උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

1.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 5

34. මෘදුකාංගයක් (Software) යනු කුමක්ද?

පරිගණක පද්ධතියක් යම් අරමුණක් කරා මෙහෙයවීම සඳහා පිළිවෙලකට ලබා දී ඇති උපදෙස් මාලා සමූහයකි.

(Microsoft Word, Adobe Photoshop, Macromedia Dreamweaver, Microsoft Windows XP)

 

35. මෘදුකාංග වර්ගීකරණය (Classification of software) කළ හැකි ආකාරයන් මොනවාද?

  • අරමුණු අනුව
  • අයිතිය අනුව

 

36. අරමුණ අනුව මෘදුකාංග වර්ගීකරණය කළ හැකි ආකාරයන් මොනවාද?

  • පද්ධති මෘදුකාංග (System Software)
  • යෙදුම් මෘදුකාංග (Application Software)

 

37. පද්ධති මෘදුකාංග (System software) යනු මොනවා දැයි සඳහන් කර ඒ සඳහා උදහරණ දෙන්න.

පරිගණක පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා අතවශ්‍ය මෘදුකාංගයි.

  • මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating Systems)
  • භාෂා පරිවර්තක (Language Translators)
  • උපයෝගීතා මෘදුකාංග (Utility Software)

 

38. මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating systems) යනු මොනවාද? උදාහරණ දෙන්න.

පරිගණකයේ, පරිගණක දෘඩාංග හා පරිශීලකයා අතර සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගනු ලබන මෘදුකාංගයයි.
Windows XP, Windows 7 , Windows 8 , DOS, Fedora, Linux, Unix, Android

 

39. භාෂා පරිවර්තකයක් (Language translator) යනු කුමක්ද?

පරිගණකය විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික උපාංගයකි. එය ක්‍රියා කරනුයේ සංඛ්‍යාංක සංඥා මත පමණි. 0 සහ 1 න් සමන්විත මෙම භාෂා යාන්ත්‍ර භාෂා ලෙස හඳුන්වමු. පරිශීලකයා විසින් පරිගණකයට විධාන දිය යුතු වන්නේ සිංහල, දමිල හෝ ඉංග්‍රීසි වැනි මානුෂීය භාෂාවන් හරහාය. නමුත් මෙම භාෂා පරිගණකයට වැටහෙන්නේ නැත. මෙම අඩුව මගහරවා ගැනීම සඳහා එනම් භාෂා පරිවර්ථනය සඳහා පරිවර්තක මෘදුකාංග යොදා ගනියි.

 

40. උපයෝගීතා මෘදුකාංග(Utility software) යනු මොනවාද? උදහාරණ දෙන්න.

පරිගණකයේ කිසියම් විශේෂිත කාර්යයක් කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් සැකසූ ක්‍රමලේඛ හෝ වැඩසටහන්. මෙම මෘදුකාංග මෙහෙයුම් පද්ධතියත් සමගම පරිගණකයට ස්ථාපිත (Install) වේ.

Scan Disk, Check Disk, Disk Defragmentation, Virus Scanners, Disk Partitioning

 

41. යෙදුම් මෘදුකාංග (Application software) යන්න පහදන්න. උදාහරණ දෙන්න.

පරිශීලකයාට තම අවශ්‍යතාව ඉටු කරලීම සඳහා පරිගණකය තුළ ක්‍රියාත්මක කළ යුතු මෘදුකාංගයි.

වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග (Word Processing Software)
පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග (Spreadsheet Software)
දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ පද්ධති (DBMS – Database Management Systems)

 

42. අයිතිය සම්බන්ධයෙන් මෘදුකාංග වර්ගීකරණය කළ හැකි ආකාරයන් මොනවාද?

  • හිමිකම් ආශ්‍රිත මෘදුකාංග (Proprietary Software)
  • විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග (Open Source Software)

 

43. හිමිකම් ආශ්‍රිත මෘදුකාංග (Proprietary software) යනු මොනවාද?

යම් පාර්ශ්වයකට නීත්‍යානුකූලව අයිතියක් ඇති මෘදුකංගයි. වෙනත් පුද්ගලයෙකුට මෙම මෘදුකාංග භාවිත කිරීමට (Use), වෙනස් කිරීමට (Change / Edit) හා බෙදා හැරීමට(Share) අවසරය ඇත්තේ අයිතිකරු හා එළඹි එකඟතාවය මත පමණි. නීතිමය පදනමක් ඇත.

(Adobe Photoshop, Windows XP, Macromedia Flash)

 

44. විවෘත මුලාශ්‍ර මෘදුකාංග (Open source software) යනු මොනවාද?

නීත්‍යානුකූල අයිතියකට හිමිකම් නොකියන මෘදුකාංග මේ ගණයට වැටේ. මෙම මෘදුකාංග භාවිත කිරීමට, වෙනස් කිරීමට, සංස්කරණය කිරීමට හෝ බෙදා හැරීමට මුළුමනින්ම හෝ යම් ප්‍රමාණයකට නීතිමය වශයෙන් අවසර ඇත. මේවා නිදහස් මෘදුකාංග ලෙස සැලකේ.

(Linux, Android, Joomla)

 

45. දත්ත සැකසුම් ජීවන චක්‍රයේ ( Data processing life cycle) මූලික පියවරයන් මොනවාද?

ආදානය (Input), සැකසීම (Process) සහ ප්‍රතිදානයයි (Output).

විස්තරාත්මක පියවරයන් ලෙස : දත්ත එක් රැස් කිරීම (Data Collection), දත්ත වර්ගීකරණය (Data Classification), දත්ත ආදානය (Data Input), දත්ත සත්‍යාපනය (Data Verification), දත්ත තැන්පත් කිරීම (Data Store), දත්ත සැකසීම (Data Processing) හා තොරතුරු ප්‍රතිදානය (Output Information).තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි