උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ආදර්ශ බහුවරණ ප්‍රශ්න - 1 කොටස

පහත ඒවායින් නිවැරදි හෝ හොඳම විකල්පය තෝරන්න:

Q.1   සම්බන්ධක මොඩලයේ දී, මුඛ්‍යතාවය (cardinality) හඳුන්වනු ලබන්නේ:

a)  යුණු (Tuple) ගණන.              b)  උපලක්ෂණ (Attribute) ගණන.

c)  වගු (Table)ගණන.                d)  බාධක (Constraint) ගණන.

 

Q.2   DML (දත්ත සංචාලන භාෂාව) සපයා දී ඇත්තේ

a)  දත්ත සමුදායෙහි තාර්කික ව්‍යුහය පිළිබඳ විස්තරය.

b)  දත්ත සමුදාය පද්ධතියට නව ව්‍යුහයන් එකතු කිරීම.

c)  දත්ත සමුදාය හැසිරවීම සහ සැකසුම.

d)  දත්ත සමුදාය පද්ධතියේ භෞතික ව්‍යුහය අර්ථ දැක්වීම.

 

Q.3   SQL වලදී ‘AS’ වගන්තිය භාවිතා වනුයේ

a)  මෙහෙයුම තේරීම.                  b)  මෙහෙයුමනැවත නම් කිරීම.

c)  මෙහෙයුම බද්ධ කිරීම.             d)  මෙහෙයුම ප්‍රක්ෂේපනය.

 

Q.4   සම්බන්ධක මොඩලයේ දී, සම්බන්ධයන් (Relation) හඳුන්වනු ලබන්නේ

a)  යුණු (Tuples).                b)  උපලක්ෂණ (Attributes).

c)  වගු (Tables).                 d)  පේළි (Rows).

 

Q.5   ප්‍රාථමික යතුරක් පිහිටුවීමට ප්‍රමාණවත් උපලක්ෂණ නොමැති භූතාර්ථ සමූහයක් යනු

a)  ශක්තිමත් භූතාර්ථ සමූහය.                  b)  දුර්වල භූතාර්ථ සමූහය.

c)  සරල භූතාර්ථ සමූහය.                      d)  ප්‍රාථමික භූතාර්ථ සමූහය.

 

Q.6   ධුරක මොඩලයක, රෙකෝඩ සංවිධානය වනුයේ

a)  ප්‍රස්තාරය.                     b)  ලැයිස්තුව.

c)  සන්ධාන.                      d)  රුක.

 

Q.7    E-R සටහනක, උපලක්ෂණයන් නිරූපණය කරනුයේ

a)  සෘජුකෝණාස‍්‍රය.                    b)  සමචතුරස්‍රය.

c)  ඉලිප්සය.                            d)  ත්‍රිකෝණය.

 

Q.8    භූතාර්ථ ආර්ජවයේ දී (Entity Integrity), ප්‍රාථමික යතුර විය හැක්කේ

a)  අභිශුන්‍ය නොවේ.                                     b)  අභිශුන්‍යය.

c)අභිශුන්‍යය හා අභිශුන්‍ය නොවේ යන දෙකම.         d) ඕනෑම අගයක්.

 

Q.9    තාර්කික පටිපාටියක් යනු

a)  සමස්තදත්ත සමුදායකි.

b)  ප්‍රවේශ කොටස් බවට තොරතුරුසංවිධානය කිරීමේසම්මත ක්‍රමයකි.

c)  දත්ත සැබවින්ම තැටියේ ගබඩා වන ආකාරය විස්තර කරයි.

d)  (A) හා (C) යන දෙකම

 

Q.10   දත්ත සමුදායක සම්බන්ධිත ක්ෂේත්‍ර සමූහගත කරනුයේ

a)  දත්තගොනුවක් සෑදීමට ය.             b)  දත්ත රෙකෝඩයක් සෑදීමට ය.

c)  මෙනුවක් සෑදීමට ය.                   d)  සංචිතයක් සෑදීමට ය.

 

Q.11   දත්ත සමුදාය පරිසරයකට පහත ඒවායින් සංරචකයක් හැර සංරචක සියල්ලම ඇත. එය වනුයේ:

a)  පරිශීලකයන්.             b)  වෙනමගොනු.

c)  දත්ත සමුදාය.             d) දත්ත සමුදායපරිපාලක.

 

Q.12   සම්බන්ධන දත්ත සමුදාය පද්ධතියක් සහිත අතුරුමුහුණතාකාර යෙදුම් ක්‍රමලේඛ සඳහා, මෑතකදී තත්ත්වාකාර සම්මතය බවට පත්වී ඇති භාෂාව වනුයේ

a)  Oracle                      b)  SQL

c)  DBase                       d)  4GL

 

Q.13   කිසියම් යෙදුමක් විසින් භාවිතා කරනු ලබන දත්ත සමුදායෙන් දත්ත දර්ශනය කරනු ලබන ආකාරය වන්නේ

a)  මොඩියුලය.                     b)  සම්බන්ධක මොඩලය.

c)  නිරූපිතය.                       d)  උපනිරූපිතය.

 

Q.14   E-R සටහනක, භූතාර්ථ කුලකයක් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ

a)  සෘජුකෝණාස‍්‍රය.                       b)  ඉලිප්සය.

c)  දියමන්තිකොටුව.                       d)  රවුම.

 

Q.15   වාර්තා ජනකයක් භාවිතා කරනුයේ

a)  යාවත්කාලීනගොනු.                 b)  කඩදාසි මත ගොනු මුද්‍රණය.

c)  දත්ත නිවේශනය.                    d)  ගොනු මැකීම.

 

Q.16   දත්ත සමුදායක ලක්ෂණය / ලක්ෂණ යනු:

a)  එයතර්කානුකූලව සම්බන්ධිතවාර්තාවල අනුකලිත එකතුවකි.

b)  එය විසින් විසංයුක්ත ගොනු, දත්තවාර්තා වල පොදු සංසදයක් බවට ඒකාබද්ධ කරයි.

c)  දත්ත සමුදායක ගබඩා කර ඇති දත්ත, එය භාවිතා කරන යෙදුම් ක්‍රමලේඛ වලින් ස්වාධීනවේ.

d)  ඉහත සියල්ලම.

 

Q.17   ක්‍රමලේඛයක නිහිත කළ හැකි DBMS භාෂා අංගය වන්නේ

a)  දත්ත අර්ථ දැක්වීමේ භාෂාව (DDL).

b)  දත්ත සංචාලන භාෂාව (DML).

c)  දත්ත සමුදායපරිපාලක (DBA).

d)  විමසුම් භාෂාවක්.

 

Q.18   සම්බන්ධන දත්ත සමුදාය විකාශකයක් විසින් රෙකෝඩයක් වෙත යොමු වනුයේ

a)  නිර්ණායකයක් (Criteria).                 b)  සම්බන්ධයක් (Relation).

c)  යුණුවක් (Tuple).                            d)  උපලක්ෂණයක් (Attribute).

 

Q.19   සම්බන්ධක මොඩල අංගය නම්

a)  ප්‍රාථමික යතුරු දත්ත සඳහා අවශ්‍යතාවයක් නැත යන්නය.

b)  සමහරවෙනත් දත්ත සමුදාය මොඩලයන්ට වඩා වැඩි දත්ත ස්වායත්තතාවක් ඇත යන්නය.

c)  වාර්තා අතර පැහැදිලි සබඳතා තිබේ යන්නය.

d)  බොහෝමාන සහිතවගුඇත යන්නය.

 

Q.20   සංකල්පීය නිර්මාණය

a)  යනු ප්‍රලේඛන තාක්ෂණයකි.

b)  දත්ත සමුදායවිශාලත්වය නිර්ණය කිරීම සඳහාදත්තපරිමාවහා සැකසුම් සංඛ්‍යාතය අවශ්‍ය වේ.

c)  DBMS ස්වායත්තය ආකෘතිකරණයේ යෙදේ.

d)  යනු සම්බන්ධක ආකෘතිය නිර්මාණය කිරීමයි.

 

Q.21   SQL හි Count කාර්යය මගින් මෙහි ගණන ලබාදේ

a)  අගයන්.                     b)  වෙනස් අගයන්.

c)  කණ්ඩායම්.                 d)  තීරු.

 

Q.22   පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් සාවද්‍ය වන්නේ කුමක්ද?

a)  දත්ත කෝෂය සාමාන්‍යයෙන් දත්ත සමුදායපරිපාලක විසින්පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

b)  දත්ත සමුදායේ ඇති දත්තඅංග, දත්ත කෝෂය වෙනස් කිරීම මගින් විකරණය කළ හැක.

c)  දත්ත කෝෂය තුළ එක් එක්දත්ත අංගයේ නමහා විස්තරඅඩංගු වේ.

d)  දත්ත කෝෂය යනු දත්ත සමුදායපරිපාලක විසින් විශේෂයෙන්ම භාවිතා කරනු ලබන මෙවලමකි.

 

Q.23   දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ ප්‍රවිශ්ටයේ වාසියක් වන්නේ

a)  දත්ත, ක්‍රමලේඛමත රඳා පවතී.

b)  දත්ත සාතිරික්තතාව වැඩි වේ.

c)  දත්තඒකාබද්ධ කර ඇති අතර, බහු ක්‍රමලේඛ මගින් ප්‍රවේශ විය හැකි ය.

d)  ඉහත කිසිවක් නොවේ.

 

Q.24   DBMS විමසුම් භාෂාවක් නිර්මාණය කර ඇත්තේ

a)  ඉංග්‍රීසි-වැනි විධාන භාවිතා කරන අන්ත පරිශීලකයින්ට සහාය වීමටය.

b)  සංකීර්ණයෙදුම්මෘදුකාංග සංවර්ධනයට සහාය වීමටය.

c)  දත්ත සමුදායක ව්‍යුහය සඳහන් කිරීමටය.

d)  ඉහත සියල්ලම.

 

Q.25   ගණුදෙනු සැකසුම්, පහත ඒවායින් එකක් හැර සියල්ලම සමඟ ආශ්‍රිත වේ. එය වනුයේ:

a)  විස්තරය, සාරාංශය හෝ විශේෂිත වාර්තා සෑදීම.

b)  ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකමක් වාර්තාකරණය.

c)  කිසියම් ක්‍රියාවක් තහවුරුකරණය හෝ ප්‍රතිචාරයක් පුරණය.

d)  දත්ත නඩත්තු කිරීම.

 

Q.26   දත්ත ස්වායත්තතාව යනු

a)  දත්ත, වෙන් වෙන් වශයෙන් නිර්වාචිත හා වැඩසටහන් වල ඇතුළත්නොවේ.

b)  වැඩසටහන්, දත්ත වල භෞතිකගුණාංගමත පදනම් නොවේ.

c)  වැඩසටහන්, දත්ත වල තාර්කිකගුණාංගමත පදනම් නොවේ.

d)  (B) හා (C) යන දෙකම.

 

Q.27   වගුවක නිර්වචනය වෙනස් කිරීමට ඉඩ සලසන SQL ප්‍රකාශය වනුයේ

a)  Alter.                 b)  Update.

c)  Create.              d)  select.

 

Q.28   දුර්වල භූතාර්ථ කුලකය නියෝජනය කිරීම සඳහා, ER සටහන විසින් මෙම සංකේතය භාවිතා කරයි?

a)  තිත් සෘජුකෝණාස‍්‍රය.

b)  දියමන්තිය.

c)  දෙපිට-වටැති සෘජුකෝණාස‍්‍රය.

d)  මේ කිසිවක් නොවේ.

 

Q.29   වගු අතර සම්බන්ධතාව නියෝජනය කිරීම සඳහා වන යතුර හැඳින්වෙනුයේ

a)  ප්‍රාථමික යතුර                   b)  ද්විතීයික යතුර

c)  ආගන්තුක යතුර                 d)  මේ කිසිවක් නොවේ

 

Q.30   DBMS ළඟා කරගැනීමට උපකාර වන්නේ

a)  දත්ත ස්වායත්තතාව                                   b)  දත්ත කේන්ද්‍රීය පාලනය

c)  (A) හෝ (B) යනාදිය නොවේ                      d)  (A) හා (B) යන දෙකම

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තුවන්න...


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
L
Lahiru Kirieldeniya


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Lahiru Kirieldeniya

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි