උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස උසස් පෙළ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය - අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව 01

1. ගබඩා කළ ක්‍රමලේඛ යොදා ගත් මුල්ම අංකිත පරිගණකය ලෙස සැලකෙන්නේ,

(1) ENIAC                     (2) EDVAC                   (3) MARK 1                  (4) Pascaline               (5) Analytical Engine

2. තෙවන පරම්පරාවේ (Third Generation) පරිගණක වල භාවිත කළ තාක්ෂණය කුමක් ද?

(1) රික්තක නල (Vacuum Tubes)                    
(2) ට්‍රාන්සිස්ටර (Transistor)    
(3) අනුකලිත පරිපථ (Integrated Circuits)
(4) මහා පරිමාණ අනුකලිත පරිපථ (VLSI)         
(5) ක්ෂුද්‍ර සකසන (Microprocessor)

3. -10 හි බිටු අටෙහි දෙවන අනුපූරකය (2’s Complement) කුමක් ද?

(1) 00001010                      (2) 00001011                       (3) 10001010                       (4) 11110101                       (5) 11110110

4. " ඔබ මහන්සි වී පාඩම් කළහොත් විශ්ව විද්‍යාලයට ගොස් උපාධියක් ලබා ගත හැකිය " ඉහත ප්‍රකාශය උසස් පෙළ හදාරන සිසුවෙකුට ගුණාත්මක තොරතුරකි. එය පහත දැක්වෙන කුමන ගුණාත්මක තොරතුරක තිබිය යුතු ලක්ෂණය පදනම් කරගෙනද? (දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - 2019)

(1) අදාළතාව                                                                      (2) කාලීන බව                                                                    (3) නිරවද්‍යතාව
(4) පූර්ණත්වය                                                                    (5) තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව

 

5. පහත අවස්ථා සලකා බලන්න. ඒවායින් උපරිම වටිනාකමක් ඇති තොරතුරක් ලෙස සැලකිය හැක්කේ,     (දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - 2019)
(1) A/L විභාග ප්‍රතිඵල ලේඛනය පාසලෙන් ලබා ගත් විට
(2) නෑදෑ හිතමිතුරන් A/L විභාග ප්‍රතිඵල විමසූ විට
(3) අවට ගම් වැසියන් A/L  විභාග ප්‍රතිඵල විමසූ විට
(4) A/L විභාග ප්‍රතිඵල මත විශ්ව විද්‍යාලයට තේරී ඇති බව දැනුම් දී ලිපියක් නිවසට ලැබුණු විට
(5) A/L විභාග ප්‍රතිඵල මත විශ්ව විද්‍යාලයේ ලියාපදිංචියෙන් පසු එහි යාමට ලිපිය ලැබුණු විට

 

6. කර්මාන්ත ශාලාවක් සඳහා බඳවා ගන්නා නව සේවකයන්ගේ දත්ත ආයතනයේ පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධතියට ආදානය කිරීමේ දී පහත අවශ්‍යතා පිළිබඳව සැලකිලිමත් වේ.

              A. සේවකයින්ගේ වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි හා අවුරුදු 45 ට අඩු විය යුතුමය
              B. සේවකයින්ගේ දුරකථන අංකය ආදානය කර තිබිය යුතුමය

දත්ත ආදානයේ දී ඉහත කොන්දේසි ඉටුවේදැයි පරීක්ෂාවන දත්ත වලංගුතා ක්‍රම (Data validation methods) නිවැරදිව පිළිවෙලින් සඳහන් පිළිතුර තෝරන්න.      (දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - 2019)

(1) A - වර්ග පරීක්ෂාව (Type check)                                                      B - ඇති බව පරීක්ෂාව (Presence check)
(2) A - ඇති බව පරීක්ෂාව (Presence check)                                            B - පරාස පරීක්ෂාව (Range check)
(3) A - පරාස පරීක්ෂාව (Range check)                                                   B - වර්ග පරීක්ෂාව (Type check) 
(4) A - ඇති බව පරීක්ෂාව (Presence check)                                            B - පරාස පරීක්ෂාව (Range check)
(5) A - පරාස පරීක්ෂාව (Range check)                                                   B - ඇති බව පරීක්ෂාව (Presence check)

 

7. දත්ත සැකසුම් ජීවන චක්‍රය පිළිබඳ පහත පියවර සලකා බලන්න.

a- ප්‍රතිදානය                                         b- සැකසීම හා ආචයනය                                 c- ආදානය                            d - දත්ත රැස්කිරීම

මේවායේ අනුපිළිවෙල වන්නේ,      ( දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - 12 ශ්‍රේණිය )

(1) d, b, a, c                         (2) d, c ,b ,a                         (3) d, b, c , a                        (4) d, b, c , a                        (5) b , d, a, c

 

8. ස්වයංක්‍රීය දත්ත එක් රැස් කිරීමේ ක්‍රම පමණක් අඩංගු වන්නේ පහත සඳහන් කුමන පිළිතුරේ ද?      (දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - 12 ශ්‍රේණිය)

(1) සංවේදක (Sensors), මූසිකය (Mouse), තීරු කේත කියවනය (Bar Code Reader)
(2) චුම්බක තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවනය (MICR), යතුරුපුවරුව,  ප්‍රකාශ සලකුණු කියවනය (OMR)
(3) චුම්බක තීරු කියවනය (Magnetic Stripe Reader), තීරු කේත කියවනය (Bar Code Reader), ප්‍රකාශ සලකුණු කියවනය (OMR)
(4) යතුරුපුවරුව, ස්පර්ශක තිරය, මූසිකය
(5) චුම්බක අනුලක්ෂණ කියවනය (OCR), චුම්බක තීරු කේත කියවනය (Bar Code Reader), ලකුණුකරණය (Plotter)

 

9. පාරිභෝගිකයකු විසින් මිල දී ගැනීම සඳහා තෝරා ගන්නා ලද භාණ්ඩ අයකැමියා වෙත ලබා දුන් පසු, අයකැමියා විසින් එම එක් එක් භාණ්ඩයේ මිල සහ ප්‍රමාණය පරිගණක පද්ධතියට ඇතුළත් කල පසු එයට අදාල බිල පරිගණක තිරයේ දිස්වේ.

ඉහත සිද්ධියට අදාලව ආදාන, ක්‍රියාවලිය සහ ප්‍රතිදානය නිවැරදි පටිපාටිය වන්නේ,                   (දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - 12 ශ්‍රේණිය)

(1) බිල සකස් කිරීම, මිල ගණන් සහ ප්‍රමාණය ඇතුළත් කිරීම, බිල දර්ශනය වීම
(2) මිල ගණන් සහ ප්‍රමාණය ඇතුලත් කිරීම, බිල පරිගණක තිරයේ දර්ශනය වීම, බිල සකස් කිරීම
(3) භාණ්ඩය සහ ප්‍රමාණය ඇතුළත් කිරීම, බිල සකස් කිරීම, බිල පරිගණක තිරයේ දර්ශනය වීම
(4) භාණ්ඩ ප්‍රමාණය ඇතුළත් කිරීම, බිල දර්ශනය වීම, බිල සකස් කිරීම
(5) ඉහත කිසිවක් නොවේ

 

10.11101.0112 සඳහා තුල්‍ය දශමය සංඛ්‍යාව වනුයේ,          (දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - 12 ශ්‍රේණිය)

(1) 31.875                            (2) 31.06                               (3) 29.06                               (4) 29.375                            (5) ඉහත කිසිවක් නොවේ.

 

පිළිතුරු : 

1.2         2. 3          3.5         4.1          5.4          6.5        7.2          8.3        9.3         10.4


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
R
Rasika Attanayake Lakmal


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Rasika Attanayake Lakmal

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි