

       ගොඩනැගිල්ලට අයත් මුළු වර්ගප්‍රමාණයම සම්පූර්ණයෙන් වැසෙන සේ කොන්ක්‍රීට් පහුරක් ලෙස යොදන අත්තිවාරම පහුරු අත්තිවාරමයි.

 

n

04. ටැඹ අත්තිවාරම්

       ගොඩනැගිල්ලේ උස වැඩි වන විට පසෙහි ඉසිලුම් ධාරිතාව අඩු වන විට පොලවට සම්ප්‍රේෂණය වන භාරය වැඩිවන නිසා පහුරු අත්තිවාරමේදී පහුරේ විශාලත්වය වැඩි කිරීමට සිදු වේ. මෙම  ක්‍රමය ප්‍රායෝගිකව සිදු කිරීමට අපහසු මෙන්ම වියදමද අධිකයි. එම නිසා විශාල ඉදිකිරීම් එක භාරය අඩු ගැඹුරකින් යුත් දුර්වල පස් තට්ටුවක් මත රඳවා තැබිය නොහැකි ය. එවැනි අවස්ථාවන් හි දී වැඩි ගැඹුරකින් යුත් තද පස් තට්ටුවක් දක්වා හැරීම හෝ එම පස් තට්ටුව මත ගොඩනැගිල්ලේ බර පවතින ආකාරයට ගොඩනැඟිල්ල නිර්මාණය කළ යුතු වේ. එම නිසා විශාල ගැඹුරකට            අත්තිවාරම් හෑරීම සඳහා විශාල මුදලක් වැය වන බැවින් ටැඹ අත්තිවාරම්  උපයෝගී කර ගනු ලැබේ.

 

tabatabaa


ගැඹුරු අනුව
        1. ගැඹුරු අත්තිවාරම්
        2. නොගැඹුරු අත්තිවාරම්


01. ගැඹුරු අත්තිවාරම්

       අත්තිවාරමේ ගැඹුර අත්තිවාරමේ පළල මෙන් සිව් ගුණයකට වඩා වැඩි නම් එය ගැඹුරු අත්තිවාරමක් වේ.

02. නොගැඹුරු අත්තිවාරම්

       අත්තිවාරමක ගැඹුර පළලට සමාන නම් බොහෝ අඩු නම් එය නොගැඹුරු අත්තිවරමක් ලෙස හඳුන්වයි.

 

ms


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
M
Malisha Herath


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Malisha Herath

උසස්පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

අනෙකුත් ලිපි