උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ආදර්ශ රචනා ප්‍රශ්න - 1 කොටස

Q.1   දත්ත සමුදායක් යනු කුමක් ද? දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ පද්ධතියක (DBMS) භාවිතයේ වාසි හා අවාසි විස්තර කරන්න.

 

Q.2   ප්‍රාථමික යතුර(Primary key), අපේක්ෂක යතුර(Candidate key) සහ ආගන්තුක යතුර(Foreign key) යන නියමයන් පැහැදිලි කරන්න. එක එකකට උදාහරණය බැගින් දෙන්න.

 

Q.3   සම්බන්ධක ආකෘතියේ, භූතාර්ථ ආර්ජවය (Entity Integrity) සහ ප්‍රඥාපනීය ආර්ජවය (Referential Integrity) රීතිය පැහැදිලි කරන්න. SQL හිදී මේවා යථාර්ථයක් බවට පත් වී ඇති ආකාරය පෙන්වන්න.

 

Q.4   පහත සඳහන් සබඳතා සලකා බලන්න:

S (S#, SNAME, STATUS, CITY)

SP (S#, P#, QTY)

P (P#, PNAME, COLOR, WEIGHT, CITY)

පහත එක් එක් විමසුම් සඳහා SQL වලින් ප්‍රකාශනයක් ලබා දෙන්න:

i)  අවම වශයෙන් එක්රතුකොටසක්සැපයුම් කරනසැපයුම්කරුසඳහා සැපයුම්කරුවන්ගේනම්ලබා ගන්න.

ii)  P2 කොටස සැපයීම නොකරනසැපයුම්කරුසඳහාසැපයුම්කරුවන්ගේනම්ලබා ගන්න.

 

Q.5   එක එකකට උදාහරණයක් සහිතව ආර්ජව සම්බාධක(Integrity constraints): අභිශුන්‍ය නොවන (Not Null), අනන්‍ය (Unique), ප්‍රාථමික යතුර (Primary key) පැහැදිලි කරන්න.

‘අභිශුන්‍ය නොවන, ප්‍රාථමික යතුර’ සංයෝජනය වලංගු සංයෝජනයක් ද? සාධාරණීකරණය කරන්න.

 

Q.6   යතුරක් යනු කුමක් ද? අපේක්ෂක යතුර (Candidate key), විකල්ප යතුර (Alternate key) සහ ආගන්තුක යතුර (Foreign key) විස්තර කරන්න.

 

Q.7   කෙටි සටහන් ලියන්න:

i)  දුර්වලහා ශක්තිමත් භූතාර්ථ කට්ටල.

ii)  උපලක්ෂණ වර්ග.

 

Q.8   පහත සඳහන් සම්බන්ධක මනෝ රටාවන් සලකා බලන්න:

EMPLOYEE (EMPLOYEE_NAME, STREET, CITY)

WORKS (EMPLOYEE_NAME, COMPANYNAME, SALARY)

COMPANY (COMPANY_NAME, CITY)

වගු අර්ථ දැක්වීම් SQL වලින් නියම කරන්න.

 

Q.9   පහත එක් එක් විමසුම් සඳහා SQL වලින් ප්‍රකාශනයක් ලබා දෙන්න:

i)  පළමුබැංකු සංස්ථාවසඳහාවැඩ කරන සියලුමසේවකයන්ගේ නම් සොයන්න.

ii)  සමාගමේ නම ආරෝහණ පිළිවෙලට ද එම සමාගමේසේවකනම් අවරෝහණ පිළිවෙලට ද තේරූ විට, සියලු සේවකයන්ගේනම් සහසමාගම් නාම සොයන්න.

iii)  පළමුබැංකු සංස්ථාවේ නගරය ‘නව දිල්ලිය’ ලෙසට වෙනස් කරන්න.

 

Q.10   E-R ආකෘති නිර්මාණය සහ සම්බන්ධක ආකෘති නිර්මාණය (Relational model) අතර පවත්නා අනුරූපතාව සාකච්ඡා කරන්න.

සුදුසු උදාහරණයක් භාවිතා කර ගනිමින් E-R ආකෘති නිර්මාණය, සම්බන්ධක ආකෘතියට අනුරූපිත වනුයේ කෙසේදැයි පෙන්වන්න?

 

Q.11   සම්බන්ධක දත්ත ආකෘතියේ සංකල්පය විස්තර කරන්න. එලෙසම එහි වාසි සහ අවාසි ගැන සාකච්ඡා කරන්න.

 

Q.12   පහත සඳහන් දෑ විස්තර කරන්න:

i)  තාවකාලික වගු (Temporary Tables)

ii)  ආර්ජව බාධක (Integrity Constraints).

 

Q.13   ගොනු සැකසුම් පද්ධතියක් හා දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ පද්ධතියක් (DBMS) අතර ඕනෑම සැලකිය යුතු වෙනස්කම් දෙකක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

 

Q.14   E-R සටහනක් ඇඳීම සඳහා භාවිතා කරන විවිධ සංකේත මොනවා ද? E-R සටහනක, දුර්වල භූතාර්ථ කට්ටල නිරූපණය වන්නේ කෙසේදැයි උදාහරණයක් ආධාරයෙන් පැහැදිලි කරන්න.

 

Q.15   පහත සඳහන් දෑ අර්ථ දක්වන්න:

i)  ප්‍රාථමික යතුර (Primary key).                               

ii)  DML

iii)  බහු අගයිත උපලක්ෂණය (Multivalued attribute)

iv)  සම්බන්ධතා සිද්ධිය (Relationship instance)

 

Q.16   සේවාදායකයින් පිළිබඳ තොරතුරු එක් රැස් කර ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන සේවාලාභියා නමින් SQL වල ඇති වගුව අර්ථ දක්වන්න. පළමු අකුර ‘C’ සමඟ ආරම්භ විය යුතු ප්‍රාථමික යතුර ලෙස CLIENT_NO අර්ථ දක්වන්න. එසේම ‘NAME’ යන තීරුව අභිශූන්‍ය (NULL) අගයන් වලට ඉඩ නොසැලසිය යුතු බවට වග බලා ගන්න.

තීරුවේ නම

දත්ත වර්ගය

ප්‍රමාණය

CLIENT_NO

Varchar2

6

NAME

Varchar2

20

ADDRESS1

Varchar2

30

ADDRESS2

Varchar2

30

CITY

Varchar2

15

STATE

Varchar2

15

PINCODE

Number

6

BAL_DUE

Number

10, 2

 

Q.17   කාරක රීති (Syntax) සහ සුදුසු උදාහරණයක් සමඟ පහත දෑ සිදු කරන්න.

i)  පවතින වගුවක් ඇසුරින් වගුවක් නිර්මාණය කරන්න.

ii)  ඔබේ වගුවේ දත්ත තවත් වගුවකින් ඇතුළු කරන්න.

 

Q.18   පහත සඳහන් සම්බන්ධන දත්ත සමුදාය සලකා බලන්න:

STUDENT (name, student#, class, major)

COURSE (course name, course#, credit hours, department)

SECTION (section identifier, course#, semester, year, instructor)

GRADE_REPORT (student#, section identifier, grade)

PREREQUISITE (course#, presequisite#)

 

ඉහත දත්ත සමුදා ක්‍රමානුරූපය මත SQL වල පහත සඳහන් විමසුම් නිර්ණය කරන්න.

i)  ‘CS’ (Computer Science) ප්‍රධාන කරගන්නා සියලුම සිසුන්ගේ නම් ලබාගන්න.

ii)  1998 දීකිංග් (King) මහාචාර්යවරයා විසින් උගන්වනු ලැබූ සියලුම පාඨමාලා වල නම් ලබාගන්න

iii)  නම ‘ස්මිත්’ (Smith) වන සහ ශිෂ්‍ය අංකය 17 වන ශිෂ්‍යයා සඳහා වූ වාර්තාව මකන්න.

iv)  <’Knowledge Engineering’, ‘CS4390’, 3, ‘CS’> නව පාඨමාලාවක් ඇතුල් කරන්න

 

Q.19   දත්ත ආකෘතියක් (Data model) පිළිබඳ සංකල්පය පැහැදිලි කරන්න. දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ පද්ධතිවල කුමන දත්ත ආකෘති භාවිතා වේ ද?

 

Q.20   ආර්ජව සම්බාධක (Integrity constraint) මගින් ඔබ අදහස් කරනුයේ කුමක් ද? එක එකකට උදාහරණයක් සහිතව SQL හි අවේක්ෂණ (Check) සහ ආගන්තුක යතුර (Foreign key) යන සම්බාධක පැහැදිලි කරන්න. කාරක රීතිය ලබා දෙන්න.


තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තුවන්න...


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
L
Lahiru Kirieldeniya


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Lahiru Kirieldeniya

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි