උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ගැලීම් සටහන් / ව්‍යාජ කේත හා පයිතන් කේත ගැටළු 01

 1. ඕනෑම සංඛ්‍යා දෙකක් ඇතුලත් කර එහි එකතුව පෙන්වීමට.
 2. වාර විභාගයට විෂයන් 05 කට ලබාගත් ලකුණු ඇතුලත් කර ඒවාගේ එකතුව හා සාමාන්‍ය ගණනය කර පෙන්වීමට.
 3. සමචතුරස්‍රයක පරිමිතිය ගණනය කිරීම පෙන්වීමට ප්‍රතිදානය ලබා ගන්න .
 4. සෘජුකොණාශ්‍රයක දිග හා පළල දී ඇති විට වර්ගඵලය ප්‍රතිදානයක් ලෙස ලබාගන්න.
 5. වෘත්තයක වර්ගඵලය ගණනය කිරීම පෙන්වීමට ප්‍රතිදානය ලබා ගන්න .
 6. ඇතුලත් කරන ලද සංඛ්‍යාවක වර්ගය පෙන්වීමට ප්‍රතිදානය ලබා ගන්න .
 7. සංඛ්‍යා දෙකක් ඇතුලත් කර එම සංඛ්‍යා දෙකෙන් වැඩිම සංඛ්‍යාව තෝරාගැනීමට ප්‍රතිදානය ලබා ගන්න .
 8. සංඛ්‍යා තුනක් ඇතුලත් කර කුඩාම සංඛ්‍යාව පෙන්වීමට ප්‍රතිදානය ලබා ගන්න.
 9. සිසුවෙකුගේ විභාගයේ ලකුණු ඇතුලත් කර එය 35 ට වැඩිනම් සමත් හෝ අසමත් ලෙස පෙන්වන්න ප්‍රතිදානය ලබා ගන්න .
 10. සිසුවෙකුගේ විභාගයේ ලකුණු ඇතුලත් කර එය 75 ට වැඩිනම් A ලෙසද 65 ට වැඩිනම් B ලෙසද 55 ට වැඩිනම් C ලෙසද 45 ට වැඩිනම් S ලෙසද 45 ට අඩුනම් F ලෙසද පෙන්වන්න ප්‍රතිදානය ලබා ගන්න .
 11. දී ඇති සංඛ්‍යාවක් ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ද ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් ද යන්න විමසා එය ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් නම් “ ඔත්තේ” ලෙසද ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් නම් “ඉරට්ටේ” ලෙසද ප්‍රතිදානය ලබාගන්න.
 12. දහයට අඩු ඔත්තේ සංඛ්‍යා ප්‍රතිදානයක් ලෙස ලබා ගැනීමට ප්‍රතිදානය ලබා ගන්න .
 13. දහයට අඩු ඔත්තේ සංඛ්‍යා වල එකතුව ප්‍රතිදානයක් ලෙස ලබා ගන්න .
 14. විස්සට අඩු ඉටට්ටේ සංඛ්‍යා ප්‍රතිදානයක් ලෙස ලබා ගැනීමට ප්‍රතිදානය ලබා ගන්න .
 15. විස්සට අඩු ඉටට්ටේ සංඛ්‍යා වල එකතුව ප්‍රතිදානයක් ලෙස ලබා ගන්න .
 16. ඇතුලත් කරනලද සංඛ්‍යාවක් ධන,රින , බින්දුව ලෙස හඳුනාගෙන ප්‍රතිදානය ලබාදෙන්න
 17. පාසල් ක්‍රීඩා උත්සවයේ සිසුන් තිස්ස,ගැමුණු,රාජසිංහ,පරාක්‍රම ලෙස නිවාස 4 කට වෙනකරන ආකාරය ප්‍රතිදානයක් ලෙස ලබා දෙන්න
 18. අලුත් අවුරුදු සමයේ එක්තරා නිමි ඇඳුම් වෙළඳ සැලක අලෙවි ප්‍රවර්ධන කාල සීමාවේදී මිලදී ගන්නා මුළු භාණ්ඩ වල වටිනාකම රු 20000 ක් හෝ ඊට වැඩිනම් 10% ක වට්ටමක් හෝ මිලදී ගත් මුළු භාණ්ඩවල වටිනාකම රු 10000 ක් නම් 5% ක වට්ටමක් හෝ මිලදී ගත් මුළු භාණ්ඩවල වටිනාකම රු 5000 ක් නම් 2.5 % ක් වට්ටමක්ද රු 5000 ට අඩු සියලුම මිලදී ගැනීම් සඳහා 1 % ක වට්ටමකද පිරි නමනු ලැබේ . මේ සඳහා සුදුසු ප්‍රතිදානයක් ලබා ගන්න.
 19. ව්‍යාපාරික ආයතනයක් වෙළඳ සේවකයන් සඳහා රු. 8000/= ක ස්ථිර වැටුපක් සඳහා පහත පරිදි මාසිකකොමිස් මුදල් ලබාදේ. සේවකයෙකු විසින් සිදු කරනු ලබන මුළු විකුණුම් ප්‍රමාණය රු. 50,000 ඉක්මවා ඇත්නම් ඒ සඳහා 25%ක කොමිස් මුදලක්ද, එසේ නැතිනම් 10%ක කොමිස් මුදලක්ද ලබාදේ. සේවකයෙකු විසින් සිදු කරන ලද මුළු විකිණුම් වල වටිනාකම ලබාගෙන ඔහුට ලැබෙන මාසික වැටුප ගණනය කරන්න.
  1. “ඇල්ගෝරිදමයක්” යනු කුමක්ද ?
  2. “ ගැලීම් සටහනක්” යනු කුමක්ද ?
  3. ගැටළුවක් විසඳීමේ පියවර හඳුන්වා දෙන්න
  4. ඉහත විසඳීමේ පියවර එකින් එක පැහැදිලි කරන්න
 20. පාරිබෝගිකයෙක් භාවිතා කරන ලද විදුලිය එකක ප්‍රමාණය පරිඝනකයට ආදානය කර එහි එකක ප්‍රමාණය 10 ට වැඩිනම් එක් ඒකකයක් සඳහා රු 6 බැගින්ද එසේ නොමැතිනම් එක් ඒකකයකට රු 3 බැගින් ගණනය කිරීමට කේතනය ලියා දක්වමු 
 21. 10 ට අඩු පුර්ණ සංඛ්‍යාවන්හි එකතුව ලබාගෙන එය මුද්‍රණය කිරීමට කේතනයන් While භාවිතයෙන් ලියා දක්වන්න.
 22. 2න් ආරම්භ වී 20 දක්වා සංඛ්‍යා මුද්‍රණය කරගැනීමට කේතය For විධානය භාවිතා කරමින් ගොඩ නගන්න.

ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
ලහිරු රාජකරුණා


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,ලහිරු රාජකරුණා

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි