උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

1.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 6

46. දත්ත එක් රැස් කිරීමේ ක්‍රම (Data gathering methods) මොනවාද?

 • කායික ක්‍රම (Manual Methods)
 • ස්වයංක්‍රීය ක්‍රම (Automatic Methods)

 

47. කායික ක්‍රම (Manual methods) මගින් දත්ත එක් රැස් කිරීම යනු කුමක්ද? උදාහරණ දෙන්න.

මිනිසුන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් දත්ත එක් රැස් කිරීමයි.

 • සම්මුඛ පරීක්ෂණ (Interviews)
 • විමර්ශන (Inquiries)
 • ප්‍රශ්නාවලීන්ය (Questionaries’)

 

48. කායික ක්‍රම (Manual methods) භාවිතයෙන් දත්ත එක් රැස් කිරීමේ දී මුහුණපාන දුෂ්කරතා මොනවාද?

 • දත්ත ලබා ගැනීමේ අපහසුතා
 • විශ්ලේෂණය කිරීමේ අපහසුතා
 • මුද්‍රණ දෝෂ
 • කාලය ගතවීම
 • අධික වියදම
 • මිනිස් ශ්‍රමය විශාල ලෙස අවශ්‍ය වීම.

 

49. දත්ත එක් රැස් කිරීමේ ස්වයංක්‍රීය ක්‍රම (Automatic methods) යනු මොනවාද?

පරිගණක ආශ්‍රිත උපාංග හෝ මෙවලම් මගින් දත්ත එක් රැස් කිරීමයි. ස්වයංක්‍රීයව සිදුකළ හැකිය.

ප්‍රකාශ සලකුණු කියවනය (OMR – Optical Mark Reader): ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ හඳුනා ගැනීමේ (OCR – Optical Character Recognition) තාක්ෂණය භාවිතා කරයි. විභාග වල බහුවරණ පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂා කිරීමට යොදා ගනියි.

ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ කියවනය - OCR (Optical Character Reader): මෘදු පිටපතක් (Soft copy) ලෙස ඇති රූපකයක (Image) අක්ෂර හඳුනාගෙන ලේඛ න ගොනුවක් (Text document) ලෙස පරිගණකයේ තැන්පත් කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා උපාංගයකි.

චුම්භකිත තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවන (MICR – Magnetic Ink Character Reader): බැංකු කටයුතු වලදී සහ මූල්‍ය ආයතන වලදී චෙක්පත් වල ඇති රහස්‍ය අනුලක්ෂණ (Secret Characters) කියවීම සඳහා භාවිතා කරයි. ගිණුම් අංකය සහ චෙක්පතේ අංකය චුම්භක තීන්ත විශේෂයකින් චෙක්පත මත මුද්‍රණය කර තිබේ.

කාඩ් පත් / පටි/ ලාංජන / චුම්භකිත තීරු කියවන (Magnetic Stripe Readers): ප්ලාස්ටික් කාඩ් පත් වල චුම්භකිත පටියක් (Magnetic tape) දැකගත හැකිවේ. ආයතනවල සේවක පැමිණීම සහ පිටවීම සටහන් කිරීම (Swipe cards for doors), අනන්‍යතාවය  තහවුරු කිරීම සඳහා යොදා ගනියි. මුදල් ගණුදෙණු කටයුතු සඳහා යොදා ගනියි. (ATM, Online Transaction )

 

50. සංවේදකයක් (Sensor) යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?

පරිසරයේ සිදුවන භෞතික වෙනස්කම් (සංවේදන) හඳුනා ගැනීම සඳහාත් ඒ මගින් දත්ත ආදානය / සංඥා නිපදවීම සිදු කරනු ලබන ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයකි.

 • උෂ්ණත්ව සංවේදක (Temperature Sensors)
 • තාප සංවේදක (Heat Sensors)
 • කම්පන සංවේදක (Vibrate Sensors)
 • ආලෝක සංවේදක (Light Sensors)
 • පීඩන සංවේදක (Pressure Sensors)

 

51. ලඝුර (Logger) යනු කුමක්ද?

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක් වන අතර මෙමගින් දත්ත ලියා තැන්පත් කීරීම හෝ සටහන් කර ගැනීම සිදු කරයි. මෙහි ඇති සංවේදක (Sensors) මගින් දත්ත / සංවේදක ලබා ගනියි. කුඩා පරිගණක යන්ත්‍රයකට සම කළ හැකිය.

 

52. දත්ත වලංගුතා ක්‍රම (Data validation methods) මොනවාද?

 • වර්ග පරීක්ෂාව (Type Check),
 • ඇතිබව පරීක්ෂාව (Presence Check)
 • පරාස පරීක්ෂාව (Range Check)

වර්ග පරීක්ෂාව (Type Check) : දත්ත වල ස්වභාවයට අදාල දත්ත වර්ගය (Data type) පරීක්ෂා කිරීමයි.

පාඨ (Text) : Advanced Level  ICT
සංඛ්‍යාමය (Numerical) : 34, 70

ඇතිබව පරීක්ෂාව (Presence Check) : දත්ත ඇතුළු කිරීමේ දී සිදුවන අත්වැරදීම් සහ දෝෂ වළකාලීම සඳහා මෙම පරීක්ෂාව  සිදු කරයි. මෙහිදී අනිවාර්යය ක්ෂේත්‍ර (Required Fields) තුළට දත්ත ආදානය වී තිබීම පරීක්ෂා කරයි.

පරාස පරීක්ෂාව (Range check): සීමාවන් / මායිම් (Boundaries / Range) පරීක්ෂා කිරීමක් සිදුවේ. විශේෂයෙන්ම දත්ත ලෙස සංඛ්‍යාත්මක (Numerical), මුදල් ඒකක (Currency) හෝ දිනය / වේලාව (Date / Time) භාවිත වන අවස්ථා වලදී මෙය සිදු කරයි.

උදා: : Upper Limit, Lower Limit, Rangeතවත් කොටසක් පසුව බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි