උසස්පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය civil short note part 01

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය civil short note part 01

(01) SLS ප්‍රමිති සහතික 

 • සිමෙන්ති  - sls 107,sls1247,sls515,sls1253
 • දියගැසු හුණු - sls 682
 • ගොඩනැගිලි හුණු - sls 552
 • ගඩොල් - sls 39
 • බ්ලොක් ගල් - sls 855
 • වානේ කම්බි - sls 26,sls 375
 • GI නළ - sls 859
 • PVC නළ - sls 147

 

සිමෙන්ති.SLS107

 

 • සාමාන්‍ය සිමෙන්ති SLS 107
 • ස්‍රීග්‍ර සිමෙන්ති SLS 515
 • සල්ෆයිට වලට ඔරොත්තු දෙන සිමෙන්ති SLS 1247
 • ඇලුමිනා අදික සිමෙන්ති SLS 1253 

කෘතිමව සිමෙන්ති නිපදවීම.

 1. අමුද්‍රව්‍ය ලෙස  (අළුහුණු CACO3,ඇළුමිනාAL2O3,සිලිකාSIO3) ලබා ගැනීම.
 2. 1400C0 උෂ්ණත්වයක් දක්වා භ්‍රමණ පොරනුවක් තුළ කුඩු කිරිම, එහිදි ක්ලින්කර් කැට සෑදේ.
 3. එය දෙවන වරටත් කුඩු කිරීමේ යන්ත්‍රයට දමා නැවත වරක් කුඩු කිරිම.
 4. මිශ්‍රණය සඳහා ජිප්සම් එකතු කිරිම.
 5. සිමෙන්ති නිපදවීම.

සිමෙනති සවිවීම සඳහා ගතවන කාලය.

සිමෙනති මූලීක සවිවීම අවසන් සවිවීම
 පොට්ලන්ඩ් සිමෙන්ති(සාමාන්‍ය සිමෙන්ති)  විනාඩි 30  පැය 10
 ස්‍රීග්‍ර සිමෙන්ති   විනාඩි 05  විනාඩි 30 

 

innocent  සල්ෆයිට් සඳහා සිමෙන්ති බොහෝ විට මුහුඳු ආශිතව ඉදිකිරිම් සඳහා යොදා ගනු ලබයි.

innocent ඇලුමිනා  අධික සිමෙන්ති අඩු උශ්ණත්ව යටතේ බොහොවිට යොදාගැනේ.

 ප්‍රයොජන -

 • ඉක්මනින් සවිවීම.
 • අම්ල වලට ඔරොත්තු දීම.

දිය ගැසු හුණු SLS 682

 භාවිත - 

 • බදාම වශයෙන් භාවිතා කිරිම.
 • බිත්ති කපරාදුව.
 • බිත්ති වල ආලේපයට.
 • සිමෙන්ති නිපදවීමෙදි අමුද්‍රව්‍යක් ලෙස.

තත්ව පරීක්ෂාව.

→→ හුණු ස්වල්පයක් බඳුනකට ගෙන තත්පර 05 පමණ කාලයක් ජලයේ ගිල්වා තබා එය සමතලා පොළෙවෙක් මත අතුරා තබා එයින් ( ෂු ) ශබ්දයක් නැගෙනම් එය තත්වයෙන් හොඳ හුණු ලෙසත් 

එම ශබ්දය නැගිමට වැඩි කාලයක් ගත වුයේ නම් එම හුණු තත්වයෙන් බාල හුණු ලෙසත් හැඳින්වේ.

tongue-outtongue-out  හුණු භාවිතයට ගැනීමට පෙර අවමය දින 1 1/2 වත් පදම් කලයුතුය. 

 

සිමෙන්ති වැලි බදාම  මිශ්‍රණ අනුපාතය.

 

  1:5 / 1:6 - බිත්ති බැඳිම සඳහා

  1:5 / 1:6 - කපරදු කිරිම සඳහා

      1:5 / 1:1:5 - කළුගල් බැමි සඳහා

          1:2 / 1:3 - තෙත් නිවාරණ වැටි සඳහා

 1:2 / 1:3 -  ජල ටැංකි සඳහා 

 

 

කොන්ක්‍රීට්

innocent සිමෙන්ති,වැලි හා මෙටල් භාවිතා කර යම්කිසි අනුපාතයකට මිශ්‍ර කර සකසා ගන්නා මිශ්‍රණය කෙන්ක්‍රීට් ලෙස හඳුන්වයි.

 

මිශ්‍ර කරනු ලබන අනුපාත

අනුපාතය සිමෙන්ති වැලි මෙටල් මෙටල් හී ප්‍රමාණය ශ්‍රේණිය
1:3:6 1 3 6 15 mm 15 Nmm2
1:2:4 1 2 4 20 mm 20 Nmm2
1:1 1/2:3 1 1 1/2 3 25 mm 25 Nmm2
1:1:2 1 1 2 30 mm 30 Nmm2

1:3:6 (M 15/15 Nmm2)

 • වරගැන්නුම් අවශ්‍ය නොවන ස්ථාන සඳහා.
 • ගෙබිම කොන්ක්‍රීට් කිරිම සඳහා.
 • වරගැන්නුම් නැති ස්ථාන සඳහා.

1:2:4 (M 20/20 Nmm2)

 • කොන්ක්‍රීට් කුළුනණු සඳහා.
 • කොන්ක්‍රීට් බාල්ක සඳහා.
 • කොන්ක්‍රීට් පුවරු සඳහා.

 

 

1:1 1/2:3 (M 25/25 Nmm2)

 • විශාල ගොඩනැගිලි අත්තිවාරම් සඳහා.
 • ජලය ගැවසෙන ස්ථාන සඳහා.

1:1:2 (M 30/30 Nmm2)

 • අතිවිශාල ගොඩනැගිලි පාමුල දැමිම සඳහා.
 • පෙරසවි කොන්ක්‍රීට් සඳහා.

 

coolමෙහි M 30 මගින් දක්වා ඇත්තේ භාවිතා කරනු ලබන මෙටල් හී ප්‍රමාණයත් (mm),30 Nmmමගින් දක්වා ඇත්තේ ක්ෂත්‍රඵලයක් මත යෙදිය හැකි උපරිම බාරය වේ.

කොන්ක්‍රීට් යෙදීමේ පියවර

 1. අමුද්‍රව්‍ය තොරාගැනිම ( සිමෙන්ති,වැලි,මෙටල්)
 2. අමුද්‍රව්‍ය මැන ගැනිම (ආමාන පෙට්ටි භාවිතයෙන් 
 3. අමුද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර කිරිම
  1. යන්ත්‍රානු සාරයෙන් මිශ්‍ර කිරිම
  2. මුසුකුවක් මගින්  මිශ්‍ර කිරිම         
 4. ප්‍රවාහනය කිරිම ( විසංගමනය නොවන පරිදි.)
 5. තැන්පත් කිරිම ( 1.2m උඩක සිට නොවැටෙන පරිදි. )
 6. සුසංහසනය කිරිම ( විසංගමනය නොවන පරිදි. )
  1. අතින් සුසංහසනය කිරිම
  2. යාන්ත්‍රිකව සුසංහසනය කිරිම
 7. පදම් කිරිම (ජලය ඉසිම මගින් හෝ තෙත ගොනි දමා.) 

කොන්ක්‍රීට් වර්ගී කරනය

 • තැන්වාත්තු කොන්ක්‍රීට්
  • තනි සිමෙන්ති කොන්ක්‍රීට්
  • වරගැන්නුම් යෙදු කොන්ක්‍රීට්
 • පෙරවාත්තු කොන්ක්‍රීට්
  • පෙර ආතති කරන කොන්ක්‍රීට්
  • පසු ආතති කරන කොන්ක්‍රීට්

 

 

 

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
R
Roshan Thiranjaya


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Roshan Thiranjaya

උසස්පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

අනෙකුත් ලිපි