උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ආදර්ශ බහුවරණ ප්‍රශ්න - 2 කොටස

Q.31  පහත ඒවා අතරින් භූතාර්ථ වල ලක්ෂණ මොනවාද?

a)  කණ්ඩායම්              b)  වගුව

c)  උපලක්ෂණ             d)  ස්විච පුවරු

 

Q.31  සබැඳියක දී

a)  පේළිවල පටිපාටිගත කිරීම වැදගත් නොවේ

b)  කිසිඳු පේළි දෙකක් සර්වසම නොවේ

c)  (A) හා (B) යන දෙකම සත්‍ය වේ

d)  මේ කිසිවක් නොවේ

 

Q.32  පහත ඒවායින් කුමක් නිවැරදි වේද:

a)  SQL විමසුමක් ස්වයංක්‍රීයව අනුපිටපත් ඉවත් කර දමයි.

b)  SQL වලදී එකම සම්බන්ධයෙහි (Relation) උපලක්ෂණ නාමයන් පුනරාවර්තනය වීමට අවකාශ ලබාදේ.

c)  සම්බන්ධයන් (Relations) මත කිසිඳු සුචි නොපවතී නම්, SQL විමසුමක් ක්‍රියා නොකරනු ඇත.

d)  මේ කිසිවක් නොවේ.

 

Q.33  DBMS වලට වඩා ගොනු භාවිතා කිරීම යෝග්‍ය වන්නේ කුමක් ඇති විට ද

a)  දැඩි තථ්‍ය-කාලීනඅවශ්‍යතා.

b)  බහුපරිශීලකයන් විසින් දත්ත වෙත ප්‍රවේශය සඳහා අපේක්ෂා කිරීම.

c)  දත්තඅතර සංකීර්ණ සබඳතා.

d)  ඉහත සියල්ලම.

 

Q.34  භූතාර්ථ දෙකක් අතර සම්බන්ධයක් (Relationship) පවත්වාගෙන යනු ලැබෙන විට එම සම්බන්ධය හැඳින්වෙන්නේ කුමක්ද?

a)  ඒකමය                     b)  ද්වීමය

c)  ත්‍රිමය                       d)  චතුර්මය

 

Q.35  පහත ඒවායින් කුමක් වලංගු SQL වර්ගයක් වේ ද?

a)  CHARACTER                     b)  NUMERIC

c)  FLOAT                              d)  ඉහත සියල්ලම

 

Q.36  පේළියක් සඳහා වන RDBMS නාමකරණය වන්නේ

a)  යුණු (Tuple)                               b)  සම්බන්ධය (Relation)

c)  උපලක්ෂණය (Attribute)                d)  අංශකය (Degree)

 

Q.37  DDL හි පූර්ණ ස්වරූපය වන්නේ

a)  Dynamic Data Language                 b)  Detailed Data Language

c)  Data Definition Language                d)  Data Derivation Language

 

Q.38  SQL වලදී නෛතික ප්‍රකාශනයක් වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?

a)  SELECT NULL FROM EMPLOYEE;

b)  SELECT NAME FROM EMPLOYEE;

c)  SELECT NAME FROM EMPLOYEE WHERE SALARY = NULL;

d)  ඉහත කිසිවක් නොවේ.

 

Q.39  පහසුවෙන් භාවිත කළ හැකි (easy-to-use) මෙනුව භාවිතා කරන පරිශීලකයන් හඳුන්වනු ලබන්නේ

a)  විදග්ධ අන්ත පරිශීලකයන් (Sophisticated end users).

b)  අවිදග්ධ අන්ත පරිශීලකයන් (Naïve users).

c)  තනි පරිශීලකයන් (Stand-alone users).

d)  ආගන්තුක අන්ත පරිශීලකයන් (Casual end users).

 

Q.40  SQL වලදී සංසන්දන මෙහෙයවනයක් වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?

a)  =                                 b)  LIKE

c)  BETWEEN                     d)  ඉහත සියල්ල ම.

 

Q.41  විය හැකි දත්ත අගයන් කුලකයක් හඳුන්වනුයේ

a)  උපලක්ෂණය (Attribute)                 b)  අංශකය (Degree)

c)  යුණු (Tuple)                                d)  වසම (Domain)

 

Q.42  දුර්වල භූතාර්ථයකට (Weak entity) තවත් නමක් වන්නේ පහත ඒවායින් කුමක් ද?

a)  Child                            b)  Owner

c)  Dominant                      d)  ඉහත සියල්ල ම.

 

Q.43  NULL යනු

a)  නිඛිලය(integer) සඳහා 0 හා සමාන වේ

b)  අනුලක්ෂණය(character) සඳහා හිස්තැන(blank) හා සමාන වේ.

c)  නිඛිලය සඳහා 0 සහ අනුලක්ෂණය සඳහා හිස්තැන හා සමාන වේ

d)  අගයක් නොවේ

 

Q.44  වාර්තාව(Record) පදනම් වූ තාර්කික ආකෘතිය වන්නේ පහත ඒවායින් කුමක් ද?

a)  ජාල ආකෘතිය (Network Model)

b)  වස්තු නැඹුරු ආකෘතිය (Object Oriented Model)

c)  E-R ආකෘතිය

d)  මේ කිසිවක් නොවේ.

 

Q.45  ගොනුවකින් වාර්තා සමහරක් උපුටාගනු ලබන, ගොනු සංචාලන විධානයක් හැඳින්වෙනුයේ

a)  SELECT             b)  PROJECT

c)  JOIN                 d) PRODUCT

 

Q.46  ප්‍රාථමික යතුරක්, ආගන්තුක යතුරක් සමඟ සංකලනය වී සෑදෙනුයේ

a)  ඒවා සම්බන්ධ වන වගු අතර Parent-Child සම්බන්ධතාවය.

b)  ඒවා සම්බන්ධ වන වගු අතර Many to many සම්බන්ධතාවය.

c)  ඒවා සම්බන්ධ වන වගු අතර ජාල ආකෘතිය.

d)  ඉහත කිසිවක් නොවේ.

 

Q.47  E-R සටහනක දී ව්‍යුත්පන්න (Derived) උපලක්ෂණ නිරූපණය කරන්නේ

a)  ඉලිප්සය                         b)  කඩ ඉරි ඉලිපසය

c)  සෘජුකෝණාස්‍රය                d)  ත්‍රිකෝණය

 

Q.48  R (A, B, C) සම්බන්ධක මනෝ රටාවේ නිදර්ශනයකට, NULL අගයන් ඇතුළුව A හි වෙනස් අගයන් තිබේ.

පහත ඒවායින් කුමක් සත්‍ය වන්නේ ද?

a)  A යනු අපේක්ෂක යතුරකි (Candidate Key)             b)  A යනු අපේක්ෂක යතුරක් නොවේ.

c)  A යනු ප්‍රාථමික යතුරකි (Primary Key)                   d)  (A) හා (C) යන දෙකම

 

Q.49  ප්‍රාථමික යතුරක්, ආගන්තුක යතුරක් සමඟ සංකලනය වී සෑදෙනුයේ

a)  ඒවා සම්බන්ධ වනවගුඅතරParent-Child සම්බන්ධතාවය.

b)  ඒවා සම්බන්ධ වනවගුඅතරMany to many සම්බන්ධතාවය.

c)  ඒවා සම්බන්ධ වනවගුඅතරජාලආකෘතිය.

d)  ඉහත කිසිවක් නොවේ.

 

Q.50  E-R සටහනක දී සම්බන්ධතා වර්ගය නිරූපණය කරන්නේ

a)  ඉලිප්සය                         b) කඩ ඉරි ඉලිපසය

c)  සෘජුකෝණාස්‍රය                d) දියමන්තිය

 

Q.51  ධූරාවලි ආකෘතිය (Hierarchical model) තවදුරටත් හඳුන්වනුයේ

a)  රුක්ව්‍යූහය (Tree Structure)                                  b) ප්ලෙක්ස් ව්‍යූහය (Plex Structure)

c)  ප්‍රමතකරණ ව්‍යූහය (Normalize Structure)                 d) වගු ව්‍යූහය (Table Structure)

 

Q.52  සම්බන්ධතාවයක යම්කිසි තීරුවක් මකා දැමීම සඳහා භාවිත වන විධානය වන්නේ:

a)  UPDATE                  b)  DROP

c)  ALTER                    d)  DELETE

 

Q.53  ________ මෙහෙයවනය භාවිතා කරනුයේ, නිරූපිත සත්‍ය අගයන් ලැයිස්තුවකට, අගයක් සංසන්දනය කිරීමේ දී ය.

a)  BETWEEN                 b)  ANY

c)  IN                           d)  ALL

 

Q.54  තාර්කික පටිපාටියක් යනු

a)  සමස්ත දත්ත සමුදායකි.

b)  ප්‍රවේශ කොටස් බවට තොරතුරු සංවිධානය කිරීමේ සම්මත ක්‍රමයකි.

c)  දත්ත සැබවින්ම තැටියේ ගබඩා වන ආකාරය විස්තර කරයි.

d)  මේ කිසිවක් නොවේ.

 

Q.55  ____________ ශ්‍රිතය මගින් එක් සංඛ්‍යාත්මක ප්‍රකාශනයක් තවත් ප්‍රකාශනයකින් බෙදා, ශේෂය ලබා දේ.

a)  POWER                   b)  MOD

c)  ROUND                   d)  REMAINDER

 

Q.56  E-R සටහනක දී සාමාන්‍යකරණය (Generalization) නිරූපණය කරන්නේ

a)  ඉලිප්සය                         b)  කඩ ඉරි ඉලිපසය

c)  සෘජුකෝණාස්‍රය                 d)  ත්‍රිකෝණය

 

Q.57  _____________ දත්ත වර්ගය මගින් ව්‍යූහගත නොවන දත්ත ගබඩා කළ හැක

a)  RAW                             b) CHAR

c)  NUMERIC                      d)  VARCHAR

 

තවත් කොටසක් (රචනා ප්‍රශ්න) බලාපොරොත්තුවන්න...


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
L
Lahiru Kirieldeniya


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Lahiru Kirieldeniya

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි