උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස උසස් පෙළ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය - අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව 03

 

1. HTML ආශ්‍රිත පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.       (2018 A/L -14)

A - අතරික්සු කවුළුවක් බහුවිධ කොටස් වලට බෙදීමට HTML රාමු භාවිත කෙරේ.
B - <frameset> උසුලනයෙහි rows උපලක්ෂණය HTML පිටුවක ඇති සිරස් රාමු ගණන අර්ථ දක්වයි.
C - <frameset cols = “100, 500, 100”> මගින් නිශ්චිතව දක්වන ලද මිලිමීටර සංඛ්‍යාවක් සහිත සිරස් රාමු නිර්මාණය කෙරේ.

ඉහත කවර වගන්තියක් / වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

(1) A පමණි                                                                                        (2) B පමණි                                                                          (3) A හා B පමණි
(4) B හා C පමණි                                                                                 (5) A, B හා C සියල්ලම

 

2. පහත දී ඇති 1 සිට 3 දක්වා ලේබල යොදා තිබෙන HTML කේතය සහ ලැබෙන්නා වූ ප්‍රතිදානය සලකන්න.                 (2018 A/L -15)

 

3. e - ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.       (2018 A/L -31)

A - බ්‍රික් හා ක්ලික් (brick – and - click) යනු යම් සමාගමකට මාර්ගගත නොවන (Offline) හා මාර්ගගත (Online) යන දෙක එකට එකතු ……කර ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යා හැකි ව්‍යාපාර ආකෘතියකි (Business model).
B - පියෝ බ්‍රික් (Pure brick) යනු යම් සමාගමකට භෞතික පැවැත්මක් පමණක් ඇති ව්‍යාපාර ආකෘතියකි.
C - පියෝ ක්ලික් (Pure click) ව්‍යාපාර වලට අන්තර්ජාලය මත පමණක් පැවැත්මක් ඇත.

ව්‍යාපාර ආකෘති සම්බන්ධයෙන් ඉහත කවර වගන්ති / යක් නිවැරදි වේ ද?

(1) A පමණි                                                                                       (2) B පමණි                                                                          (3) C පමණි
(4) A හා C පමණි                                                                                (5) A, B හා C සියල්ලම

 

4. පහත දැක්වෙන පයිතන් කේත ඛණ්ඩයෙහි ප්‍රතිදානය කුමක් ද?    (2018 A/L -47)(1) 0                                       (2) 10                                     (3)45                                      (4) 55                                     (5) 100

 

5. පහත දැක්වෙන පයිතන් වගන්තිය සලකන්න.         (2017 A/L -43)

temp = [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6 ] [2 : : 2 ]

ඉහත ප්‍රකාශය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු temp විචල්‍යයේ අගය පහත දැක්වෙන ඒවායින් කුමක් ද?

(1) 2,  4,  6                            (2) 3, 5                                  (3) [ 2, 3 ]                             (4) [ 3, 5 ]                             (5) [ 2 , 4 , 6 ]

 

6. ආදානය 30 ලෙස දී පහත දැක්වෙන පයිතන් කේත ඛණ්ඩය ක්‍රියාත්මක කළ හොත් ප්‍රතිදානය කුමක් ද?               (2018 A/L -46)    

(1) 1                             (2) 2                             (3) 3                             (4) 4                             (5) 5

 

7. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් තුළ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින ක්‍රියාවලියක් (process) අත්හිටුවා (suspend) , ඉන් පසු එය යළි පටන් ගැනීම (resuming) හෝ වෙනත් ක්‍රියාවලියක් පටන් ගැනීම (starting) හඳුන්වනු ලබන්නේ,                  (2016 A/L -8)

(1) පිටු කිරීම (paging) ලෙස ය.                                                                                    
(2) සන්දර්භ හුවමාරුව (context switching) ලෙස ය.
(3) ප්‍රතිහරණය (swapping) ලෙස ය.                                                                          
(4) අතුරු බිඳීම (interrupting) ලෙස ය.
(5) අවහිර කිරීම (blocking) ලෙස ය.

 

8. නවීන මෙහෙයුම් පද්ධති වල ක්‍රියාවලියක් නව අවස්ථාවේ සිට සූදානම් අවස්ථාවට වන සංක්‍රාන්තිය .............. නියමාකරණය මගින් තීරණය කරනු ලැබේ. ඉහත වගන්තියෙහි හිස්තැන පිරවීම සඳහා පහත දක්වා ඇති යෙදුම් අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කවරක් ද?   (2016 A/L -9)

(1) මධ්‍ය කාලීන (mid - term)                             
(2) දිගු කාලීන (long - term)                   
(3) ඉතා දිගු කාලීන (very long - term)      
(4) ඉතා කෙටි කාලීන (very short - term)                     
(5) කෙටි කාලීන (short - term)

 

9. පහත පෙන්වා ඇති සාර්වත්‍ර (universal) ද්වාර ආධාරයෙන් ස්ථාපිත කරන ලද සංයුක්ත (combinationary) පරිපථය සලකන්න.      (2015 A/L -11)

ඉහත පරිපථය සමතුල්‍ය වනුයේ,

(1) AND ද්වාරයකට ය.                                                     (2) OR ද්වාරයකට ය.                                        (3) NAND ද්වාරයකට ය.
(4) NOR ද්වාරයකට ය.                                                     (5) NOT ද්වාරයකට ය.    

 

10. ස්ථානීය පෙදෙස් ජාලයක් 255.255.240.0 යන උපජාල ආවරණය භාවිත කරයි. මෙම ජාලයේ පවතින උපක්‍රම සඳහා භාවිත කළ හැකි එකිනෙකට වෙනස් ලිපින කොපමණ සංඛ්‍යාවක් පවතින්නේ ද?         (2015 A/L -19)

(1) 254                                  (2) 256                                  (3) 1024                                     (4) 2046                          (5) 4094

 

11. පහත පෙන්වා ඇති සත්‍යතා වගුව සලකා බලන්න.           (2019 ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න පත්‍රය - 6)

P, Q, R හා S සඳහා සත්‍යතා අගයයන් එම පටිපාටියටම නිවැරදිව පෙන්වන්නේ කුමන පිළිතුරෙහි ද?

(1) 1, 0, 0, 0                         (2) 1, 1, 0, 0                         (3) 1, 0, 0, 1                         (4) 0, 0, 1, 0                         (5) 0, 1, 0, 0

 

12. 

පද්ධති විහිදීම (System Deployment) සම්බන්ධයෙන් නිවරදි වන්නේ පහත සඳහන් කුමක් ද?                 (2019 ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න පත්‍රය - 13)

(1) පරිශීලක පුහුණුව, පද්ධති විහිදීමේ කොටසක් වේ.
(2) මෙය සංවර්ධකයගේ සේවා ස්ථානයේ දී කරනු ලබන පද්ධති පරීක්ෂා ක්‍රියාවලියකි (Process of testing system).
(3) ඒකක පරීක්ෂාව (Unit testing) යනු පද්ධති විහිදීමක ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකමකි.
(4) ඒකීකරණ පරීක්ෂාව (Integration testing) පද්ධති විහිදීමේ දී සිදු කරයි.
(5) පද්ධති විහිදීම යනු, නිපදවූ මෘදුකාංගය සංවර්ධකගේ සේවා ස්ථානයේ සිට සේවාදායකයාගේ සේවා ස්ථානය වෙත පිටපත් කිරීමේ කාර්යයම පමණකි.

 

පිළිතුරු 

1. 1       2. 2       3. 5      4. 3       5. 4         6. 4       7. 2         8. 2         9. 2        10. 5      11. 5      12. 1

 

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
R
Rasika Attanayake Lakmal


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Rasika Attanayake Lakmal

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි