උසස්පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය civil short note part 02

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය civil short note part 02

ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදි

බලපානු ලබන සම්මත නීතිරීති

ශ්‍රි ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරිමෙදි එ සඳහා නීතිරීති වලට යටත්ව සිදුකරනු ලබන සෑම ඉදිකිරිමක්ම කල යුතුය.

මේ සඳහා ශ්‍රි ලංකා නාගරීක සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් විශේශිත වූ නීති මාලාවක් ඉදිරිපත් කොට ඇත.Srilanka Urban Devolopment Authority

 

ශ්‍රි ලංකාවේ ඉදිකිරිම් කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා අවශ්‍ය නීතිර හා රේගුලාසි 1976 අංක 41 දරණ ගැසට් නිවේදනය මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

සෞඛ්‍ය සම්පන්න බව හා ආරක්ෂාව තහවුරු කිරිම සඳහා අවධානය යොමුකර ඇති ප්‍රධාන අංග

 • ගිනි ආරකෂණය
 • කාළගුණයෙන් ආරක්ෂා කිරීම
 • ශබ්දය හා තාප පරිවරණය
 • බලශක්ති කාරයයක්ශමතාව

සෞඛ්‍ය සම්පන්න බව තහවුරු කිරිම සඳහා අවධානය යොමු කර ඇති අංග.

 • ආරක්ෂාව
 • විදි රේඛා හා ගොඩනැගිලි රේඛා
 • අපවාහන පද්ධතිය
 • ආලෝකය හා වාතාශ්‍රය ලාබා ගැනිම
 • අනුකුලතා සහතික

ගොඩනැගිලි වර්ගීකරණය

 • A ශ්‍රේණියේ ගොඩනැගිලි
 1. ගොඩනැගිල්ලක මහල් 03 ක් හෝ ඉට වඩා පැවතිය යුතුය.
 2. ගොඩනැගිල්ල ඉදිරියේ ඇති විධියේ සිට ගොඩනැගිල්ලේ ඉහල කෙලවරට ඇති උස 15m හෝ ඉට වඩා වැඩි විය යුතුය.

 

 

 

 1. B ශ්‍රේණියේ ගොඩනැගිලි

 

 1. 400m2 ට වඩා වැඩි ක්ෂත්‍රපලයක් සහිත ඉදිකිරි්ම් වේ.
 2. පහුරු හෝ කොට්ට අත්තිවාරම් භාවිත කරනු ලබන ගොඩනැගිලි වේ.
 3. මහජනයා එක්රැස්වන ගොඩනැගිලි වේ.
 4. කර්මාන්ත ශාලා සඳහා බහුලව යොදාගනු ලබයි.

 

 1. c ශ්‍රේණියේ ගොඩනැගිලි

 

 1. 300m2 ට වඩා අඩු ක්ෂත්‍රඵලයක් සහිත ගොඩනැගිලි වේ.
 2. තනි පදිංචිය සඳහා භාවිත කරනු ලබන ගොඩනැගිලි වේ.

 

ආරක්ෂාව

 1. ගිනි ආරක්ෂාව
 2. කාලගුණ ආරක්ෂාව
 3. අනේකුත් ආරක්ෂාවන්

ගිනි ආරක්ෂාව

 • ගොඩනැගිල්ලේ ක්ෂත්‍රඵලය 400m2 ට වඩා වැඩි නම් අනිවාර්යන්ම ගිනි නිවන උපකරණ ස්ථානගතකල යුතුය.
 • මහල් 02 කට වඩා වැඩිනම් ජල තටාකයක් පවත්වාගේන යා යුතුය.
 • ගොඩනැගිල්ලක ගිනි ආරක්ෂණ දොරටුවක් පවත්වාගෙන යා යුතුය.

 

 

 

 කාළගුණ ආරක්ෂාව

 1. ගොඩනැගිල්ලක් එම නිර්මාණය සැලසුම් ලත් පුද්ගලයෙකු ලවා සාදා ගත යුතුය.
 2. කාළගුණයෙන් ආරක්ෂා වන ලෙස බිත්ති, වහලය, දොර,ජනේල යන සියල්ල නිසි පරිදි සෑදිය යුතුය.

අනේකුත් ආරක්ෂාවන්

 • විදුලි රැහැන් වලට ඇති පරතරය(සිරස්ව)
 •        ගොඩනැගිල්ලේ ඉහලින් අධි වොල්ටියතා රැහැනක් පවති නම්,ගොඩනැගිල්ලේ ඉහල කෙළවර සිට අවවෝල්ටියතා රැහැනට ඇති දුර 4.5m විය යුතුය.
 •        ගොඩනැගිල්ලේ ඉහලින් අව වොල්ටියතා රැහැනක් පවති නම්,ගොඩනැගිල්ලේ ඉහල කෙළවර සිට අවවෝල්ටියතා රැහැනට ඇති දුර 1.5m විය යුතුය.
 • විදුලි රැහැන් වලට ඇති පරතරය(තිරස්ව)
 •       ගොඩනැගිල්ලේ ඉහලින් අව වෝල්ටියතා රැහැනක් පවතින නම්, ගොඩනැගිල්ලේ ඉහල කෙළවර සිට අධිවෝල්ටියතා රැහැනට ඇති උස 1.5m විය යුතුය.
 •       ගොඩනැගිල්ලේ ඉහලින් අධි වෝල්ටියතා රැහැනක් පවතින නම්, ගොඩනැගිල්ලේ ඉහල කෙළවර සිට අධිවෝල්ටියතා රැහැනට ඇති උස 2.5m විය යුතුය.

විථි රේඛා

 1.  ප්‍රධාන වීදිය
 2. ද්විතික විදිය
 3. ප්‍රාදේශිය විදිය

විථි රේඛා වල සිට ගොඩනැගිල්ලට පැවතිය හැකි දුර.

 1. ප්‍රධාන වීදිය - 15m
 2. ද්විතික විදිය - 9m
 3. ප්‍රාදේශිය විදිය - 6m

 

****** ගොඩනැගිල්ල විථිරේඛාව හා ගොඩනැගිල්ල අතර කිසිදු ගොඩනැගිල්ලක් නොතිබිය යුතුය.******

නමුත්, පහත දෑ පැවතිය හැක.

 1. 2m වඩාඋස වු පටු මායිම් තාප්ප
 2. m2 වඩා පළල් වු සඳලුතල
 3. m2 වඩා පළල් වු තීරු ආවරණ

විථි කොන් රවුම් කිරිමට හේතුව

 • මාර්ගයේ ගමනා ගමනයට පහසුව සඳහා
 • ගොඩනැගිලි රේඛාවට පවතින දුර වෙනස් වන බැවින්

♠සම්මත ආලෝක තලය යනු

  ගොඩනැගිල්ලට බාහිරින් පිහිටන බිත්තියේ මුහුණත සිට කාමරයේ පොළොව මතට වැටෙන ආලෝක කෝණය 63 1/20 වේ නම් එය සම්මත ආලෝක තලය ලෙස හඳුන්වයි.

♠සම්මත ආලෝක තලය පවත්වා ගැනිමට හේතුව

 • ආලෝකය හා වාතාශ්‍රය බාධා රහිතව ලබා ගැනීමට
 • ක්ෂුද්‍රජීවි වර්ධනය අඩපන කිරිමට
 • නැවුම් වාතාශ්‍රය නිවස තුලට ලබා ගැනිමට

♠කාමරයේ වරගඵලය මෙන්

නාන කාමරය -  

 • කවුළුවල වර්ගඵලය කාමරයේ වර්ගඵලය මෙන්-1/10
 • විවෘත කළ හැකි ඉඩෙහි ප්‍රතිශතය - 100%

ගරාජය -  

 • කවුළුවල වර්ගඵලය කාමරයේ වර්ගඵලය මෙන්-1/10
 • විවෘත කළ හැකි ඉඩෙහි ප්‍රතිශතය - 50%

සාමාන්‍ය කාමරය -  

 • කවුළුවල වර්ගඵලය කාමරයේ වර්ගඵලය මෙන්-1/7
 • විවෘත කළ හැකි ඉඩෙහි ප්‍රතිශතය - 50%

 

 

 

 

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
R
Roshan Thiranjaya


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Roshan Thiranjaya

උසස්පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

අනෙකුත් ලිපි