උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ජාලකරණ උපාංග හා පරිගණක ජාල වර්ග

ජාලකරණ උපාංග  networking device1.ජාලකරණ අතුරු මුහුණත් කාඩ්පත - network card

මෙය පරිගණක මවුපුවරුවට සම්බන්ද සම්බන්ධ කර ඇති පරිපථයකි. මෙමගින් පරිගණකය පරිගණක ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම සිදු කරයි. මෙය අනන්‍යව හඳුනා ගැනීමට භෞතික ලිපිනයක් භාවිතා කරයි. එම ලිපිනය ලබා දෙනු ලබන්නේ ජාලකරන අතුරු මුහුණත් කාඩ් පත නිෂ්පාදනය කරන ආයතනය මගිනි. මෙම ලිපින ය (media access control address - MAC address ) ලෙස හඳුන්වයි. මෙම ලිපිනය මගින් පරිගණකය ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලය තුළ අනන්‍යව හඳුනා ගත හැක.

                                                                                                                                                   

2. ජාලකරණ නාභිය network hub

පරිගණක උපාංග එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීමට ජාලකරණ නාභිය භාවිතා කරයි. දත්ත සන්නිවේදනය කරන විටදී නාභියෙන් පැමිණෙන සියලුම දත්ත සෑම උපාංගයක් හරහා ම බෙදා හරී. මෙය විකාශනය (broadcast)කිරීම ලෙස හඳුන්වයි. මේ වඩා සුදුසු වන්නේ ඒ ස්ථානයේ ප්‍රදේශ ජාලයක් සඳහා ය. මෙ මගින් දත්ත සන්නිවේදනයේ දී ආරක්ෂාව අඩු ය. මෙය අර්ධ ද්වීපථ ආකාරයට දත්ත සන්නිවේදනය කරයි. මේ මගින් මගින් දත්ත සන්නිවේදනයේ දී සෑම උපාංගයක් අතර ම ජාල කලාප පළල බෙදී යයි. එම නිසා ජාලයේ දත්ත සන්නිවේදන වේගය අඩුය.

                                                                                                                                              


3. ජාලකරණ සුවිචය network switch

පරිගණක උපාංග එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීමට සුවිචය යොදා ගනී. සුවිචය මගින් දත්ත සන්නිවේදනය කිරීමෙදී එය ට  නිවැරදිව උපාංග හඳුනාගෙන දත්ත සන්නිවේදනය කළ හැක. මෙය පූර්ණ ද්වීපථ ආකාරයට දත්ත සන්නිවේදනය කරන බැවිනි ඝට්ටනයක් ඇති නොවේ. සුවිචයේ සෑම ද්වාරයක් සඳහාම වෙන් වෙන් වූ කලාප පළලක් ඇති බැවින් වේගයෙන් දත්ත සන්නිවේදනය කළ හැක. සුවිචය Unicast, Multicast, සහ broadcast කළ හැකි උපාංගයකි. සුවිචය දත්ත සන්නිවේදනය කරනු ලබන්නේ MAC Address භාවිතයෙනි. ඒ සඳහා mac address table එකක් භාවිතා කරයි.

                                                                                                                                       

4. මංහසුරුව router

පරිගණක ජාල දෙකක් එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීමට මං හසුරුව භාවිතා කරයි. පරිගණක ජාල අතර දත්ත නත්ත සන්නිවේදනයේදී දත්ත පැකට්ටු සඳහා නිවැරදි මග පෙන්වීම ද සිදු කරනු ලබන්නේ මං හසුරුව මගිනි. මං හසුරුව IP ලිපිනය යොදා ගෙන routing table එකක් පවත්වා ගෙන යයි. මං හසුරුව විසින් ජාලය තුළ broadcast කිරීමක් සිදු නො කරයි. ජාලයේ broadcast domain ප්‍රමාණය වැඩි වැඩිකිරීම මං හසුරුව  මගින් සිදු කරයි. මං හසුරුව මගින් දත්ත පැකට්ටු එක් broadcast domain එක සිට තවත් broadcast domain එකකට යවනු ලබයි. 

                                                                                                                               

5. රිපීටරය repeater

දෘඩාංග හා මුදෘකාංග ලෙස රිපීටර් පවතී. දෘඩාංග ලෙස පවතින රිපීටර් රැහැන් රහිත හෝ රැහැන සහිත ලෙස පවතී. රිපීටරය මගින් දුර්වල සංඥා ලබා ගෙන ඉහළ ශක්ති මට්ටමක් ලබා දී දිගු දුරක් සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සිදු කරයි.  රිපිටරය පරිගණක ජාලයකට එක් කරනු ලබන්නේ ජාලය වඩාත් වැඩි දුරකට දිගු කිරීමටය.

                                                                                                                                        

6. සේතුව Bridge

එකම නියමාවලිය භාවිතා වන පරිගණක ජාල දෙකක් එකට සම්බන්ධ කිරීමට සේතුව යොදා ගනී.
පරිගණක ජාල වර්ග types of networks


1. ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාල LAN - Local area network

ඉතා කුඩා ප්‍රදේශයක පැතිරී ඇති පරිගණක ජාලයකි. පාසලක, විශ්ව විද්‍යාලයක හෝ කුඩා ආයතනයක මෙම ජල දැක ගත හැක. මෙවැනි ජාලයක් නිර්මාණය කර ගැනීමට ස්විච හෝ නාභිය භාවිතා කර පරිගණක උපාංග සම්බන්ධ කර ගනී.

2. පුරවර ප්‍රදේශ ජාල MAN - Metropolitan Area Network

ස්ථානිය ප්‍රදේශ ජාල කිහිපයක් එකතු වීමෙන් පුරවර ප්‍රදේශ ජාලයක් නිර්මාණය කර ගනී. බොහෝ විට නගර සීමාවක මෙවැනි ජාල පැතිරී පවති. විශ්වවිද්‍යාලයක ශාඛා අතර හෝ කිසියම් ආයතනයක ශාඛා අතර මෙම ජාලය නිර්මාණය කර ගත හැකිය.

3. පුළුල් ප්‍රදේශ ජාල WAN - Wide Area Network

පුළුල් ප්‍රදේශ ජාල ඉතා විශාල භූගෝලීය පරාසයක පැවතිය හැකි ය. මෙවැනි වර්ගයේ ජාල වලට භූගෝලීය සීමාවක් නොමැත. එනම් රට තුළ රටවල් අතර මහාද්වීප අතර පුරවර ප්‍රදේශ ජාල පැතිරී ඇත.  ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාල පුරවර ප්‍රදේශ ජාල යි ගණනාවක් එකතු වීමෙන් පුළුල් ප්‍රදේශ ජාල නිර්මාණය වී ඇත. ලොව විශාලතම පුළුල් ප්‍රදේශ ජාලය වන්නේ අන්තර්ජාලයයි.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
M
Malisha Herath


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Malisha Herath

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි