උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ආදර්ශ රචනා ප්‍රශ්න - 2 කොටස

Q.21   Q.16 හි සේවාලාභියා නම් වගුව සඳහා පහත සඳහන් සම්බාධක (Constraints) අර්ථ දක්වන්න.

i)  BAL_DUE අවම වශයෙන් 1000 ක්වත් විය යුතුය.

ii)  NAME යනු අනන්‍ය යතුරකි (Unique key).

Q.22   උදාහරණයක සහාය ඇතිව, QBE දී වාර්තා මැකීම සහ යාවත්කාලීන කළ හැකි ආකාරය පෙන්වන්න.

i)  ‘cook’ යන හැකියාව සමඟ සේවකයන්ගේ Pay_Rate අගය 10% කින් වැඩි කරන්න.

ii)  EMP# 123459 සඳහා සේවකවාර්තාව මකන්න.

 

Q.23   සම්බන්ධතා වර්ග සඳහා මුඛ්‍යතා අනුපාතයන් විස්තර කරන්න.

 

Q.24   බැංකුවක් පිළිබඳ තොරතුරු යනු ගණුදෙනුකරුවන් සහ ඔවුන්ගේ ගිණුම පිළිබඳ වේ. නිවසේ අංකය, ප්‍රදේශය සහ නගරය, හා දුරකථන අංක එකක් හෝ කිහිපයක් සමන්විත වන ලිපිනයක්, නමක් පාර්භෝගිකයා සතු වේ.

ගිණුමකට අංකය, වර්ගය සහ ශේෂයක් ඇත. ගිණුමක් හිමි ගණුදෙනුකරුවන් අප විසින් වාර්තාගත කිරීම අවශ්‍ය වේ. ගිණුමක් තනිව හෝ ඒකාබද්ධව පවත්වා ගත හැකිය. පාරිභෝගිකයකු නොමැතිව ගිණුමක් පැවතිය නොහැක.

E-R සටහනක් වෙත යොමු වන්න. උපලක්ෂණ, යතුරු, මුඛ්‍යතා අනුපාත සහ සහභාගීත්ව සම්බාධක (participation constraint ) පැහැදිලි ව දක්වන්න.

 

Q.25   පහත සඳහන් දෑ අර්ථ දක්වන්න

i)  ව්‍යුත්පන්න සහ ආචිත උපලක්ෂණ.

ii)  විස්තෘත පද්ධතිය.

iii) අතුරුකට්ටි පරතරය (Interblock gap).

iv)  සබඳතාවක අංශකය (Degree of a relation).

v)  නාමාවලිය.

vi)  සංකල්පීය නිරූපිතය (Conceptual schema).

vii) DDL හා SDL.

 

Q.26   සම්බන්ධයක් අර්ථ දක්වන්න.

 

Q.27  භූතාර්ථ ආර්ජවය (entity integrity) සහ ප්‍රඥාපනීය ආර්ජවය (referential integrity) විස්තර කරන්න. එක එකකට අදාළ ව උදාහරණය බැගින් දෙන්න.

 

Q.28   පහත දී ඇති සබඳතා දෙක සලකා බලන්න

           

R

 

 

A

B

C

a1

b1

c1

Null

b2

Null

a1

b1

c1

         

S

 

 

D

A

F

d1

a1

f1

d1

a2

Null

      

R හි ප්‍රාථමික යතුර A බවත්, S හි ප්‍රාථමික යතුර D බවත් සහ S.A හා R.A අතර ප්‍රඥාපනීය ආර්ජවයක් (referential integrity) ඇති බව දී ඇති විට, උල්ලංඝනය වී ඇති ආර්ජව සම්බාධක (Integrity constraint) සාකච්ඡා කරන්න.

 

Q.29   පහත සඳහන් සම්බන්ධයන් දී ඇතිවිට

TRAIN (NAME, START, DEST)

TICKET (PNRNO., START, DEST, FARE)

PASSENGER (NAME, ADDRESS, PNRNO.)

පහත සඳහන් විමසුම් සඳහා SQL ප්‍රකාශන ලියන්න:

සටහන: දුම්රියේ නම (NAME) යනු ටිකට් හි තීරුවක් බව උපකල්පනය කරන්න.

i)  දුම්රිය ආරම්භයේ සිට ගමනාන්තස්ථානය වෙත ගමන් ගන්නාමගීන්ගේ නම්ලැයිස්තුගත කරන්න.

ii)  ආපසුගමන්ටිකට්පත් ඇතිමගීන්ගේ නම්ලැයිස්තුගත කරන්න.

iii)  දිල්ලියේ සිට බැංගලෝර් දක්වා නව ෂටබ්ටි (Shatabti) දුම්රියක් ඇතුල් කරන්න.

iv)  ටින්ටින් (Tintin) ගේ ටිකට්පත අවලංගු කරන්න.

 

Q.30   දත්ත සමුදාය පරිපාලක (DBA) සහ දත්ත සමුදාය නිර්මාණකරුගේ වගකීම් විස්තර කරන්න.

 

Q.31   දත්ත සමුදාය පද්ධතියක ඕනෑම අවාසි දෙකක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

 

Q.32   ER ආකෘතියේ ඉදිරිපත් කරන විවිධ වර්ගයේ උපලක්ෂණයන පිළිබඳ ව උදාහරණ සහිතව සාකච්ඡා කරන්න.

 

Q.33   සිනමා පිළිබඳව තොරතුරු වල චිත්‍රපට, තරු සහ චිත්‍රාගාර ගැන තොරතුරු අඩංගු වේ. චිත්‍රපටියකට මාතෘකාව, නිෂ්පාදිත වර්ෂය, දිග සහ සිනමා වර්ගයක් ඇත. තාරකාවන්ට නමක් සහ ලිපිනයක් ඇත. ස්ටූඩියෝ වලට අයිතිකරුවෙකු සහ බැනරයක් ඇත. චිත්‍රපට, ඒවා සතු වන චිත්‍රාගාර තුළ තිරගත වේ. චිත්‍රපටයක් එකම චිත්‍රාගාරයක තිරගත වේ. චිත්‍රාගාර එකක් හෝ කිහිපයකට තරු සම්බන්ධ වන නමුත්, චිත්‍රාගාරය විසින් සතු හෝ සතු නොවන ඕනෑම චිත්‍රපටයක රඟපෑ හැක. E-R සටහනක් වෙත යොමු වන්න.

උපලක්ෂණ, යතුරු, මුඛ්‍යතා අනුපාත සහ සහභාගීත්ව සම්බාධක (participation constraint ) පැහැදිලි ව දක්වන්න.

 

Q.34   ගොනු නැඹුරු ප්‍රවේශයේ (File Oriented approach) අවාසි පැහැදිලි කරන්න.

 

Q.35   සංවිධානයක් තුළ ව්‍යාපෘති කිහිපයක් ආරම්භ කර ඇත. එක් එක් ව්‍යාපෘතියක් වෙනුවෙන් සේවකයින් එක් අයෙකු හෝ කිහිප දෙනෙකු සේවයේ යෙදවිය හැක. එක් එක් සේවකයෙකුට ව්‍යාපෘති එකක හෝ කිහිපයක සේවය කළ හැක. එක් එක් ව්‍යාපෘතිය, සේවාදායකයාගේ ඉල්ලීම පරිදි ආරම්භ කර ඇත. සේවාදායකයෙකුට ව්‍යාපෘති කිහිපයක් ඉල්ලා සිටිය හැක. එක් එක් ව්‍යාපෘතිය සඳහා එක සේවාදායකයෙකු බැගින් සිටී. ව්‍යාපෘතියකට අයිතම ගණනාවක් භාවිතා කළ හැකි වන අතර, අයිතමයක් ව්‍යාපෘති කිහිපයක් විසින් භාවිතයට ගත හැකිය. E-R සටහනක් ඇඳ, එය සම්බන්ධන නිරූපිතයක් (relational schema) බවට පරිවර්තනය කරන්න.

 

Q.36   ඉතා හොඳින් පවත්වා ගෙන යන සම්බන්ධක දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ පද්ධතියකට (DBMS) ඉතා ඉහළ මට්ටමක දත්ත ආර්ජවයක් (Data integrity) පවතී. සම්බන්ධක දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ පද්ධතියක කුමන ලක්ෂණය, මෙම මට්ටමේ ආර්ජවය සඳහා දායක වේ ද?

 

Q.37   පහත සඳහන් සබඳතා සලකා බලන්න:

BRANCH( bno, street, area, city, pcode, Tel_no, Fax_no)

STAFF( Sno, Fname, Lname, address, position , salary, bno)

පහත සඳහන් විමසුම්, SQL වලින් ප්‍රකාශ කරන්න:

i)  B3 ශාඛාවේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සෑම සාමාජික වැටුප් වලට වඩා වැඩි වැටුපක් ඇති කාර්ය මණ්ඩලය සොයන්න.

ii)  ‘163 ප්‍රධාන වීදිය’ හි පිහිටි ශාඛාවේ සේවය කරන කාර්ය මණ්ඩලය ලැයිස්තුගත කරන්න.

 

Q.38   පහත සඳහන් එක් එක් යතුරු වර්ගයන්ගේ කාර්යය විස්තර කරන්න:

  ප්‍රාථමික, විකල්ප, ද්විතීයික සහ ආගන්තුක

 

Q.39   භූතාර්ථ සම්බන්ධතා නිරූපිතයක් (ER schema), භූතාර්ථ සම්බන්ධතා සටහනක් (ER diagram) ලෙස ප්‍රදර්ශනය සඳහා වන සම්මුතීන් පැහැදිලි කරන්න.

 

Q.40   SQL සම්බන්ධයෙන් පහත ඒවා අර්ථ දක්වන්න.

i)  විරූපය(alias) විශේෂණය කිරීම                  ii)  UNIQUE ශ්‍රිතය

iii)  ORDER BY වගන්තිය                            iv)  LIKE ආඛ්‍යාතය

iv)  තරු ලකුණ (*)

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තුවන්න...


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
L
Lahiru Kirieldeniya


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Lahiru Kirieldeniya

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි