උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (RAM)

 

නෂ්‍ය මතකය (Volatile memory)

පරිගණක වල භාවිතා වන මතකය පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට අත්‍යවශ්‍ය ම අංගයක් වන්නේ ය. මතකයෙන් කෙරෙන ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ පරිගණක දත්ත සැකසුම් ක්‍රියාවලියේ දී විවිධ අදියරයන් හි දී අවශ්‍ය දත්ත තැන්පත් කර තබා ගැනීමයි. නමුත් මෙම නෂ්‍ය මතක වර්ගයේ ලක්ෂණයක් වන්නේ ඒවායේ රඳවා තබා ඇති දත්ත නොමැකී පැවතීමට නම් අඛණ්ඩව විදුලිය සැපයීම පවත්වා ගත යුතු වීමයි. යම් හෙයකින් එම මතක වලට ලැබෙන විදුලි බලය විසන්ධි වුවහොත් ඒ වහාම එම මතක වල ඇති දත්ත මැකි යනු ඇත. එබැවින් මෙම මතක විදුලිය මත රඳා පවතින මතක වර්ගයකි. පරිගණකයේ ඇති පහත දැක්වෙන මතක මෙම මතක වර්ගයට අයත් වේ.


සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය / ප්‍රධාන මතකය (RAM – Random Access Memory / Main Memory)
රෙජිස්තර මතකය (Register memory)
සංචිත / වාරක / නිහිත මතකය (Cache memory)

සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය හෙවත් ලියන / කියවන (Read / Write) මතකය


මෙම මතකය පරිගණකයේ ප්‍රධාන මතකය ලෙස ද හඳුන්වයි. පරිගණකයේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයට යම් කාර්යයක් සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන පද්ධති මෘදුකාංග, යෙදුම් මෘදුකාංග සහ අනෙකුත් අවශ්‍ය දත්ත රඳවා තබා ගන්නේ මෙම ප්‍රධාන මතකයේ ය. මෙහි ලක්ෂණයක් වන්නේ සැකසුම් ඒකකයට මෙහි ඇති දෑ සෘජුවම ප්‍රවේශ කර ගැනීමට හැකියාව තිබීමයි. එසේම මෙහි ප්‍රවේශ කාලය ද ඉතා අඩු බැවින් සැකසුම් කාර්යය වේගවත් ව සිදු කිරීමට හැකියාව ඇත.


සකසනය මෙම මතකයේ ඕනෑම තැනකින් සෘජුවම දත්ත ප්‍රවේශ කර ගනු ලබන අතර ඒ සඳහා අනුපිළිවෙලක් අවශ්‍ය නොවේ. එනිසා ම මෙම මතකය සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.

මෙම මතක වර්ගය වේගවත් වන්නා සේ ම මෙහි විවිධ වූ ධාරිතා වලින් යුක්ත වේ. එමෙන්ම මෙහි දත්ත කියවීමට මෙන්ම ලිවීමට ද හැකියාව ඇත. කෙසේ වුවද පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත කළ විට මෙහි රැඳී ඇති දත්ත සියල්ල විමෝචනය වේ. සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක වර්ග දෙකකින් ලබාගත හැකිය. ඒවා නම් ,

01. ගතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක (DRAM – Dynamic Random Access Memory)`
02. ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක (SRAM – Static Random Access Memory)


ගතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක (DRAM – Dynamic Random Access Memory)`

නූතන පරිගණක වල සුලභව දක්නට ලැබෙන මතක වර්ගය ගතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක (DRAM) වේ. මෙම මතක වල තැන්පත් කර ඇති කුමන හෝ දත්ත නිරන්තරයෙන් පුබුදු කිරීමක් (refresh) සිදුවේ. මෙම මතකයේ මතක කෝෂ වල රඳවා ඇති දත්ත තත්පරයට මිලියන වාර ගණනක් පුබුදු කෙරේ. ගතික මතක වල (DRAM) දත්ත ඝනත්වය (Density), ධාරිතාවය (Capacity) වැඩි නිසා ප්‍රධාන මතකයට (Main memory) වඩා සුදුසු තෝරා ගැනීමක් ලෙස දැක්විය හැකිය.

 

ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක (SRAM – Static Random Access Memory)

ස්ථිතික සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (SRAM) පරිගණකයේ දෙවන වර්ගයේ ප්‍රධාන මතකය ලෙස හැඳින්විය හැකිය. මෙම මතක වල ඇති දත්ත නිරන්තරයෙන් පුබුදු කිරීමක් (refresh) සිදු නොවේ. නමුත් එම දත්ත මත වෙනත් යමක් ලියන තෙක් හෝ විදුලිය විසන්ධි වීමක් සිදුවන තෙක් ස්ථිතික පිළිබිඹුවක් ලෙස පවතී. මෙම මතක ඝනත්වයෙන් (density) අඩු බැවින් සහ එය භාවිතා නොකරන විට විදුලි බලය භාවිතය අවම වන නිසා ගතික මතක වර්ගයට (DRAM) වඩා සකසනයේ ඇති සංචිත මතක (Cache memory) සඳහා වඩාත් හොඳ තෝරා ගැනීමක් ලෙස ස්ථිතික මතක (SRAM) දැක්විය හැකිය. රෙජිස්තර මතකය ද නිර්මානය කර ඇත්තේ ස්ථිතික සසම්භාවී මතකය උපයෝගී කර ගෙනය.

 

ගතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක (DRAM) සහ ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක (SRAM) වල ලක්ෂණ සන්සන්දනය

ගතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක (DRAM)

ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක (SRAM)

නිරන්තරයෙන් පුබුදු කිරීමක් (Refresh) අවශ්‍ය වේ.

නිරන්තරයෙන් පබුදු කිරීමක් (Refresh) සිදු නොවේ.

වේගය අඩුයි.

වේගය වැඩිය.

විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කළ හැකිය.

සීමිත දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කළ හැකිය.

දත්ත ඝනත්වය වැඩිය.

දත්ත ඝනත්වය (density) අඩුයි.

දත්ත ධාරිතාවය (Capacity) වැඩියි.

දත්ත ධාරිතාවය (Capacity) අඩුයි.

සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (RAM) / ප්‍රධාන මතකය (Main memory)

සංචිත මතකය / වාරක / නිහිත මතකය (Cache memory) , රෙජිස්තර මතකය (Registers)

 

රසික අත්තනායක
Engineer - QA, BSc.Special (Hons) in IT, MCP, AJD, IPICT
0714486249

 

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
R
Rasika Attanayake Lakmal


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Rasika Attanayake Lakmal

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි