උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

1.0: තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ මූලික සංකල්ප - රචනා සහ ව්‍යවූහගත ප්‍රශ්න - 2

51. වෙබ් කැමරාව (Web Camera) භාවිතා කරනුයේ කුමන කරුණක් / කරුණු සඳහාද?
52. ස්ථානීය උපාංග (Pointing Devices) යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමන වර්ගයේ උපාංගද? උදාහරණ දෙන්න.
53. සුපරීක්ෂකය / ස්කෑනරය (Scanner) භාවිතා කරනුයේ කුමන කරුණක් සඳහා ද?
54. ප්‍රකාෂ අක්ෂර කියවීමේ (OCR – Optical Character Recognition) තාක්ෂණය සහිත සුපරීක්ෂක / ස්කෑනර (Scanners) යන්ත්‍ර වල විශේෂත්වය කුමක්ද?
55. පරිගණක තිර / සංදර්ශක තිර (Monitor) වෙළඳපොළේ දැකිය හැකි ආකාර මොනවාද?
56. ද්‍රව ස්ඵටික තාක්ෂණය (LCD – Liquid Crystal Display) භාවිතයෙන් සැකසූ පරිගණක තිර වල දක්නට ලැබෙන විශේෂතා මොනවාද?
57. සංදර්ශක තිරයක ගුණාත්මක භාවය තීරණය කරනු ලබන සාධක මොනවාද?
58. පරිගණක තිරයක විභේදනය (Resolution) යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
59. මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් (Printer) යොදාගනුයේ කුමක් සඳහාද?
60. මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වර්ගීකරණය කළ හැකි ආකාර 2 කුමක්ද?
61. වර්ථමාන වෙළඳපොළේ දක්නට ලැබෙන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වර්ග සඳහන් කරන්න.
62. මුද්‍රිත පිටපතක් ලබා ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු මොනවාද?
63. පරිගණකයක මතක උපාංග (Memory Devices) යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ මොනවාද?
64. මතක උපාංග (Memory Devices) වර්ගීකරණය කළ හැකි ආකාර මොනවාද?
65. පරිගණකයේ ඇති සසම්භාවී පිවිසුම් මතකයේ (RAM – Random Access Memory) කාර්යයභාරය කුමක්ද?
66. පරිගණක පද්ධතියක් සඳහා පඨන මාත්‍ර මතකයක් (ROM – Read Only Memory) අත්‍යවශ්‍ය වනුයේ ඇයි?
67. ආචයන උපාංග (Storage Devices) බෙදා වෙන් කළ හැකි ආකාර 2 මොනවාද?
68. ද්විතීයක ආචයන උපාංග (Secondary Storage Devices) යනු මොනවාද? උදාහරණ දෙන්න.
69. පහත එක් එක් ආචයන උපාංගය (Storage Device) පිළිබඳව කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න.

a. නම්‍ය තැටිය (Floppy Disk)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. සංගත තැටිය (CD – Compact Disk)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටිය (DVD – Digital Versatile Disk)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d. දෘඩ තැටිය (Hard Disk)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e. සැනෙලි මතක ධාවක (USB Flash Drive / USB Pen Drive)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
f. චුම්භක පටි (Magnetic Tape)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


70. සන්නිවේදන උපාංග (Communication Devices) යනු මොනවාද? උදාහරණ දෙන්න.
71. දත්ත සන්නිවේදනයේදී මොඩම් (MODEM) උපකරණයේ කාර්යය විස්තර කරන්න.
72. පහත එක් එක් සන්නිවේදන උපාංග පිළිබඳව කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න. (සැයු: උපාංග වල කාර්යයභාරය පිළිබඳව දැක්විය යුතුයි. )

a. ජාලකරණ අතුරු මුහුණත් කාඩ්පත (NIC – Network Interface Card)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. ජාලකරණ ස්විචය / යතුර (Network Switch)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. ජාලකරණ නාභිය (Network Hub)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d. රවුටරය (Router)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

73. පරිගණකයේ පාලන හා සැකසුම් (Control & Processing) කටයුතු සිදුකරනුයේ කුමන උපාංගය මගින්ද?
74. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ ( CPU – Central Processing Unit) විකාශනය පිළිබඳව සැළකීමේදී බලපාන සාධක මොනවාද?
75. ඝටිකා වේගය / හෝරා ස්පන්ද වේගය (Clock Speed) ලෙස හඳුන්වන්නේ කුමක්ද? ඒකක මොනවාද?
76. පරිගණකයේ පදයක ප්‍රමාණය (Word Size) යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? ඒකක මොනවාද?
77. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකක (CPU – Central Processing Unit) නිෂ්පාදන ආයතන නම් කරන්න.
78. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ (CPU – Central Processing Unit) ප්‍රධාන කොටස් නම් කරන්න.
79. පහත එක් එක් කොටස් මගින් සිදුවන කාර්යය විස්තර කරන්න.

a. පාලන ඒකකය (Control Unit)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU – Arithmetic & Logic Unit )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. රෙජිස්තර ආරාව (Register Array)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

80. පරිගණක මෘදුකාංග (Computer Software) වර්ගීකරණය කළ හැකි ආකාර මොනවාද?
81. අරමුණු අනුව මෘදුකාංග වර්ගීකරණය කළ හැකි ආකාර 2 කුමක්ද?
82. පද්ධති මෘදුකාංග (System Software) යනු මොනවාද? උදාහරණ දන්න.
83. පහත එක එකක් පිළිබඳව කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න.

a. මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating Systems)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. භාෂා පරිවර්තක (Language Translators)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. උපයෝගීතා මෘදුකාංග (Utility Software)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

84. යෙදුම් මෘදුකාංග (Application Software) යනු මොනවාද?
85. බහුලව භාවිතා වන යෙදුම් මෘදුකාංග (Application Software) සඳහා උදාහරණ දෙන්න.
86. හිමිකම් ආශ්‍රිත මෘදුකාංග (Licensed / Proprietary Software ) යනු මොනවාද? උදාහරණ දෙන්න.
87. විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග (Open Source Software) යනු මොනවාද? උදාහරණ දෙන්න.
88. දත්ත සැකසුම් ජීවන චක්‍රයේ (Data Processing Life Cycle) පියවරවල් අනුපිළිවෙලින් නම් කරන්න.
89. දත්ත එක් රැස් කිරීමේ ක්‍රමවේදයන් (Data collection methods) මොනවාද?
90. දත්ත එක් රැස් කිරීමේ කායික ක්‍රම (Manual methods) යනු මොනවාද?
91. කායික ක්‍රම (Manual methods) මගින් දත්ත එක් රැස් කරගන්නා ආකාර මොනවාද?
92. කායික ක්‍රම (Manual methods) මගින් දත්ත එක් රැස් කිරීමේදී ඇතිවන දුෂ්කරතාවන් මොනවාද?
93. දත්ත එක් රැස් කිරීමේ ක්‍රමවේදයන් (Data collection methods) මොනවාද?
94. දත්ත එක් රැස් කිරීමේ ස්වයංක්‍රීය ක්‍රම (Automatic methods) යනු මොනවාද?
95. දත්ත එක් රැස් කිරීම සඳහා යොදාගත හැකි තාක්ෂණික උපාංගයන් නම් කරන්න.
96. පහත එක් එක් උපකරණ පිළිබඳව කෙටි සටහන් ලියන්න.

a. ප්‍රකාශ සලකුණු කියවනය (OMR – Optical Mark Reader)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ කියවනය (OCR – Optical Character Reader)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. චුම්භක තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවනය (MICR – Magnetic Ink Character Reader)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d. කාඩ් පත් / පටි / ලාංජන / චුම්භකිත තීරු කියවනය (Magnetic Stripe Reader)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

97. සංවේදක (Sensors) යනු මොනවාද? උදාහරණ දන්න.
98. ලඝුර (Logger) යනුවෙන් හඳුන්වන විද්‍යුත් තාක්ෂණික උපාංගයෙන් සිදුවන කාර්යය කුමක්ද?
99. දත්ත වලංගුතා ක්‍රම (Data validation methods) මොනවාද?
100. වර්ග පරීක්ෂාව (Type Check) යනු කුමක්ද?පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න.
ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි