උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

1.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 3

17. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (RAM – Random Access Memory) යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමන වර්ගයේ මතක වර්ගයක් ද?

සැකසීමට භාජනය වීමට පෙර දත්ත හා උපදෙස් තාවකාලිකව රඳවා තබා ගනියි. විදුලිය නොමැති විට ක්ෂය වන මතකයකි. නෂ්‍ය මතකයකි (Volatile memory). කියවීමට හා ලිවීමට (Read / Write) හැකි මතක වේ.

 

18. පඨන මාත්‍ර මතකයෙහි (ROM – Read Only Memory) ස්වභාවය පැහැදිලි කර එහි කාර්යය භාරය විස්තර කරන්න.

පරිගණකය බල ගැන්වීමේදී අවශ්‍ය වන සුවිශේෂී උපදෙස් සමූහයක් එය නිපදවීමේදී ම ස්ථිර මතකයෙහි තැන්පත් කර ඇත. කියවීමට පමණක්(Read Only) හැකි මතකයකි. මෙහි ගබඩා කර ඇති උපදෙස් ස්ථිරාංග (Firm ware) නම් වේ.

 

19. ආචයන උපාංග (Storage devices) යනු මොනවාද? ඒවායේ ධාරිතාවය වැඩී වන අනුපිළිවෙලට සකසන්න.

දත්ත ස්ථීරවම ගබඩා කරන මාධ්‍ය වන අතර ඒවා ද්විතීයක ආචයන (Secondary storage) මාධ්‍ය නම් වේ.

නම්‍ය තැටිය (Floppy Disk) : චුම්භක තාක්ෂණයෙන් (Magnetic technology) දත්ත ගබඩා වේ. භාවිතයේ නැත. ධාරිතාවය 1.44MB.

සංගත තැටි (CD – Compact Disk) : ප්‍රකාශ තාක්ෂණය (Laser / Optical technology) භාවිතයෙන් දත්ත කියවීම / ලිවීම සිදුවේ. ආකාර දෙකකි. CD-R සහ CD – RW. ධාරිතාවය 700 MB.

සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටි (DVD – Digital Versatile Disk) : ප්‍රකාශ තාක්ෂණය භාවිතයෙන් දත්ත කියවීම / ලිවීම සිදුවේ. ආකාර දෙකකි. DVD-R සහ DVD – RW. ධාරිතාවය 4.7 GB.

දෘඩ තැටි (Hard Disk) : චුම්භක තාක්ෂණයෙන් (Magnetic technology) දත්ත ගබඩා වේ. පරිගණකයේ අභ්‍යන්තරයේ දත්ත ස්ථීරව තැන්පත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි. ධාරිතාවය 80GB, 500GB,1TB,2TB

සැනෙලි මතක ධාවක (Pen Drive / USB Drive) : මේවායේ පහසුවෙන් දත්ත ලිවීම / කියවීම, රැගෙනයාම සහ ගබඩා කිරීම පහසුය. විද්‍යුත් තාක්ෂණයෙන් (Flash / Electronic) දත්ත ලිවීම සහ කියවීම සිදු කරයි. ධාරිතාවය 2GB, 32GB, 64GB

චුම්භකිත පටි (Magnetic Tapes) : ආයතනවල , බැංකුවල, ජනසන්නිවේදන ආයතනවල විශේෂයෙන් උපස්ථ ආචයන උපාංගයක් (Backup Storage Device ) ලෙස භාවිතා කරයි. චුම්භක තාක්ෂණයෙන් (Magnetic technology) දත්ත ගබඩා වේ. ධාරිතාවය ඉතාම ඉහළයි (1TB, 2TB).

 

20. ආචයන උපාංග (Storage devices) වල ධාරිතාවය (Capacity) වැඩිවන අනුපිළිවෙලට සකසන්න.

Floppy Disk -> Compact Disk (CD) -> Digital Versatile Disk (DVD) -> USB Pen drive -> Hard Disk -> Tape Drives

 

21. සන්නිවේදන උපාංග (Communication devices) යනු මොනවාද? උදාහරණ දෙන්න.

පරිගණක තාක්ෂණය සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය සංයුක්ත කරගෙන තැනූ උපාංග වන අතර පරිගණක ජාලයක් ඔස්සේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණයට දායක වේ.

ජාලකරන අතුරු මුහුණත් කාඩ්පත් (NIC – Network Interface Cards)
මොඩම් යන්ත්‍ර (MODEM)
ජාලකරණ ස්විච (Switch)
රවුටර (Router)
ජාලකරණ නාභිය (HUB)
Bridge

 

22. සන්නිවේදන උපාංගයක් වන මොඩම් උපකරණයේ (MODEM) කාර්යය භාරය විස්තර කරන්න.

සංඥා දෙවර්ගයකි. එනම් සංඛ්‍යාංක / අංකිත සංඥා (Digital signals) සහ ප්‍රතිසම සංඥා (Analog signals) වේ.  පරිගණක දෙකක ඇති දත්ත දිගු දුර සම්ප්‍රේෂණය සඳහා මොඩම් යන්ත්‍රයක් අවශ්‍ය වන්නේ පරිගණක ක්‍රියා කරනුයේ සංඛ්‍යාංක දත්ත සමග පමණි. නමුත් දුරකථන සන්නිවේදන ජාල ක්‍රියා කරනුයේ ප්‍රතිසම සංඥා පමණි. දත්ත සන්නිවේදනයේ දී සංඛ්‍යාංක සංඥා ප්‍රතිසම සංඥා බවටත් ( මූර්ජනය - Modulation ) ප්‍රතිසම සංඥා, සංඛ්‍යාංක සංඥා බවට (ප්‍රතිමූර්ජනය - Demodulation) පරිවර්තනය විය යුතුවේ. මෙම පරිවර්තනය සිදු වන්නේ මොඩමය මගිනි.

 

23. පාලන හා සැකසුම් උපාංග (Control and processing devices) යනු මොනවාද?

පරිගණකයේ විශාලතම හා ප්‍රධානතම කාර්ය භාරයන් දෙකක් වන ගණනය කිරීම් සහ පාලන කටයුතු ඉටු කර දෙනු ලබන්නේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU – Central Processing Unit) මගිනි.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි