උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 3

19. විශ්ව ශ්‍රේණිගත බස් (USB – Universal Serial Bus) කෙවෙණි වල විශේෂතා මොනවාද?

  1. උපාංග සඳහා වන ධාවක / එළවුම් මෘදුකාංග (Driver Software) ස්ථාපිත කිරීම අනවශ්‍ය වේ. Plug and Play නම් වේ.
  2. උපාංග ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන විදුලිය කෙවෙනිය හරහාම ලබා ගැනීම.
  3. පරිගණකයේ විදුලිය විසන්ධි කිරීමකින් තොරව USB ආකාරයේ උපාංග සවිකිරීම (Plug) සහ විසන්ධි කිරීමේ (Remove) හැකියාව. මෙම ක්‍රියාවලිය Hot Pluggable නැතහොත් Hot Swappable නම් වේ.
  4. එක් USB කෙවෙනියක් මගින් ආකාරයේ උපාංග 127 ක් පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව (USB Hub).
  5. USB 2.0 ආකාරයේ වූ USB කෙවෙනි වලදී තත්පරයට මෙගාබිට්ස් 480 (480 Mbps) ක වේගයකින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ හැකියාව ඇත.

 

20. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU – Central Processing Unit) යන්න හඳුන්වා එහි ප්‍රධාන කොටස් නම් කරන්න.

පරිගණකයේ ගණනය කිරීම් සහ පාලන කටයුතු ඉටු කර දෙන්නේ මව් පුවරුවට සවිකර ඇති අර්ධ සන්නායක උපාංගයක් වන මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය මගිනි. මෙහි විකාශනය පිළිබඳව සැලකීමේදී නිර්මාණය කිරීමට යොදාගත් තාක්ෂණය, ගණනය කිරීමේ වේගය, ධාරිතාවය, විශාලත්වය සහ වර්ගය වැදගත්වේ. මෙහි වේගය හෝරා ස්පන්ද වේගය (Clock Speed) ලෙස සලකන අතර මෙය GHz, MHz ආදී සංඛ්‍යාත (frequencies) වලින් නිරූපණය කරනු ලැබේ. ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනකින් සමන්විත වේ.

1. පාලන ඒකකය (CU - Control Unit)
2. අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU – Arithmetic & Logic Unit)
3. රෙජිස්තර ආරාව (Register Array)

 

21. පාලන ඒකකය (CU – Control Unit) මගින් සිදුවන කාර්යයන් ලියා දක්වන්න.

පරිගණක පද්ධතියක සියළු කොටස් හැසිරවීම, මතකයේ ඇති උපදෙස් ලබාගෙන ඒවා විකේතනය (Decode) කිරීම සහ ඊට අදාළව පද්ධතියේ කොටස් වලට සංඥා නිකුත් කිරීම මෙහි කාර්යයන් වේ. අවශ්‍ය කරන අවස්ථාවල දී අවශ්‍ය ආකාරයෙන් වූ අණ කිරීම් ලබා දෙමින් පරිගණකයේ සියළුම උපාංග හා ක්‍රියාවලි පාලනය පාලන ඒකකය (Control Unit) මගින් සිදුවේ.

 

22. අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒක්කයේ වැදගත්කම කුමක්ද?

පරිගණකයේ සියළුම ආකාරයේ ගණිතමය කටයුතු සිදු කිරීම සහ දත්ත සන්සන්දන කටයුතු සිදු කිරීම මෙම ඒකකයෙන් සිදුවේ.

 

23. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ කොටසක් වන රෙජිස්තර ආරාව (Register array) මගින් ඉටුවන කාර්යය කුමක්ද?

තාර්කික ඒකකයට (Logical Unit) යවන තෙක් දත්ත සහ උපදෙස් තාවකාලිකව තැන්පත් කර තබා ගැනීමත් සකස් කරන ලද තොරතුරු, ප්‍රධාන මතකයට යවන තෙක් තැන්පත් කර තැබීමත් මෙම ඒකකයෙන් සිදුවේ.

 

24. පරිගණක යේ භාවිතා වන ප්‍රතිදාන උපාංග අතුරු මුහුණත් (Interfaces) කිහිපයක් නම් කරන්න.

පරිගණක තිර කෙවෙනිය (Monitor Port) : පරිගණකයක් පරිගණක තිර / මොනිටර (Monitors) සමග හෝ ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්‍රයක් (Projectors) සමග සම්බන්ධ කිරීම සඳහා මෙම කෙවෙනි (Ports) භාවිත කරයි. මෙම කෙවෙනියේ විවිර 15 (15 Pins) ක් පේළි 3 ක ආකාරයට පිහිටන පරිදි සකස් වී ඇත. මෙය VGA (Video Graphic Adapter) Port ලෙසින් ද හඳුන්වයි.

ශබ්ද උපාංග කෙවෙනි (Sound Ports) : පරිගණකයට අවශ්‍ය කරන ආකාරයෙන් ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර  (Speakers),මයික්‍රෆෝන (Microphones) සහ බාහිර ශබ්ද උපදවන උපාංග (External Sound Devices) සවි කිරීම සඳහා මෙම කෙවෙනි භාවිතා කෙරේ.

HDMI කෙවෙණිය: උකුල් පරිගණක යන්ත්‍ර වල භාවිතා වන මෙම කෙවෙණි මගින් බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර සහ ඩිජිටල් රූපවාහිනී යන්ත්‍ර සවි කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි