උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පසුගිය විභාග සහ අනුමාන බහුවරණ ප්‍රශ්න - 12 කොටස

111. නවීන පරිගණක පද්ධතියක් (Computer System) ස්ථර (layers) ලෙස වර්ගීකරණය කළහොත් එහි පහළම ස්ථරයේ සිට ඉහළම ස්ථරය දක්වා අනුපිළිවෙලින් දැක්වෙනුයේ,

 1. දෘඩාංග (Hardware), යෙදුම් මෘදුකාංග (Application Software), පද්ධති මෘදුකාංග (System Software), පරිශීලකයා (User)
 2. පරිශීලකයා (User), දෘඩාංග (Hardware), පද්ධති මෘදුකාංග (System Software), යෙදුම් මෘදුකාංග (Application Software)
 3. දෘඩාංග (Hardware), පද්ධති මෘදුකාංග (System Software), යෙදුම් මෘදුකාංග (Application Software), පරිශීලකයා (User)
 4. පරිශීලකයා (User), යෙදුම් මෘදුකාංග (Application Software), පද්ධති මෘදුකාංග, දෘඩාංග (Hardware)
 5. පරිශීලකයා (User), දෘඩාංග (Hardware), යෙදුම් මෘදුකාංග (Application Software), පද්ධති මෘදුකාංග (System Software)

 

112. ".................... හි ඇති දත්ත ලේසර් තාක්ෂණය භාවිත කොට කියවනු ලැබේ." මෙම ප්‍රකාශයේ හිස්තැන පිරවීම සඳහා පහත දැක්වෙන කවරක් සුදුසුවේ ද? (2012 A/L, 3)

 1. නම්‍ය ඩිස්කය (Floppy Disk)
 2. චුම්භකිත පටය (Magnetic Tape)
 3. සංයුක්ත ඩිස්කය (Compact Disk)
 4. චුම්භකිත දෘඩ ඩිස්කය (Magnetic Hard Disk)
 5. සැනෙළි මතකය (Flash Memory)

 

113. පහත සඳහන් ආචයන උපාංග අතුරින් වේගවත්ම සසම්භාවී ප්‍රවේශය සපයනු ලබන්නේ කුමක් මගින්ද? (2012 A/L, 29)

 1. ප්‍රධාන මතකය                                              
 2. චුම්භකිත ඩිස්කය                                           
 3. CD / DVD
 4. සැනෙළි මතක උපාංග (Flash Drive)  
 5. දෘඩ ඩිස්කය
   

 

114. ක්‍රියා කරවීම (execution) අතරතුර දී දත්ත හා උපදෙස් දරා ගනිමින්, ක්ෂුද්‍ර සකසනයේ (microprocessor) කොටසක් ලෙස පවතින, අධිවේගී තාවකාලික ආචයනයක් (high speed temporary storage) ..................... ලෙස හැඳින්වේ. ඉහත හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත්ම යෝග්‍ය පිළිතුර කුමක්ද? (2013 A/L, 3)

 1. රෙජිස්තර                                         
 2. RAM (Random Access Memory)                                              
 3. අතත්‍ය මතකය (Virtual Memory)
 4. EPROM                                          
 5. සැනෙලි මතකය (Flash Memory)

 

115. ක්ෂුද්‍ර සකසන සාමාන්‍යයෙන් සසඳනු ලබන්නේ ...................... වලින් මනිනු ලබන ඝටිකා වේගයෙන් (clock speed) හෝ ඒක ඝටිකා චක්‍රයක දී (single clock cycle) සකසා ගත හැකි පදයේ ප්‍රමාණය  (word size) ........................... මගිනි. ඉහත ප්‍රකාශනයේ හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත්ම යෝග්‍ය පිළිතුර කුමක්ද? (2013 A/L, 4)

 1. බිටු, මෙගා හර්ට්ස්                                          
 2. බයිට, ගිගා හර්ට්ස්                                         
 3. ගිගා හර්ට්ස්, බයිට
 4. මෙගා හර්ට්ස්, බිටු                                          
 5. තත්පර, බිටු

 

116. නිහිත මතකය (cache memory) සාමාන්‍යයෙන් භාවිත කරනු ලබන්නේ ...................... ගබඩා කිරීමටය. ඉහත හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත්ම යෝග්‍ය පිළිතුර කුමක්ද? (2013 A/L, 5)

 1. විශාල දත්ත පරිමාවක් තාවකාලිකව
 2. අවම නිරන්තරයෙන් (least frequently) ප්‍රවේශ කරනු ලබන දත්ත ස්ථිරව
 3. අවම නිරන්තරයෙන් (least frequently) ප්‍රවේශ කරනු ලබන දත්ත තාවකාලිකව
 4. වැඩිම නිරන්තරයෙන් (most frequently) ප්‍රවේශ කරනු ලබන දත්ත තාවකාලිකව
 5. වැඩිම නිරන්තරයෙන් (most frequently) ප්‍රවේශ කරනු ලබන දත්ත ස්ථිරව

 

117. ක්ෂුද්‍ර සැකසුම් ඒකකයට (Microprocessor) බාහිරව පිහිටා ඇත්තේ පහත දක්වා ඇති කුමන සංරචකය ද? (2013 A/L, 8)

 1. අංක ගණිත හා තාර්කික ඒකකය (ALU)                                              
 2. RAM                                   
 3. පාලන ඒකකය
 4. රෙජිස්තර (Registers)                                                            
 5. පළමු මට්ටමේ නිහිත මතකය (Level 1 cache memory)

 

118. විශ්ලේෂණාත්මක එන්ජිම (Analytical Engine) සොයා ගනු ලැබුවේ කවුරුන් විසින් ද? (2011 A/L, 1)

 1. බ්ලේස් පැස්කල් (Blaise Pascal)
 2. චාර්ල්ස් බැබේජ් (Charles Babbage)
 3. ජෝන් වොන් නියුමාන් (John Von Neumann)
 4. ජෝන්. වී. අටන්සොෆ්ට් (John V. Atanasoft)
 5. ජෝන් ප්‍රෙස්පර් එකර්ට් (John Presper Eckert)

 

119. දෙවන පරම්පරාවේ (Second Generation) පරිගණක වල භාවිත වන්නේ පහත සඳහන් කවර තාක්ෂණය ද? (2011 A/L, 2)

 1. අනුකලිත පරිපථ (Integrated Circuits (ICs))                           
 2. මහා පරිමාණ අනුකල (Large Scale Integration (LSI))
 3. ක්ෂුද්‍ර සකසන (Microprocessors)                                           
 4. ට්‍රන්සිස්ටර (Transistors)
 5. රික්තක නල (Vacuum Tubes)

 

120. නිවසේ භාවිතය සඳහා පරිගණකයක් මිලදී ගැනීමේදී අඩුම වැදගත් කමක් ඇත්තේ පහත සඳහන් කුමන කරුනකටද?

 1. පරිගණක යන්ත්‍රයේ දෘඩාංග පිරිවිතර (Hardware Specifications)                      
 2. විකිනීමෙන් පසු සේවාව (Service)
 3. වගකීම් කාලය (Warranty Period)                                                     
 4. පරිගණක චැසියේ නිමාව (Casing)
 5. පරිගණක යන්ත්‍රයේ මෘදුකාංග පිරිවිතර (Software Specification)

විවරණ සහ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි