උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ආදර්ශ රචනා ප්‍රශ්න - 3 කොටස

Q.41   පහත දී ඇති සබඳතා සලකා බලන්න

Borrower (id_no, name)

Book (accno., title, author, borrower_idno)

i)  ක්ෂේත්‍රවල වර්ගය ගැන සැබෑ ලෝකයේ උපකල්පන ගනිමින්, ඉහත සඳහන් සබඳතාවයන් නිර්වචනය කරන්න. ප්‍රාථමික යතුරු හා ද්විතියික යතුරු නියම කරන්න.

ii)  ඉහත සබඳතාවයන් සඳහා, SQL වලින් ඇති පහත සඳහන් සඳහන් විමසුම්වලට පිළිතුරු සපයන්න.

iii)  ID අංකය 365 වන බාහිර පාඨකයා විසින් ණයට ලබාගත් පොත්වල නම් මොනවා ද.

iv)  දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ පද්ධතිය (DBMS) ගැන පොත් ණයට ලබාගෙන ඇති බාහිර පාඨකයන්ගේ අංක සහ නාමයන්, ID අංක ආරෝහණ පිළිවෙලින් සොයන්න.

v)  අවම වශයෙන් පොත් දෙකක් වත් ණයට ලබාගෙන ඇති බාහිර පාඨකයන්ගේ නම් ලැයිස්තුගත කරන්න.

Q.42   කුමන ප්‍රධාන ක්‍රියා වර්ගයන් තුන දත්ත සමුදායන් හා සම්බන්ධ වේ ද? කෙටියෙන් මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න.

 

Q.43   DBMS භාවිතා නොකළ යුතු තත්ත්වයන් මොනවා ද?

 

Q.44   ක්‍රීඩා එක්සත් මණ්ඩලයක කණ්ඩායම් හා ක්‍රීඩා පිළිබඳව වාර්තා තබා ගැනීම සඳහා දත්ත සමුදායක් නිර්මාණය කිරීමට නියමිතය. කණ්ඩායමකට එක් එක් තරගය සඳහා සහභාගි වන සියලු දෙනා නොවන මුත්, ක්‍රීඩකයින් ගණනාවක් සිටී. එක් එක් කණ්ඩායමේ එක් එක් තරඟය වෙනුවෙන් සහාභාගී වන ක්‍රීඩකයන් සහ ක්‍රීඩාවේ ප්‍රතිඵල පිළිබඳව වාර්තා තබා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ.

ඉහත විස්තර සඳහා, උපලක්ෂණ, යතුරු සහ සම්බාධක අංග සම්පූර්ණ සහිතව ER සටහනක් නිර්මාණය කරන්න. ඔබ ගන්නා ඕනෑම උපලක්පනයන් සඳහන් කරන්න.

 

Q.45  යටින් ඉරි සලකුණු කර ඇති යතුරු සහිතව, පහත සඳහන් සබඳතා සලකා බලන්න

Street (name, location, city)

House (number, street_name)

Lives (name, house_number)

ක්ෂේත්‍රවල වර්ගය ගැන සැබෑ ලෝකයේ උපකල්පන ගනිමින්, ඉහත සඳහන් සබඳතාවයන් SQL හි වගු ලෙස නිර්වචනය කරන්න. ප්‍රාථමික යතුරු හා ද්විතියික යතුරු නියම කරන්න.

 

Q.46   Q.129 හි දී ඇති සබඳතා සඳහා පහත සඳහන් SQL විමසුම් වලට පිළිතුරු සපයන්න.

i)  ‘මහත්මා ගාන්ධි’ ලෙස නම් කර ඇති වීදියේ ජීවත් වන අයගේ නම්ලබා ගන්න.

ii)  වීදිය අනුව නිවසේ අංක ලබා ගන්න.

iii)  සන්තක කර නොමැති නිවාස වල අංක ලබා ගන්න.

Q.47   සම්බන්ධයක අපේක්ෂක යතුරු (Candidate key) සහ ප්‍රාථමික යතුරු (Primary key) අතර වෙනස්කම් සාකච්ඡා කරන්න.

ඔබගේ පිළිතුර නිදර්ශනය කිරීමට උදාහරණයක් දෙන්න.

 

Q.48   ප්‍රාථමික යතුර, අපේක්ෂක යතුර, විකල්ප යතුර සහ ද්විතීයික යතුර යන වචන පැහැදිලි කරන්න. දී ඇති වගුවේ එක් එක් යතුර හඳුනා ගන්න.

            STUDENT(SID,Regno, Name, City)

 

Q.49   සංවිධානයක් තුළ ව්‍යාපෘති කිහිපයක් ආරම්භ කර ඇත. එක් එක් ව්‍යාපෘතියක් වෙනුවෙන් සේවකයින් එක් අයෙකු හෝ කිහිප දෙනෙකු සේවයේ යෙදවිය හැක. එක් එක් සේවකයෙකුට ව්‍යාපෘති එකක හෝ කිහිපයක සේවය කළ හැක. එක් එක් ව්‍යාපෘතිය, සේවාදායකයාගේ ඉල්ලීම පරිදි ආරම්භ කර ඇත. සේවාදායකයෙකුට ව්‍යාපෘති කිහිපයක් ඉල්ලා සිටිය හැක. එක් එක් ව්‍යාපෘතිය සඳහා එක සේවාදායකයෙකු බැගින් සිටී. ව්‍යාපෘතියකට අයිතම ගණනාවක් භාවිතා කළ හැකි වන අතර, අයිතමයක් ව්‍යාපෘති කිහිපයක් විසින් භාවිතයට ගත හැකිය. E-R සටහනක් ඇඳ, එය සම්බන්ධන නිරූපිතයක් (relational schema) බවට පරිවර්තනය කරන්න.

 

Q.50   student (std_id, std_name, date_of_birth, percent_marks, dept_name) වගුවක් සලකන්න. 80% කට වැඩියෙන් ලකුණු රැස් කරගෙන ඇති පරිගණක විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු සිසුන්ගේ නම් ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා උදාහරණාත්මක විමසුමක් (QBE) ලියන්න.

 

Q.51   සම්බන්ධතා සලකා බලන්න

EMP(ENO,ENAME,AGE,BASIC_SALARY)

WORK_IN(ENO,DNO)

DEPT(DNO,DNAME,CITY)

පහත සඳහන් විමසුම් SQL වලින් ප්‍රකාශ කරන්න

i)  දිල්ලියේ දෙපාර්තමේන්තුවක සේවය කරනසේවකයින්ගේ නම් සොයන්න.

ii)  සේවකයින් එකකට වඩා සේවය කරන දෙපාර්තමේන්තු අංකය ලබා ගන්න.

iii)  ‘මානව සම්පත්’ දෙපාර්තමේන්තුවේඉහළමවැටුපක් ලබන සේවකයින්ගේ නම් සොයන්න.

 

Q.52   සුදුසු උදාහරණයක් දෙමින් විවිධ සම්බන්ධතා සම්බාධක (relationship constraints) විස්තර කරන්න.

 

Q.53   E-R ආකෘතියක් යනු කුමක් ද? පහත දෑ සහිතව සමාගමේ දත්ත සමුදාය සඳහා E-R සටහනක් අඳින්න.

විස්තරය:

මෙම සමාගම දෙපාර්තමේන්තු බවට සංවිධානය කර ඇත. එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා පිහිටුම් ගණනාවක් සහිතව, අනන්‍ය වූ නමක් හා අනන්‍ය වූ අංකයක් ඇත.

දෙපාර්තමේන්තුවක් විසින් එක එකකට අනන්‍ය වූ නමක්, අනන්‍ය වූ අංකයක් සහ එක් පිහිටුමක් සහිත ව්‍යාපෘති ගණනාවක් පාලනය කරයි.

අපි එක් එක් සේවක නම, සමාජ ආරක්ෂණ අංකය, ලිපිනය, සහ වැටුප් ගබඩා කර තබන්නෙමු. එක් සේවකයෙකු එක් දෙපාර්තමේන්තුවක් වෙත පවරා ඇති නමුත්, එකම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම පාලනය කරනු නොලබන ව්‍යාපෘති කිහිපයක් වෙනුවෙන් වැඩ කරයි.

රක්ෂණ අරමුණු වෙනුවෙන් එක් එක් සේවකයාගේ යැපෙන්නන් පිළිබඳව වාර්තාවක් තබා ගැනීමට අපට අවශ්‍යව ඇත. අපි සේවකයා වෙනුවෙන් එක් එක් යපෙන්නාගේ නම, වයස හා සබඳතාවය තබා ගන්නෙමු.

 

Q.54   ගොනුවක අවයව මොනවා ද? එසේම හැකි සියළු ගොනු මෙහෙයුම් පැහැදිලි කරන්න.

 

Q.55   අදාළ ක්ෂේත්‍ර සමඟ EMPLOYEE වගුව තුළ දත්ත ගබඩා කර ඇති බව උපකල්පනය කොට, පහත සඳහන් විමසුම් SQL වලින් ප්‍රකාශ කරන්න.

i)  මැයි10,1975 සහ දෙසැම්බර් 20, 1980 අතර බඳවා ගත් සේවකයාගේ නම, රැකියාව, වැටුප, සහ බඳවා ගත් දිනය ප්‍රදර්ශනය කරන්න. මෙම විමසුම, බඳවා ගත් දිනයේ ආරෝහණ පිළිවෙලට පෙළ ගස්වන්න.

ii)  ‘RAGHAV’ සේවකයාට පසුව රැකියාවේ නිරත වූ සේවකයාගේ නම හා බඳවා ගත් දිනය ප්‍රදර්ශනය කරන්න.

 

Q.56   සම්බන්ධතාවයන් මත යෙදෙන විවිධ යාවත්කාලීන මෙහෙයුම් වර්ග මොනවා ද? එසේම මෙම යාවත්කාලීන මෙහෙයුම් පිළිබඳ සම්බාධක (Constraints) පැහැදිලි කරන්න. ඔබගේ පිළිතුරට සහාය උදාහරණ දෙන්න.

 

Q.57   BETWEEN-AND, IN, LIKE සහ IS_NULL යන SQL මෙහෙයවනයන් සුදුසු උදාහරණ ගනිමින් පැහැදිලි කරන්න.

 

Q.58   ගොනු සැකසුම් පද්ධතියක අවාසි පැහැදිලි කරන්න.

 

Q.59   පහත දෑ සඳහා E-R ආකෘතිය අඳින්න:

සංවිධානයක් විසින් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා උපකරණයක අයිතම ගණනාවක් භාවිතයට ගනී. එක් එක් භාණ්ඩය එක පිහිටුමක (LOCATION), එක වර්ගයක (TYPE) වන අතර, සවිස්තරයක් (DETAILED_DISCRIPTION) ඇත. උපකරණ පිළිබඳව දෝෂයන් අනන්‍ය වූ දෝෂ අංකයක් (FAULT_ID) මගින් හඳුනාගන්නා අතර, එය වාර්තා කාලය (TIME_REPORTED) අනුකූලව වාර්තා කරනු ලැබේ. ඕනෑම පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාවක් දෝෂයක් වෙත සහ එම දෝෂය හරිගස්සන තුරු වැඩ කිරීම වෙනුවෙන් පවරනු ලැබේ. එක් එක් පුද්ගලයා විසින් දෝෂයක් වෙනුවෙන් ගතකළ කාලය (TIME_SPENT) පරිදි හරිගැස්සූ කාලය (TIME_FIXED) වාර්තා වේ. දෝෂය හරිගැස්සීම සඳහා අමතර කොටස් ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් භාවිතා කළ හැක. එක් එක් කොටස්වල භාවිත ප්‍රමාණය (QTY_USED), දෝෂයට එරෙහිව වාර්තා වේ. කොටස් අංකය (PART_ID) මගින් එක් එක් කොටස හඳුනාගන්නා අතර, දී ඇති බරක් මෙන්ම උපරිම මානයක් (MAX_DIMENSION) ඇති සේම, වර්ණයන් ගණනාවක් තිබිය හැකිය.

 

Q.60   E-R සටහන්වල සාමාන්‍යකරණය (generalization) සහ සමූහනය (aggregation) යන සංකල්පයන් පැහැදිලි කරන්න. ඒ එක එකක් සඳහා උදාහරණය බැගින් දෙන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
L
Lahiru Kirieldeniya


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Lahiru Kirieldeniya

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි