උසස්පෙළ - ජීව විද්‍යාව - 2012 ජීව විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය - 1 කොටස
කේත අංකය : 62


Udara Sangeeth Wilathgamuwa විසින් 2018-03-20 දින ජීව විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි


රු 172.90/=

(මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සැපයීම සදහා රු 172.90/= ක මුදලක් අයකරනු ලැබේ.)

පිළිතුරු සපයන්න

(සැලකිය යුතුයි : මුදල් ගෙවීමෙන් පසු ඔබට මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයට 2 වතාවක් පිළිතුරු සැපයිය හැක.)


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

2012 ජීව විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය - 1 කොටස


ප්‍රශ්න ගණන : 25 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 5 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 40 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 100
ප්‍රශ්න ගණන : 25
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 5
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 40
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 100

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව 2012 බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළමු කොටස


ප්‍රශ්න අංක 01

 

 

සල්ෆර් අඩංගු වන්නේ පහත සඳහන් ඒවා අතුරෙන් කුමක ද?

ප්‍රශ්න අංක 02

 

ආලෝක අන්වීක්ෂයක් යටතේ නිරීක්ෂණය කළ නොහැක්කේ පහත සඳහන් ඒවා අතුරෙන් කුමක් ද?

ප්‍රශ්න අංක 03

කාබෝහයිඩ්‍රේට සම්බන්ධයෙන් වැරදි සංකලනයක් වන්නේ පහත දැක්වෙන ඒවා අතුරෙන් කුමක් ද?

ප්‍රශ්න අංක 04

තරගකාරී නිෂේධක, එන්සයිමයක ක්‍රියාව නතර කරන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 05

එතනෝල් පැසිමේදී අවසාන ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහකය ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවා අතුරෙන් කුමක් ද?

ප්‍රශ්න අංක 06

ප්ලාන්ටේ රාජධානියේ ලක්ෂණ පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?

ප්‍රශ්න අංක 07

ක්‍රිසොෆයිටා වංශය ප්රෝටිස්ටා රාජධානියට අයත් අනෙක් වංශවලින් වෙනස් වන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන ලක්ෂණය නිසා ද ?

ප්‍රශ්න අංක 08

දරුවෙක් පහත දැක්වෙන විටමින ඌනතා ලක්ෂණ පෙන්වයි.

  1. විඩාව
  2. රක්තහිනතාව
  3. තුවාල සුවවීම ප්‍රමාදවීම

ඔහු ඌනතාවක් දක්වන විටමින වනුයේ

ප්‍රශ්න අංක 09

සිගරට් දුම පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?

ප්‍රශ්න අංක 10

හෙපරින් ස්රාවය කළ හැක්කේ පහත සඳහන් සුදු රුධිරාණු අතුරෙන් කුමකට ද?

ප්‍රශ්න අංක 11

මිනිසාගේ වසා පද්ධතිය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් වැරදි වන්නේ කුමක් ද?

ප්‍රශ්න අංක 12

ජල විභවය පිළිබඳ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරෙන් වැරදි වන්නේ කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 13

මිනිසාගේ හයිපොතැලමස පිළිබඳ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරෙන් වැරදි වන්නේ කුමක් ද? 

ප්‍රශ්න අංක 14

මිනිසාගේ ස්වයංසාධක ස්නායු පද්ධතිය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් වැරදි වන්නේ කුමක් ද?

ප්‍රශ්න අංක 15

පහත සඳහන් හෝර්මෝන අතුරෙන් ආතති තත්ත්වයන් සමග අවම සම්බන්ධතාවක් දැක්වීමට ඉඩ ඇත්තේ කුමන හෝර්මෝනය ද?

ප්‍රශ්න අංක 16

ප්‍රතිග්‍රාහක පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් වැරදි වන්නේ කුමක් ද?

ප්‍රශ්න අංක 17

බහිස්ස්රාවය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් වැරදි වන්නේ කුමක් ද?

 

ප්‍රශ්න අංක 18

නයිට්‍රජනිය බහිස්ස්රාවයේ අන්තඵලයක් නොවන්නේ පහත සඳහන් ඒවා අතුරෙන් කුමක් ද?

ප්‍රශ්න අංක 19

සංකාල පේශි තන්තුවක සාකොමියරය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් වැරදි වන්නේ කුමක් ද?

ප්‍රශ්න අංක 20

පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් අස්ථි සහ කාටිලේජ යන දෙවර්ගය ම පිළිබඳ වැරදි වන්නේ කුමක් ද?

ප්‍රශ්න අංක 21

ශාක චලන පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් වැරදි වන්නේ කුමක් ද?

ප්‍රශ්න අංක 22

මානව කිරි පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?

ප්‍රශ්න අංක 23

මිනිස් ශුක්‍රාණුවල අධිසක්‍රියතාව පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් වැරදි වන්නේ කුමක් ද?

ප්‍රශ්න අංක 24

දරු ප්‍රසුතිය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් වැරදි වන්නේ කුමක් ද?

ප්‍රශ්න අංක 25

පහත සඳහන් කුමන ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍ය ශෛලම තුළින් පරිවහනය වේ ද?