උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2.0 අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - රචනා සහ ව්‍යවූහගත රචනා - ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 7

41. ද්විතීයක මතකය (Secondary memory / Auxiliary memory) යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමන වර්ගයේ මතකයක් ද?

දත්ත හා තොරතුරු ස්ථීරව තැන්පත් කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා උපාංගයි. මෙය බාහිර ආචයනය ලෙස ද හැඳින් වේ. විදුලි බලය නොමැති විට දී දත්ත හා තොරතුරු මැකී නොයන බැවින් ද්විතීයක ආචයනය, නෂ්‍ය නොවන මතකය ලෙස සැලකේ.

  • දෘඩ තැටිය (Hard Disk)
  • නම්‍ය තැටිය (Floppy Disk)
  • චුම්භක පටි (Magnetic Tapes)
  • සංයුක්ත තැටි (CD – Compact Disks)
  • සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටි (DVD – Digital Versatile Disks)
  • බ්ලු රේ තැටි (Blue Ray Disks)
  • USB ෆ්ලෑෂ් ධාවකය (USB Flash Drives)
  • මතක කාඩ්පත් (Memory cards)

නම්‍ය තැටි (Floppy Disk) : චුම්භක තාක්ෂණයෙන් (Magnetic technology) දත්ත ගබඩා වේ. භාවිතයේ නැත. ධාරිතාවය 1.44MB.

සංගත තැටි (CD – Compact Disk) : ප්‍රකාශ තාක්ෂණය (Laser / Optical technology) භාවිතයෙන් දත්ත කියවීම / ලිවීම සිදුවේ. ආකාර දෙකකි. CD-R සහ CD – RW. ධාරිතාවය 700 MB.

සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටි (DVD – Digital Versatile Disk) : ප්‍රකාශ තාක්ෂණය භාවිතයෙන් දත්ත කියවීම / ලිවීම සිදුවේ. ආකාර දෙකකි. DVD-R සහ DVD – RW. ධාරිතාවය 4.7 GB.

දෘඩ තැටි (Hard Disk) : චුම්භක තාක්ෂණයෙන් (Magnetic technology) දත්ත ගබඩා වේ. පරිගණකයේ අභ්‍යන්තරයේ දත්ත ස්ථීරව තැන්පත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි. ධාරිතාවය 80GB, 500GB,1TB,2TB

සැනෙලි මතක ධාවක (Pen Drive / USB Drive) : මේවායේ පහසුවෙන් දත්ත ලිවීම / කියවීම, රැගෙනයාම සහ ගබඩා කිරීම පහසුය. විද්‍යුත් තාක්ෂණයෙන් (Flash / Electronic) දත්ත ලිවීම සහ කියවීම සිදු කරයි. ධාරිතාවය 2GB, 32GB, 64GB

චුම්භකිත පටි (Magnetic Tapes) : ආයතනවල , බැංකුවල, ජනසන්නිවේදන ආයතනවල විශේෂයෙන් උපස්ථ ආචයන උපාංගයක් (Backup Storage Device ) ලෙස භාවිතා කරයි. චුම්භක තාක්ෂණයෙන් (Magnetic technology) දත්ත ගබඩා වේ. ධාරිතාවය ඉතාම ඉහළයි (1TB, 2TB).

 

42. මතක ධූරාවලිය (Memory hierarchy) ඇඳ දක්වා එහි අන්තර්ගත වන ආචයන උපාංග  (ප්‍රාථමික / ද්විතීයක ) දැක්වෙන අනුපිළිවෙල ලියා දක්වන්න.


 

43. මතක ධූරාවලියේ (Memory hierarchy) ඉහළ සිට පහළට යනවිට ආචයන උපාංග වල සිදුවන විචලනය කුමක්වේද?

මතක ධූරාවලියේ ඉහළ සිට පහළට යනවිට ආචයන උපාංග වල ධාරිතාවය වැඩි වන අතර ප්‍රවේශ වේගය අඩුවේ. එනම් ප්‍රවේශ කාලය වැඩිවේ. මතක ධූරාවලියේ ඉහළින්ම ඇති රෙජිස්තර මතක (Register memory) වල ධාරිතාවය ඉතාම කුඩා අගයක් ගන්නා අතර ප්‍රවේශ වේගය ඉතා ඉහළ අගයක් ගනියි. ප්‍රවේශ කාලය අඩුයි.

නමුත් මතක ධූරාවලියේ පහළින් පිහිටන දෘඩ තැටි ( Hard disk) වැනි බාහිර ආචයන උපාංග වල ධාරිතාවය ඉතාමත්ම ඉහළ වන අතර ප්‍රවේශ වේගය සාපේක්ෂව අඩුය. ප්‍රවේශ කාලය වැඩිය.

 

44. ආචයන උපාංග ඒවායේ ධාරිතාවයන් (Capacity) වැඩි වන අනුපිළිවෙලට පෙළගස්වන්න.

Floppy Disk (1.44 MB) , CD – Compact Disk (700 MB), DVD – Digital Versatile Disk (4.7 GB), USB Pen Drives (4 – 32 GB), Hard Disks (500 GB) , Magnetic Tape Drives (1 TB)

 

45. ආචයන උපාංග ඒවායේ ප්‍රවේශ වේගය (Access speed) වැඩි වන අනුපිළිවෙලට පෙළගස්වන්න.

Floppy Disk (1.44 MB), Magnetic Tape Drives (1 TB), Hard Disks (500 GB), DVD – Digital Versatile Disk (4.7 GB), CD – Compact Disk (700 MB), USB Pen Drives , RAM, Registers

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි