උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

තො.ස.තා - 12 ශ්‍රේණිය - පළමු වාර පරීක්ෂණය - 1 පත්‍රය (2 කොටස)

21. පරිගණක මතකය (Computer Memory) පිළිබඳව සාවද්‍ය වනුයේ පහත දැක්වෙන කවර ප්‍රකාශයද,

 1. මතකය යනුවෙන් කියවෙනුයේ පරිගණකයේ ප්‍රථමික මතකය හෝ අභ්‍යන්තර මතකයයි.
 2. එය සැකසුම (Processing) සඳහා දත්ත සහ වැඩසටහන් උපදෙස් (Data and program instructions) රඳවා තබා ගනියි.
 3. විද්‍යුත් ශක්තිය නවතා හරිනු ලැබුවහොත් එවිට ගබඩා කළ දත්ත හා උපදෙස් නැතිවී යයි.
 4. එය අංක ගණිතමය හා තාර්කික මෙහෙයුම් (Arithmetic and logic operations) සිදු කරන ස්ථානයයි.
 5. පඨන මාත්‍ර මතකය යනු නෂ්‍ය මතක වර්ගයකි.

 

22. අන්තර්ජාලය (Internet) සහ ලෝක විසිරි වියමන (World Wide Web - WWW) සම්බන්ධයෙන් වඩාත් ගැලපෙන ප්‍රකාශය වනුයේ,

 1. අන්තර්ජාලය (Internet) යනු www හි සේවාවකි.                 
 2. අන්තර්ජාලය (Internet) හා www අතර සම්බන්ධයක් නැත.
 3. අන්තර්ජාලය (Internet) හා www යනු එකම වේ.                
 4. Www යනු අන්තර්ජාලයේ (Internet) සේවාවකි.
 5. න්තර්ජාලය (Internet) යනු නියමාවලියක් (Protocol) වන අතර www යනු සේවාවකි.

 

23. සිසුවකු වාර්ථාවක් සකස් කර එය පරිගණකය තුළ ඇති ස්ථීර ආචයන උපක්‍රමය (උපක්‍රමය 1) තුළ සුරකිනු ලබයි. ඔහු මෙම වාර්ථාව මිතුරකුට ලබා දීම සඳහා සුවහනීය ආචයන උපක්‍රමයකට (උපක්‍රමය 2) පිටපත් කරනු ලබයි. උපප්‍රමය 1 සහ උපක්‍රමය 2 පිළිවෙලින් නිරූපනය කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ පහත කවරක් ද?

 1. ප්‍රධාන මතකය හා සැනෙලි මතකය (Main Memory & Flash Memory)
 2. දෘඩ තැටිය හා සුසංහිත තැටිය (Hard Disk & Compact Disk)
 3. ප්‍රධාන මතකය හා . දෘඩ තැටිය (Hard Disk)
 4. ප්‍රධාන මතකය හා සුසංහිත තැටිය (Main Memory & Compact Disk)
 5. දෘඩ තැටිය හා ප්‍රධාන මතකය (Hard Disk & Main Memory)

 

24. සමන් ලඟ බිටු (bits) 10,256 ක ප්‍රමාණයක විද්යුත් සමර්පනයක් (presentation) තිබේ. මෙය ආචයනය කිරීම (store) සඳහා භාවිතා කළ හැකි සුවනීය සැනෙලි ධාවකයේ (portable flash drive) අවම ධාරිතාවය වියහැක්කේ,

 1. 256 bytes                         
 2. 1KB                                  
 3. 1MB                                 
 4. 1GB                                  
 5. 1TB

 

25. පඨන මාත්‍ර මතකය (ROM) පිළිබඳව අසත්‍ය වනුයේ,

 1. ස්ථාවර (Non -volatile) මතක ආකාරයකි
 2. මෙම මතකයෙහි ඇති දත්ත වෙනස් කිරීම හෝ මකා දැමීම පහසුවෙන් සිදු කළ නොහැකිය. එය කියවීමට පමණක් ඇති මතකයකි.
 3. පරිගණක නිෂ්පාදන ආයතන විසින් අවශ්‍ය කරන ආකාරයට එහි දත්ත ස්ථාවරව තැන්පත් කර නැත.
 4. මෙහි දිගු නාමය වනුයේ Read Only Memory.
 5. පඨන මාත මතකයේ ආකාර වනුයේ PROM, EPROM, EEPROM වේ.

 

පහත ප්‍රශ්න වලට මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු ලියන්න.

1. වොන් නියුමාන් ආකෘතිය (Vonn Neumann Architecture) ඇඳ ක්‍රියාවලිය පැහැදිලි කරන්න.

2. වොන් නියුමාන් ආකෘතියේ අඩංගු වන උපාංග හා ඒකක නම් කරන්න.

3. වොන් නියුමාන් සංකල්පය (Von Neumann concept) යන්න පහදන්න.

4. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ හෝරා සීග්‍රතාවය (Clock speed) යන්න පැහැදිලි කරන්න.

5. බස් මාර්ග (Bus lines) යනු මොනවාද? ඒවා වර්ගීකරනය කළ හැකි ආකාර 3 ලියන්න.

6. මතක රෙජිස්තර (Memory registers) යනු මොනවාද? උදාහරණ 3 ක් දෙන්න.

7. මතක ධූරාවලිය (Memory Hierarchy) ඇඳ නම් කරන්න.

8. පරිගණකයේ දක්නට ලැබෙන කෙවෙනි වර්ග (ports) 5 ක් නම් කර ඒවාට සවිකල හැකි උපාංග ලියා දක්වන්න.

9. අනෙකුත් කෙවෙනි වල දක්නට නොලැබෙන විශ්ව ශ්‍රේණිගත බස් කෙවෙනි (USB Ports) වල දක්නට ලැබෙන විශේෂතා ලියන්න.

10. පර්ගණකයේ පරිණාමයට දායක වූ පුද්ගලයින් සහ ඒ සම්බන්ධව විශේෂ සිදුවීම් පෙළගස්වන්න.

11. අංකිත පරිපථයක (Digital Circuit) ආදානය ලෙස ද්වීමය සංඛ්‍යාංක හතරක් ගෙන, එම ද්වීමය සංඛ්‍යාංක හතරෙන් නිරූපිත දශමය අගය ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් (Prime number) නම් (1 න් සහ එම සංඛ්‍යාවෙන් පමණක් බෙදෙන සංඛ්‍යා) ප්‍රතිදානය ලෙස 1 ලබා දෙන අතර, අන් සෑම විටම 0 ලබා දේ. සෑම ද්වීමය සංඛ්‍යාංක හතරකින්ම ධන දශමය අගයක් නිරූපනය වන බව උපකල්පනය කරන්න. (ලකුණ සඳහා කිසිදු බිටුවක් වෙන් කර නොමැත. )


a. ඉහත පරිපථය විස්තර කිරීම සඳහා පහත දක්වා ඇති සත්‍යතා වගුව (Truth table) නිර්මානය කර ඇත. මෙහි A, B, C හා D මගින් ද්වීමය ආදාන හතර වැඩිම වෙසෙසි බිටුවේ සිට අඩුම වෙසෙසි බිටුව තෙක් නිරූපනය වන අතර, F (A, B, C D) මගින් පරිපථයේ ප්‍රතිදානය නිරූපනය කෙරෙයි. පහත දක්වා ඇති සත්‍යතා වගුව, එම ආකාරයටම පිටපත් කරගෙන ප්‍රතිදාන තීරුව සම්පූර්ණ කරන්න.

A

B

C

D

F (A, B, C, D)

0

0

0

0

 

0

0

0

1

 

0

0

1

0

 

0

0

1

1

 

0

1

0

0

 

0

1

0

1

 

0

1

1

0

 

0

1

1

1

 

1

0

0

0

 

1

0

0

1

 

1

0

1

0

 

1

0

1

1

 

1

1

0

0

 

1

1

0

1

 

1

1

1

0

 

1

1

1

1

 

b. ඉහත පරිපථයේ බූලීය ප්‍රකාශනය, ගුණිත වල එකතුවක් (Sum of Product) ලෙස නිරූපනය කිරීමට බූලීය ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.

c. ඉහත b කොටස සඳහා ඔබ ලබා ගත් බූලීය ප්‍රකාශනය සඳහා තාර්කික පරිපථයක් (Logical Circuit) අඳින්න.

12. පහත දැක්වෙන කානෝ සිතියම් (Karnaugh Maps) නිවැරදිනම් නිවැරදි බව ද වැරදිනම් වැරදි බව සටහන් කර වැරදි වන්නේ මන්දැයි ලියා දක්වන්න.

තවත් කොටසක් බලා පොරොත්තු වන්න.

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි