උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

1.0: තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ මූලික සංකල්ප - රචනා සහ ව්‍යවූහගත ප්‍රශ්න - 3

101. ඇති බව පරීක්ෂාව (Presence Check) යනු කුමක්ද?
102. පරාස පරීක්ෂාව (Range Check) යනු කුමක්ද?
103. සෝදිසි සංඛ්‍යාංක (Check Digit) යනු කුමක්ද?
104. දත්ත ආදාන ආකාර (Data input methods),  4 ක් නම් කරන්න.
105. සෘජු ආකාරයෙන් දත්ත ඇතුළත් කිරීම (Direct methods) යනු කුමක්ද?
106. දුරස්ථ ආකාරය (Remote methods) යනු කුමක්ද? මේ සඳහා යොදා ගන්නා උපාංග මොනවාද?
107. මාර්ගගත (Online) හා මාර්ගගත නොවූ (Offline) ආකාර  යනු මොනවාද? වෙන වෙනම පහදන්න.
108. මාර්ගගත (Online) දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ වාසි මොනවාද?
109. දත්ත සත්‍යාපනය (Data Verification) යනු කුමක්ද? උදාහරණයක් ඇසුරින් පැහැදිලි කරන්න.
110. දත්ත සැකසුම් ආකාර (Data processing methods) මොනවද?
111. කාණ්ඩ සැකසුම (Batch processing) යනු කුමක්ද?
112. කාණ්ඩ සැකසුමේ (Batch processing) ඇති වාසි මොනවාද?
113. කාණ්ඩ සැකසුමේ (Batch processing) ඇති අවාසි මොනවාද?
114. තත්කාලීන සැකසුම (Real time processing) යනු කුමක්ද?
115. තත්කාලීන සැකසුමේ (Real time processing) ඇති වාසි මොනවාද?
116. දත්ත ආචයනය (Data storage) කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි මාධ්‍යයන් (Mediums) මොනවාද?
117. පහත එක් එක් ආචයන උපාංගයේ ආචයන මාධ්‍ය නම් කරන්න.

a. නම්‍ය තැටිය (Floppy Disk) - …………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. සංගත තැටිය (CD – Compact Disk) - …………………………………………………………………………………………………………………………….
c. සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටිය (DVD – Digital Versatile Disk) - ……………………………………………………………………………………………….
d. දෘඩ තැටිය (Hard Disk) - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e. සැනෙලි මතක ධාවක (Flash Drive / USB Pen Drive) - ………………………………………………………………………………………………….
f. චුම්භකිත පටි (Magnetic Tapes) - …………………………………………………………………………………………………………………………………

118. පරිගණකය මගින් සැකසූ දත්ත / තොරතුරු පිටතට ලබා දියහැකි ආකාරයන් මොනවාද?
119. තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT – Information & Communication Technology) භාවිත කරන ක්ෂේත්‍ර මොනවාද?
120. තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමගම ආයතන වල සිදුවී ඇති වෙනස්කම් මොනවාද?
121. ආයතන වල සන්නිවේදන කටයුතු සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණික යෙදීම් මොනවාද?
122. බහුමාධ්‍ය තාක්ෂණය (Multimedia Technology) යනු කුමක්ද?
123. ඉදිරිපත් කිරීම (Presentation) යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? මේ සඳහා යොදා ගන්නා මෘදුකාංගයක් (Software)  සඳහා උදාහරණයක් දෙන්න.උදාහරණයක් දෙන්න.
124.Telecommuting යනු කුමක්ද? කෙටියෙන් පහදන්න.
125. Video Conferencing යනු කුමක්ද? කෙටියෙන් පහදන්න.
126. ප්‍රචාරණය (Advertising) සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදාගන්නා අවස්ථා මොනවාද?
127. නිමැවුම් ප්‍රචාරණය (Product Advertising) යනු කුමක්ද?
128. ව්‍යාපාරික ප්‍රචාරණය (Business Advertising) යනු කුමක්ද?
129. සේවා ප්‍රචාරණය (Service Advertising) යනු කුමක්ද?
130. වෙළඳ ප්‍රචාරණ (Business Advertising) කටයුතු සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතා වන අවස්ථා මොනවාද?
131. ඉගැන්වීම් හා ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය (Teaching & Learning process) සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිත වන ආකාරය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
132. පහත එක් එක් ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳව කෙටියෙන් පහදන්න.

a. පරිගණකය ආධාරයෙන් ඉගෙනීම (CAL – Computer Aided Learning)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. පරිගණක පාදක ඉගෙනීම (CBL – Computer Based Learning)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. පරිගණක පාදක ඇගයීම (CBA – Computer Based Assessment)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

133. ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව (Business Community) සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගන්නා ආකාර මොනවාද?
134. වෙනත් තාක්ෂණයක් කෙරෙහි තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ බලපෑම පිළිබඳව කෙටියෙන් පහදන්න.
135. තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය මගින් ලැබෙන සමාජීය සහ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ මොනවාද?
136. පහත ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳව කෙටි සටහන් ලියන්න.

a. විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය (E - Commerce)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. විද්‍යුත් ආණ්ඩු (E - Government)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. ඉ -අධ්‍යාපනය (E - Education)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

137. තොරතුරු සන්නිවේදන තක්ෂණය මගින් නිර්මාණය වූ විවිධ මතවාද මොනවාද?
138. නෛතික (Legal) වර්ගයට ගැනෙන මතවාද (ideologies) 4 ක් නම් කරන්න.
139. පහත එක් එක් මතවාදයන් පිළිබඳව කෙටියෙන් පහදන්න.

a. සමාජීය මත වාද (Social)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. ආර්ථික මත වාද (Economical)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. පාරිසරික මත වාද (Environmental)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d. සදාචාරාත්මක මත වාද (Ethical)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e. නෛතික මත වාද (Legal)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

140. පෞද්ගලිකත්වය (Privacy) යනු කුමක්ද?
141. මෘදුකාංග කොල්ලකෑම (Software Piracy) යනු කුමක්ද?
142. Plagiarism යනු කුමක්ද?
143. බලපත්‍ර සහිත මෘදුකාංග (Licensed Software) යනු මොනවාද?
144. ප්‍රකාශන හිමිකම / කර්තෘ හිමිකම (Copyright) යනු කුමක්ද? ©
145. බුද්ධිමය දේපල අයිතිවාසිකම් (Intellectual Property) යන්න පහදා දෙන්න.
146. පේටන්ට් (Patent) යන්න පහදා දෙන්න.
147. අන්තර්ජාලයේ දී දත්ත ආරක්ෂා කිරීම (Data protection) යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?


පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි