උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2.0 : පරිගණක පරිණාමය - ව්‍යවූහගත රචනා - 2 කොටස

41. හතර වන පරම්පරාවේ පරිගණ්ක (4th Generation Computers) වල විශේෂතා මොනවාද?
42. සකසන (Processors) නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ආයතන මොනවාද?
43. වර්ථමානයේ අප භාවිතා කරනු ලබන පරිගණක කිනම් පරිගණක පරම්පරාවකට අයත්ද?
44. පස් වන පරම්පරාවේ පරිගණක (5th Generation Computers) සඳහා පාදක වන පරිගණකය ආශ්‍රිත ක්ෂේත්‍රය කුමක්ද? එය කෙටියෙන් පහදන්න.
45. පස් වන පරම්පරාවේ පරිගණක (5th Generation Computers) වල ලක්ෂණ මොනවාද?
46. ප්‍රතිසම (Analog) යනු කුමක්ද?
47. සංඛ්‍යාංක / අංකිත (Digital) යනු කුමක්ද?
48. පරිගණක යන්ත්‍රයක් සඳහා මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ (CPU – Central Processing Unit) වැදගත්කම පහදා දෙන්න.
49. වර්ථමානයේ භාවිතා කරනු ලබන මධ්‍ය සැකසුම් ඒකක (CPU) / සකසන (Processors) වර්ග සහ ඒවායේ වේගයන් සඳහන් කරන්න.
50. සකසනයක පිරිවිතර (Processor Specification) යනු මොනවාද?
51. පරිගණක ක්ෂේත්‍රයේ දී "බසයක්" (Bus) යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
52. බසයේ (Bus) ආකාර 3 නම් කරන්න.
53. දත්ත බසය (Data Bus) යනු කුමක්ද? එහි කාර්යය පහදන්න.
54. යොමු බසය (Address Bus) යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
55. පාලන බසය (Control Bus) මගින් සිදු කරනු ලබන කාර්යය කුමක්ද?
56. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය තුළ ඇති පාලන ඒකකය (CU – Control Unit) මගින් සිදුවන කාර්යය කුමක්ද?
57. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය තුළ ඇති අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකයෙහි (ALU – Arithmetic & Logic Unit) කාර්යය කුමක්ද?
58. රෙජිස්තර (Registers) යනු මොනවාද? පරිගණකයකට මේවායෙහි අවශ්‍යතාවය කුමක්ද?
59. රෙජිස්තර (Registers) වර්ග 3 ක් නම් කරන්න.
60. ප්‍රධාන මතකය / ප්‍රාථමික ආචයනය (Main Memory / Primary Storage) යනු කුමක්ද?
61. ද්විතියික මතකය / සහායක ආචයනය (Secondary Storage / Auxiliary Storage) යනු කුමක්ද?
62. සකසනයක හෝරා සීග්‍රතාවය (Clock Speed) යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
63. සකසනයක හෝරා සීග්‍රතාවය (Clock Speed) මනිනු ලබන ඒකක මොනවාද?
64. පරිගණකයේ වදනක ප්‍රමාණය / වදන් ආයාමය (Word Size) යනු කුමක්ද?
65. වදනක ප්‍රමාණය / වදන් ආයාමය (Word Size) මනිනු ලබන ඒකක මොනවාද?
66. සංචිත මතකය (Cache Memory) යනු කුමක්ද? එහි අවශ්‍යතාවය පහදා දෙන්න.
67. පරිගණක වර්ගීකරණය (Classification of Computer) කළ හැකි ආකාර 3 කුමක්ද?
68. විශාලත්වය (Size) අනුව පරිගණක වර්ගීකරණ ආකාර මොනවාද?
69. සුපිරි පරිගණක (Super Computer) යනු මොනවාද? ප්‍රායෝගික යෙදීම් දෙන්න.
70. මහා පරිගණක (Mainframe Computer) යනු මොනවාද? භාවිතා කරන ස්ථාන මොනවාද?
71. මධ්‍ය පරිගණක (Mini Computer) යනු මොනවාද?
72. ක්ෂුද්‍ර පරිගණක (Micro Computer) යනු මොනවාද?
73. ක්ෂුද්‍ර පරිගණක (Micro Computers) වර්ගයට ගැනෙන පුද්ගල පරිගණක (Personal Computers) වර්ග සඳහන් කරන්න.
74. වැඩහල් (Workstations) යනු මොනවාද?
75. "පුද්ගල සංඛ්‍යාංක සහකරු" (PDA – Personal Digital Assistant / Digital Diary) භාවිතයට ගන්නා අවස්ථා මොනවාද?
76. භාවිතා කරන තාක්ෂණය (Technology) අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය කළ හැකි ආකාර මොනවාද?
77. සංඛ්‍යාංක / අංකිත පරිගණක (Digital Computers) යනු මොනවාද? භාවිතා කරනුයේ කුමක් සඳහා ද?
78. ප්‍රතිසම පරිගණක (Analog Computers) යනු මොනවාද? යෙදීම් මොනවාද?
79. දෙමුහුම් පරිගණක (Hybrid Computers) හඳුන්වන්න. ප්‍රායෝගික යෙදීම් මොනවාද?
80. භාවිතා කරන කාර්යය / කාරණය (Purpose) අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය කළ හැකි ආකාර මොනවාද?
81. සාමාන්‍ය / පොදු කාර්යය (General Purpose ) සඳහා භාවිතා කරනු ලබන පරිගණක වල විශේෂත්වය කුමක්ද?
82. විශේෂ කාර්යය (Special Purpose) සඳහා භාවිතා කරනු ලබන පරිගණක වල විශේෂත්වය කුමක්ද? ප්‍රායෝගික යෙදීම් මොනවාද?පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි